Ako sa uvolňovali opatrenia

Aktuálne sa nachádzame vo 5. fáze.

Po vyhlásení núdzového stavu kvôli prvým prípdom koronavírusu na Slovensku netrvalo dlho, aby Úrad verejného zdravotníctva SR začal prijímať opatrenia s cieľom chrániť zdravie obyvateľov Slovenska. 

Rýchle zavedenie opatrení sa ukázalo ako dobrý začiatočný krok a práve tento prístup umožnil postupné nastavenie uvoľnovacích fáz, počas ktorých sa mohli otvoriť dovtedy zatvorené obchody, služby a iné zariadenia.

Opatrenia sa uvoľňovali v niekoľkých fázach. Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladal odstup minimálne 2 týždne. Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov však umožnili proces uvoľňovania zrýchliť, čo sa odzrkadlilo aj na spustení spojenej fázy 2 a 3.

Upozornenie

Naďalej platí, že uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených a od vývoja kĺzavého mediánu. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

Na tejto stránke sa dozviete, čo bolo obsahom jednotlivých fáz uvolňovania.

1. fáza

Platnosť nariadenia od: 22.04.2020 o 6.00 h
Platnosť nariadenia: do 06.05.2020

Na základe opatrenia môžu byť otvorené napríklad:

Prevádzky/predajne s predajnou plochou do 300m2

Upozornenie

Otváracie hodiny prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením (mimo donáškovej služby) sa obmedzujú na čas od 6.00 do 20.00 h. Konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania nie je povolená.

 • v nákupných a obchodných centrách, pokiaľ majú samostatný vchod, ktorým sa zákazník nedostane do pasáže centra (zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť do pasáže centra),
 • potravín a nápojov (bez možnosti konzumácie na mieste), trafík a drogérií,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • s oblečením, avšak nebude možné si tovar skúšať,
 • s obuvou, pričom obuv je možné skúšať na ponožku alebo pančuchu, 
 • automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov.
Podrobný zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania môžu byť otvorené iba tieto maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby :

 1. všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste, 
 2. predajne drogérií, 
 3. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, 
 4. predajne novín a tlačovín, 
 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, 
 6. prevádzky telekomunikačných operátorov, 
 7. prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, 
 8. prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb, 
 9. prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, 
 10. práčovne a čistiarne odevov, 
 11. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív a autoumyvárne, 
 12. pohrebné služby, služieby pohrebiska a krematória, 
 13. autoservisy, pneuservisy a odťahové služiby, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel, 
 14. služby staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení, 
 15. servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 
 16. taxi služiby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru, 
 17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri, 
 18. prevádky kľúčových služieb a opravy obuvi, 
 19. zberné dvory, výkupné miesta a skládky, 
 20. predajne metrového textilu a galantérie, 
 21. predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov, 
 22. prevádzky kvetinárstiev, záhradníctiev a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 23. prevádzky stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2, 
 24. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov, 
 25. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 , okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26, 
 26. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
 27. karanténne ubytovacie zariadenia, 
 28. vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste, 
 29. predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov, 
 30. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, 
 31. služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR, 
 32. služiby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb, 
 33. služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu

Upozornenie

Prevádzky verejného stravovania a rýchleho občerstvenia (vrátane predaja z výdajného okienka) nemajú povinnosť sanitárneho dňa a môžu byť otvorené aj v nedeľu.

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja pre verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,
 • čerpacie stanice,  
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,  
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,  
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,  
 • prevádzky donáškových služieb.

Prevádzky v nákupných centrách

Upozornenie

Prevádzky v nákupných/obchodných centrách môžu otvoriť, len ak sú schopné zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení a len v prípade, že majú samostatný vchod. Zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť cez prevádzku do pasáže centra.

 • predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,  
 • drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,   
 • predajne novín a tlačovín, 
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,  
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,   
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, smú však jedlo len baliť zákazníkom so sebou, 
 • poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,   
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,   
 • práčovne a čistiarne odevov,   
 • kľúčové služby a opravy obuvi.

Vonkajšie trhoviská

 • len ak bude zabezpečený samostatný vstup a samostatný výstup so zabezpečením jednosmerného pohybu zákazníkov,  
 • pokiaľ sa umožní zákazníkom dodržiavať 2m rozostupy,
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko; konzumácia je povolená až mimo  priestoru trhoviska,
 • na trhovisku by mali byť povolené farmárske produkty, priesady, kvety, semená na sadenie a sezónne ovocie a zelenina; oblečenie či topánky zrejme povolené nebudú.

Dlhodobé ubytovanie

 • t.j. na 10 a viac dní,
 • reštaurácie v ubytovacích zariadeniach nemôžu byť otvorené.

Vonkajšie športoviská

Povinné:

 • prítomnosť športového odborníka počas tréningu,
 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú svojím menom,
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, 
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,
 • umiestniť pokyny z tohto nariadenia na viditeľnom mieste
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška.

Dovolené:

 • prítomnosť nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
 • využívať športoviská v areáloch škôl,
 • max. 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Nedovolené:

 • verejnosť (diváci), rodičia či iné osoby,
 • kontaktné športy – napríklad súbojové cvičenia, box, karate,
 • využívať vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC – nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť).

Naďalej ostávajú zatvorené

 • prírodné a umelé kúpaliská,    
 • telovýchovno-športové zariadenia,  
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kozmetiky, manikúry, pedikúry, kaderníctva, holičstvá, masážne salóny, soláriá, sauny, tetovacie salóny a iné),
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov,
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,  
 • prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),  
 • rekondičné pobyty.

Pozastavuje sa poskytovanie sociálnych služieb

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“),
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).

Hygienické opatrenia

Aké hygienické opatrenia platia počas 1.fázy?
 • vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), 
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň).

Plné znenie tohto Opatrenia (PDF, 128 kB). Ako športovať upravuje toto Usmernenie (PDF,112 kB).
Týmto opatrením sa rušia: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

2. fáza a 3. fáza

Platnosť nariadenia od: od 06.05.2020
Platnosť nariadenia do: do 20.05.2020

Čo sa uvoľní v spojenej 2. a 3. fáze?

Na základe opatrenia môžu byť otvorené všetky prevádzky a služby z 1. fázy a pribúdajú k nim tieto ďalšie prevádzky, služby a hromadné podujatia:

 • verejné stravovanie – vonkajšie terasy, 
 • kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá, 
 • rehabilitačné služby (suché procedúry),
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,
 • vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),
 • taxi služby,  
 • bohoslužby,   
 • svadby,
 • obchody a služby v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35.

Verejné stravovanie

 • konzumácia jedál a nápojov je povolená len na vonkajších terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,
 • zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu zložiť rúško,
 • stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),     
 • pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,
 • verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,  
 • otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-20.00 hod.  
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,   
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu.

Detské ihriská (vonkajšie)

Znovu je možné otvoriť detské ihriská, ktoré sa nachádzajú v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Striktné hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať:

 • od 9. júna 2020 sa ruší obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí,
 • rovnako sa ruší aj povinnosť nosenia rúšok,
 • ruší sa aj povinnosť aby rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú museli zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • zároveň sa odporúča aby rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti mali mať so sebou prostriedok
  na dezinfekciu rúk.

Údržba pieskoviska sa musí realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Upozornenie

V prípade, že obec (mestská časť) nedokáže údržbu a hygienické opatrenia zabezpečiť, nie je možné ihriská otvoriť.

Starostlivosť o ľudské telo

Prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže).

 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií),        
 • medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a dezinfikovať pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),  
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,          
 • zákazník si môže zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú (ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady).

Ubytovacie zariadenia

 • krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní),  
 • izby iba so samostatnou kúpeľňou a WC,   
 • po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná,  
 • možnosť donášky jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania vo vnútorných priestoroch,
 • nie je povolená prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít.

Taxislužby (prepravujúce osoby)

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách a mať prekryté nos a ústa,
 • maximálne 2 prepravované osoby,       
 • oddeliť vhodne priestor vodiča od priestoru pre pasažiera tak, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku min. 15 minút,       
 • dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom,         
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Školské jedálne

Školské jedálne môžu opäť zabezpečovať stravu deťom a seniorom. Stravu detí smú z výdajných okienok preberať ich rodičia alebo zákonní zástupcovia. Z hygienických dôvodov však pri preberaní musia až do odvolania:

 • mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúško, šál, šatka), 
 • dodržiavať 2m rozostupy,
 • minimalizovať kontakt, vrátanie zákazu podávania rúk.  
 • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk,
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa.
Upozornenie

Personál vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice

Zámer poskytovať stravu (pre deti alebo seniorov) musí prevádzkovateľ oznámiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len “RúVZ”). Spolu s oznámením je RúVZ nutné predložiť dodatok prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok musí obsahovať aj vypracovaný krízový plán.

Čo musí obsahovať dodatok prevádzkového poriadku?
 • ako bude prebiehať kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov,
 • povinnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi kontakt s osobou chorou, alebo podozrivou na COVID-19 (v domácnosti alebo mimo inej),
 • záväzok preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19,
 • úprava spôsobu sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke,
 • záväzok zabezpečiť podmienky pre dodržiavanie hygienckých opatrení zamestnancami (najmä pravidelné a dôkladné umývanie rúk, nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa či úst, zakrývanie si nosa a ústa pri kašľaní a kýchaní atď.)
Čo musí obsahovať krízový plán?
 • (novú) kapacitu stravovacieho zariadenia,
 • zodpovednú osobu za prevádzku a jej zástupcu, ako aj kontakt na tieto osoby (telefón, email); jedna z týchto osôb musí byť vždy zastihnuteľná, 
 • spôsob riešenia prípravy stravy pre prípad, že niekto zo zamestnancov ochorie alebo mu bude nariadená karanténa.
Viac o pravidlách otvorenia školských stravovacích zariadení

Pedagogicko-psychologické poradne

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len “CPP”) môžu byť od 13.5.2020 opäť otvorené. Mali by však:

 • obmedziť svoju činnosť s klientmi na urgentné prípady,
 • uzatvoriť zariadenia pre verejnosť,
 • zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch,
 • zabezpečiť starostlivosť (o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii) online a telefonicky.

CPP môžu byť otvorené ak zabezpečia dodržiavanie týchto hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk,
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa.

Knižnice

 • pracovníci musia používať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice, 
 • po vrátení knihy sa odporúča odložiť ju a manipulovať ňou najskôr až o 24 hodín.

Bohoslužby a svadobné obrady

Pri dodržaní hygienických podmienok je dovolené:

 • vykonávať bohoslužby,
 • prvé sväté prijímanie,
 • sviatosť birmovania,
 • cirkevný svadobný obrad,
 • civilný svadobný obrad.
Viac o podmienkach bohoslužieb a svadobných obradoch

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu

 • prevádzky z 1. fázy,
 • zoologické a botanické záhrady,   
 • vonkajšie turistické atrakcie,   
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Naďalej zostávajú zatvorené

 • prírodné a umelé kúpaliská,      
 • telovýchovno-športové zariadenia,    
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (mokré procedúry, tetovacie salóny a iné),  
 • zariadenia pre deti a mládež (vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov),    
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,    
 • prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),    
 • rekondičné pobyty,  
 • obchody v obchodných centrách, v ktorých je združených viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok (až na aktuálne platné výnimky).
Ktoré obchody v nákupných centrách majú výnimku?
 • predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,
 • drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, smú však jedlo len baliť zákazníkom so sebou,
 • poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • kľúčové služby a opravy obuvi.

Doplňujúce informácie

 • V platnosti zostávajú nákupné časy pre osoby nad 65 rokov od 9.00 – 11.00 hod. Toto však platí už iba pre predajne potravín a drogérie.
 • Poskytovanie sociálnych služieb zostáva pozastavené rovnako ako počas 1.fázy.
 • Skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách.

Hygienické opatrenia

Aké hygienické opatrenia platia počas 2. a 3. fázy?
 • vstup a pobyt do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný pre konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2 m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup max. 1 zákazník na 25 m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., na dezinfekciu použiť prostriedky účinné proti vírusom,
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) – okrem prevádzok, ktoré môžu byť otvorené v nedeľu

Prečítajte si plné znenie Opatrenia (PDF, 127 kB) alebo Opatrenie (PDF, 108 kB), ktoré upravuje vykonávanie bohoslužieb či svadobných obradov.

4. fáza

Platnosť nariadenia od: od 20.05.2020
Platnosť nariadenia do: do 03.06.2020

Aktualizované 26. mája 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2. a 3. fázy uvoľňovania sa otvárali ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia.

Obchody, prevádzky a služby

Otvárajú sa všetky obchody, služby a obchodné centrá (bez detských kútikov), okrem:

 • prírodných a umelých kúpalisk,  
 • telovýchovno-športových zariadení,  
 • zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 • prevádzok poskytujúcich služby wellnessu (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáži a ďalších mokrých procedúr(napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľných jaskýň, kryokomôr,
 • fitness centier,  
 • vnútorných verejných priestorov zoologických a botanických záhrad,
 • prevádzok zábavného charakteru (napr. kasína),  
 • zariadení poskytujúcich sociálne služby.

Čo ďalšie môže byť otvorené?

 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,  
 • vonkajšie športoviská bez otvorených šatní a spŕch,  
 • vnútorné športoviská na účely tréningov pre športové kluby,  
 • umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,   
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,  
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),   
 • zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,   
 • zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Čo môže byť otvorené aj v nedeľu?

Na základe opatrenia č. OLP/4362/2020 (PDF, 97 kB) zo dňa 26. mája 2020 môžu byť od 27. mája 2020 opäť otvorené:

 • turistické informačné kancelárie, 
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení,
 • ambulantný predaj, 
 • prevádzky taxislužieb, 
 • prevádzky autoškôl.
Prevádzky, ktoré môžu byť aj naďalej v nedelu otvorené
 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné a nemocničné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja pre verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,
 • čerpacie stanice, samoobslužné autoumyvárne,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzky donáškových služieb,
 • prevádzky ubytovacích zariadení,
 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne základe návrhu lekára,
 • vonkajšie športoviská,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Na tieto prevádzky a obchody sa nevzťahuje nariadenie vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň), musia však stále dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia pre otvorené prevádzky.

Upozornenie

Nákupné časy od 9.00 – 11.00 hod. v predajniach potravín a drogérie sú vyhradené iba pre osoby nad 65 rokov.

Verejné stravovanie

Konzumácia jedál a nápojov je povolená vo všetkých vyhradených priestoroch reštaurácii, hotelov, penziónov a ostatných zariadení na to určených. Otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-22.00 hod.

Na základe opatrenia č. OLP/4362/2020 (PDF, 97 kB) platného od 27. mája 2020 môžu byť prevádzky verejného stravovania pre uzavretú spoločnosť otvorené aj po 22:00 (napríklad v prípade osláv či svadieb). Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovať zoznam účastníkov po dobu 30 dní od konania akcie.

Zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu zložiť rúško, pri 1 stole však môžu sedieť max. 2 hostia. Výnimkou sú rodičia s deťmi (aj väčšími), ktorí pri 1 stole spolu sedieť môžu.

Príklad:
Pri stole pre 10 osôb môže sedieť pri dodržaní rozostupu 2 metre napríklad 4 členná partia ľudí za dodržania hygienických podmienok.

Všetky prevádzky verejného stravovania si budú môcť vybrať, ako chcú viesť svoje prevádzky a to výberom jednej z nasledovných možností, buď:

 • zabezpečia maximálny počet: 1 osoba na 15 metrov štvorcových (táto povinnosť sa nevzťahuje na deti), alebo
 • budú vyžadovať dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi, alebo
 • dvojmetrovú vzdialenosť medzi stolmi (napríklad v prípade prevádzok verejného stravovania).
Pokyny pre prevádzkovateľov
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,
 • použitý stolový riad (taniere, príbory, poháre) sa musí umývať pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho, prípadne dezinfekčného prostriedku; nesmie sa utierať textíliou ale jednorazovým papierovým materiálom; zakazuje sa ručné umývanie; riad nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu.

Ubytovacie zariadenia

K dispozícii môžu byť len izby so samostatnou kúpeľňou a WC. Po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná. Prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v ubytovacích zariadeniach nie je povolená.

Taxislužby (prepravujúce osoby)

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre
  pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
  dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Viac v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR z 2.6.2020 (PDF, 162 kB).

Cestovanie

Od 27. mája 2020 je povolené cestovanie do ôsmich krajín – Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko na 48 hodín, kedy pri návrate nebude nutné podstupovať karanténu ani testy.

Polícia upozorňuje občanov, aby si pred vycestovaním zistili podmienky vstupu do krajín, kam cestujú. Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Viac o cestovaní v sekcii Karanténne opatrenia

Na prekročenie hraníc potrebujete aj napriek zľahčením podmienkam špeciálne tlačivo (PDF, 191 kB). Tlačivo je v slovenskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku.

Plné znenie Opatrenia umožňujúceho vycestovanie na 48 hodín (PDF, 144 kB).

Starostlivosť o ľudské telo

Zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na vykonanie úkonov  (napr. ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady) zložiť rúško.

Prevádzky týkajúce sa starostlivosti o ľudské telo sú:

 • kaderníctva,
 • holičstvá,
 • kozmetiky, 
 • manikúry, pedikúry, 
 • soláriá, 
 • tetovacie salóny, 
 • služby nastreľovania náušníc, piercing, 
 • masáže (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže), pri ktorých je povolené používanie olejov, krémov a gélov.
Pokyny pre prevádzkovateľov
 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare (neplatí pre zamestnancov solárií),        
 • medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a dezinfikovať pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),  
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom.         

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

Počas výučby ako aj praktického výcviku musíte mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa (rúško, šál, šatka). Pri výcviku na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a ostatné nutné ochranné pomôcky (napr. ochranné rukavice).

Pokyny pre prevádzkovateľov
 • praktickú časť výcviku vedenia a údržby vozidla môže súčasne vykonávať len 1 účastník kurzu a 1 inštruktor, pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o 1 skúšobného komisára,
 • po každom jednom praktickom výcviku dezinfikovať interiér vozidla alebo trenažér (najmä volant a rýchlostná páka),  
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,        
 • inštruktor musí mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa (rúško, šál, šatka),   
 • medzi jednotlivými jazdami pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

Školy a škôlky

Od 1. júna sa otvárajú jasle, škôlky a školy. Na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť 20 žiakov. 

V prípade materských škôl je to 15 detí a pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí. Platí, že rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú.

Otvorené budú aj umelecké školy len s individuálnym prístupom (teda jeden učiteľ na jedného žiaka).

Upozornenie

Pri vykonávaní prijímacích, komisionálnych a jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania žiaci nemusia mať rúška.

Viac informácií o otváraní škôl a škôlok

Divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia

Návštevníci všetkých kultúrnych predstavení musia mať rúška (alebo iné vhodné prekrytie horných dýchacích ciest – šál, šatka) počas celého podujatia. Zároveň platí, že nebude možný predaj ako aj konzumácie pokrmov alebo nápojov.

Pokyny pre organizátorov
 • počet predaných vstupeniek sa musí zhodovať  s dodržaním dvojmetrových odstupov sediacich divákov (dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),
 • vo foyeroch zrušiť všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),
 • zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

Prevádzky umelých kúpalísk a plavárne

Plavárne môžu využiť len členovia športových klubov, ktorí okrem pobytu vo vode musia nosiť rúško.

Pokyny pre prevádzkovateľov
 • pred každým vstupom do prevádzky (len členovia športových klubov) zabezpečiť meranie teploty (osoby s teplotou vyššou ako 37,0 °C majú zákaz vstupu) a aplikuje sa dezinfekcia rúk,
 • zabezpečiť evidenciu osôb v bazéne ako aj časového intervalu medzi striedaním športových klubov (za účelom dezinfekcie priestorov: šatne, WC a sprchy, použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom),
 • zabezpečiť používanie rúška s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania, 
 • otvorením prevádzky je možné len vtedy, ak sa splní nasledovné: bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom a napustiť novou vodou; bazény s recirkuláciou vyčistiť a použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom na technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení; dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • bazény môžu byť sprístupnené iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody (v bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,), nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, 
 • zabezpečiť dostatočné vetranie, prednostne sa využíva prirodzené vetranie, 
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom) dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia), priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené.
Upozornenie

Je dôležité dbať na častú dezinfekciu po každej skupine členov športových klubov.

Hromadné a športové podujatia

Možnosť využiť hromadné podujatia (napríklad návšteva kina, divadla a iné) je obmedzená na maximálny počet do 100 ľudí. Toto obmedzenie neplatí pre hromadné podujatia tzv. schôdze zo zákona (napríklad zasadnutie Národnej rady SR, valné zhromaždenie obchodných spoločností alebo aj snem politických strán).

Pokyny pre usporiadateľov

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
   podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Upozornenie

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.

Viac o podmienkach bohoslužieb, svadobných obradoch a pohreboch.
Upozornenie

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Viac o podmienkach pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Plné znenie Opatrenia definujúce pravidlá pre hromadné a športové podujatia (PDF, 118 kB).

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva môžu byť otvorené za podmienok, ktoré musí prevádzkovateľ/zriaďovateľ splniť.

Pokyny pre prevádzkovateľov
 • vstup a pobyt v zariadení len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania, 
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, výtok z nosa), 
 • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení, 
 • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
 • zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Školské jedálne

Školské jedálne môžu opäť zabezpečovať stravu deťom a externým stravníkom. Musia však dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia.

Viac informácií k pokynom pre prevádzkovateľov a zamestnancov

Externým stravníkom sa môže strava vydať cez výdajné okienko. Títo stravníci však pri preberaní jedla musia: 

 • mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúško, šál, šatka),
 • dodržiavať rozostupy 2 metre,
 • minimalizovať kontakt, vrátane zákazu podávania rúk.

Kompletné informácie týkajúce sa Prevádzkového poriadku, preventívnych opatrení pre zamestnancov a Krízového plánu (PDF, 147 kB)

ZOO a Botanické záhrady

Návštevníci záhrad môžu navštevovať len vonkajšiu časť priestorov.

Pokyny pre prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia a odstupu od zvierat minimálne 2 m. Vnútorné priestory zoologických  a botanických záhrad nemôžu byť prístupné.

 

 

Rúška

Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, pokiaľ je možné dodržiať od cudzích osôb sociálny odstup aspoň 5 metrov. 

Plné znenie Opatrenia o povinnosti nosiť rúška (PDF, 108 kB).

Viac informácií o pravidlách týkjúcich sa nosenia rúšok

Plánované operácie

Pred plánovanými operačnými výkonmi už nebude potrebná 14-dňová karanténa. 

Predoperačné vyšetrenia budú opäť vykonávať všeobecní lekári alebo internisti a testy na ochorenie COVID-19 bude potrebné zvážiť len pri rizikových pacientoch po indikácii lekárom.

Plné znenie Opatrenia týkajúceho sa plánovaných operácií. (PDF, 188 kB).

Nerešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (PDF, 147kB) je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu vo výške do 20.000 eur.

Čo ovplyvňuje rýchlosť uvoľňovania opatrení?

Jedným z rozhodujúcich kritérií pre uvoľňovanie opatrení je tzv. kĺzavý medián počtu nakazených za posledných 7 dní, ktorý sa sleduje a denne vyhodnocuje. Približne po 2 týždňoch v jednej fáze sa rozhodne či prechádzame na ďalšiu fázu.

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách.

Príklad: Ako vypočítať medián? 

Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2
a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81

potom medián je číslo 13.

Aktualizované 19. 9. 2023

-

7-dňový kĺzavý medián