Catering

Aktualizované 17. júna 2020

Medzi základné podmienky realizovania cateringových služieb patria:

  • vyhovujúce výrobné a výdajné priestory s pomocným zázemím,
  • vyhovujúce technologické zariadenie a vybavenie, vrátane vozidla s chladením, zdravotne bezpečné suroviny, a
  •  odborne a zdravotne spôsobilí zamestnanci.

Ak organizátor resp. poskytovateľ cateringových služieb nemá schválené priestory pre poskytovanie stravovacích služieb (príprava / alebo podávanie pokrmov a nápojov), je povinná požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Aj keď schválenými priestormi organizátor/poskytovateľ disponuje, je povinný ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť príslušnému RÚVZ v SR. 

Cateringové akcie je možné organizovať:

  • v priestoroch nadväzujúcich na zariadenia spoločného stravovania (stany, novovybudované altánky, prístrešky určené pre akcie,..), alebo aj
  • mimo prevádzky zariadení spoločného stravovania.

Poskytovanie cateringových služieb musí aj naďalej dodržiavať prísne hygienické pravidlá.

Prečítajte si celé znenie Usmernenia č. OHVBPKV/4246-2/2020 (PDF, 219 kB) týkajúce sa prevádzky a organizovania cateringových služieb a podujatí zo 16. Júna 2020.