Cestovanie do SR od 7.12.2020

Platnosť nariadenia od: 7. decembra 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: odvolania;

Aktualizované 4. decembra 2020

Povinnosti pri vstupe na Slovensko z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie, Severného Írska a Švajčiarska

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľkú Britániu, Severné Írsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom
zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 3. u detí do 7 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
  webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky
  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;
 5. deti do 7 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať  všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Výnimky pri vstupe

Ak sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, nemusíte absolvovať povinnú izoláciu.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie, Severného Írska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3 tejto vyhlášky.

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak prichádzate z takzvaných bezpečných krajín.

Bezpečné krajiny

Austrália
Čínska ľudová republika
Fínsko
Írsko
Island
Japonsko
Kórejská republika
Nórsko
Nový Zéland
Singapur
Taiwan

Povinnosti pri vstupe na Slovensko z krajín iných ako krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie a Švajčiarska

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iné krajiny ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľkú Britániu, Severné Írsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. u detí do 7 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
  webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky
  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosťv špecializačnom odbore pediatria,
  3. osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;
 5. deti do 7 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Výnimky pri vstupe

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak prichádzate z takzvaných bezpečných krajín.

Bezpečné krajiny

Austrália
Čínska ľudová republika
Fínsko
Írsko
Island
Japonsko
Kórejská republika
Nórsko
Nový Zéland
Singapur
Taiwan

Výnimky

Do domácej izolácie alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať vybrané povolania a výnimky udelené ministerstvami.

Povinnosť sa nevzťahuje na

 1. vodičov ako aj členov nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
  1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným  prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
  3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
 2. vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 3. vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
  1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
  2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 4. zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
  1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
  2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
  3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.
 5. po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky MZ SR https://cestujem.standardnepostupy.sk,
 6. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 7. vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmych hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 8. vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 9. vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 10. osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe, ak sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,
 11. po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 12. štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 13. osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
 14. po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 15. poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 16. osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 17. osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné
  1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
  2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
 18. po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
 19. po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 20. po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Pendleri

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak:

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňate tietopodmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone
   práce podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
  • ste držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky,
 3. ste občanom Slovenskej republiky a ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu spolu s Vami.

Upozornenie

Pendleri budú musieť byť schopní preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Výnimky ÚVZ

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak Vám Úrad verejného zdravotníctva vydá výnimku.

ÚVZ udelí výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí. Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže ÚVZ udeliť výnimku bez povinnosti negatívneho RT-PCR test, ak je tak uvedené v žiadosti člena vlády.

Študenti

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • navštevujete, študujete alebo sa uchádzate o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
  • viete sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • na území Slovenskej republiky navštevujete, študujete alebo sa uchádzate o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
  • viete sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 3. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  • zúčastňujete sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  • nedovŕšili ste 26 rokov veku a
  • viete preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode (štatút žiaka,.. a zúčastnujete sa trénigového prcesu…)a že to prebieha uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),
Upozornenie

Žiaci a študenti budú musieť byť schopní preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Starostlivosť o blízkych príbuzných

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • poskytujete neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňate tieto podmienky
  • prekračujete hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.
Upozornenie

Osoby starajúce sa o svojich blízkych budú musieť byť schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Poľnohospodári

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,
 2. máte trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od
   štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predhcádzajúceho bodu,
Upozornenie

Osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc budú musieť byť schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani sprevádzajúce osoby, ak sa vedia preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Kultúra

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. vstupujete na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vraciate a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľate sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela,podieľajú sa na reštaurovaní, podieľate sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľate sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela,  vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa predchádzajúceho bodu o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,
Upozornenie

Umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry budú musieť byť schopní preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Šport

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 1. ste hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • zúčastňujete sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujete hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa predchádzajúceho bodu a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúcich 2 bodov.
Upozornenie

Športovci a členovia realizačných teamov budú musieť byť schopní preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, tiež nie starším ako 14 dní.

Výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území SR. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte ministerstva zdravotníctva alebo v tlačive uvedenom v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 30/2020 (PDF, 249 kB) z 3. decembra 2020. ktorou sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2020 (PDF, 335 kB) z 24. novembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky