Cestovanie do SR od 17.2.2021

Platnosť nariadenia od: 22. marca 2021, 06:00 hod.
Platnosť nariadenia do: odvolania;

Aktualizované 22. marca 2021

Režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa sprísňuje. Hlavné zmeny od 22. 3. 2021:

 • po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. Aj tieto osoby musia nastúpiť do povinnej 14 dňovej karantény.
 • výnimku z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí vstupujú na územie SR za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Povinnosti pri vstupe na Slovensko z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Veľkej Británie a Severného Írska

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 3. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky:
  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;
 5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 6. osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať  všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Povinnosti pri vstupe na Slovensko z ostatných krajín mimo EÚ

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iné krajiny ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky:
  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;
 5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 6. osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Výnimky

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať vybrané povolania a výnimky udelené ministerstvami.

Povinnosť sa nevzťahuje na

 1. vodičov ako aj členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
  1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným  prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
  3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
 2. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 3. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
  1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
  2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 4. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
  1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
  2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
  3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.
 5. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky MZ SR https://cestujem.standardnepostupy.sk,
 6. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 7. vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmych hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 8. vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 9. vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 10. osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe, ak sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,
 11. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 12. štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 13. osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
 14. po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 15. poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 16. osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 17. osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné
  1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
  2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
 18. po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
 19. po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 20. po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.
 21. osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe https://naletisko.mzv.sk/ a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Pendleri (susedné štáty)

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak:

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
  • ste držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,
 3. ste občanom Slovenskej republiky a ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu spolu s Vami.

Čím sa musíte pri vstupe na územie SR preukázať?

Platí pre osoby staršie ako 10 rokov.

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Pendleri zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak:

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a ak súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a
  • ste držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vyznačiť pri jeho vypĺňaní skutočnosti rozhodujúce pre ich kategóriu osôb,
 2. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 3. byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 4. podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 5. u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Výnimky ÚVZ

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak Vám Úrad verejného zdravotníctva vydá výnimku.

ÚVZ udelí výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí. Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže ÚVZ udeliť výnimku bez povinnosti negatívneho RT-PCR test, ak je tak uvedené v žiadosti člena vlády.

Študenti

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • navštevujete, študujete alebo sa uchádzate o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
  • viete sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • na území Slovenskej republiky navštevujete, študujete alebo sa uchádzate o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
  • viete sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 3. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  • zúčastňujete sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  • nedovŕšili ste 26 rokov veku a
  • viete preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode (štatút žiaka,.. a zúčastnujete sa trénigového prcesu…)a že to prebieha uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Študenti, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Starostlivosť o blízkych príbuzných

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • poskytujete neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňate tieto podmienky
  • prekračujete hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby starajúce sa o svojich blízkych, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Poľnohospodári

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od
   štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predhcádzajúceho bodu,

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc a ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Kultúra

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. vstupujete na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vraciate a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľate sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela,podieľajú sa na reštaurovaní, podieľate sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľate sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela,  vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa predchádzajúceho bodu o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Šport

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení, ak ste hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňate tieto podmienky:

 1. zúčastňujete sa nasledovných športových súťaží:
  TIPOS extraliga (hokej – muži),
  ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo
  MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujete hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa predchádzajúceho bodu alebo z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa predchádzajúceho bodu  a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúcich 2 bodov.
 2. zúčastňujete sa nasledovných športových súťaží:
  TIPOS extraliga (hokej – muži),
  FORTUNA Liga (futbal-muži),
  SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži),
  Extraliga muži (volejbal),
  Extraliga ženy (volejbal),
  Slovenská basketbalová liga (muži),
  Extraliga ženy (basketbal) alebo
  MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujete hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúcich 2 bodov.
 3. ste reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo
 4. ste športovci, členovia realizačných tímov, rozhodcovia a členovia organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie
  s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo
 5. ste športovci, členovia realizačných tímov, rozhodcovia a členovia organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo
 6. ste športovci a členovia realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo
 7. ste osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktore vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,
 8. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej z vyššie uvedených skutočností (bod 3 až 8).

Čím sa musíte pri vstupe na územie SR preukázať?

 • potvrdením o negatívnom výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
Upozornenie

Športovci a členovia realizačných teamov, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhášku Úradu verejného zdravotníctva č. 130 (PDF, 487 kB) zo dňa 19.3.2021, ktorou sa ruší Vyháška Úradu verejného zdravotníctva č. 64 (PDF, 310 kB) zo dňa 12.2.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky