Derzeit geltende Hygienemaßnahmen

Aufgrund der epidemiologischen Situation in der betreffenden Region kann eine örtlich zuständige Regionale Gesundheitsbehörde erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen.

Verordnung gültig ab: 15. Oktober 2020, 06:00 Uhr
Verordnung gültig bis: bis auf Widerruf

Es werden geschlossen

 • Natur- und künstliche Freibäder einschließlich Aquaparks;
 • Wellnesseinrichtungen (Saunen, Whirpools, Bäder, Wickel);
 • Fitnessstudios;
 • Einrichtungen für Theater-, Musikaufführungen, Filmvorführungen und andere künstlerische Darbietungen (Kinos, Theater,…);
 • und gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen.

Dies gilt nicht für:

Upozornenie

Die Betreiber sind verpflichtet, ihre Lebensmittelgeschäfte und Drogerien von Montag bis Freitag zwischen 9:00 bis 11:00 Uhr ausschließlich für Personen über 65 Jahren zugänglich zu machen.

Die Senioren können jedoch ihre Einkäufe auch zu anderen Zeiten erledigen. Es wird allerdings empfohlen, dieses ihnen zugewiesene Zeitfenster zu nutzen.

Allgemeine Hygienevorschriften für alle Einrichtungen, Geschäfte und Dienstleistungen

Verordnung gültig ab: 15. Oktober 2020, 06:00 Uhr
Verordnung gültig bis: bis auf Widerruf

Aktualizované 14. októbra 2020

Alle Betreiber der Einrichtungen müssen dafür sorgen:

 • dass die Anzahl der Kunden in der Einrichtung zum selben Zeitpunkt die Konzentration ein Kunde pro 15 m2 der Verkaufsfläche der Einrichtung, die für Kunden bestimmt ist, nicht überschreitet (diese Bedingung gilt nicht für Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen) oder
 • soweit der Betreiber in der Lage ist, einen Abstand von 2 Metern zwischen den Tischen in den für die Kunden bestimmten Außenbereichen der gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen einzuhalten.
Upozornenie

Soweit die für die Kunden bestimmte Fläche der Einrichtung kleiner als 15 m2 ist, kann sich in der Einrichtung zum selben Zeitpunkt höchstens 1 Kunde (mit Ausnahme von Kindern) befinden.


Die Betreiber müssen jedoch auch weiterhin Folgendes sicherstellen: 

 • das Betreten und der Aufenthalt in der Einrichtung (in den Innenräumen) darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet werden (Mundschutz, Schal, Tuch); diese Verpflichtung gilt nicht für die Zeit, die zum Verzehr von Speisen und Getränken in den gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen benötigt wird,  
 • am Eingang der Einrichtung muss ein Händedesinfektionsmittel appliziert oder Einweghandschuhe angeboten werden,
 • Einhaltung des Mindestabstands von 2 m zwischen Personen in Warteschlangen (Empfehlung),
 • an allen Eingängen der Einrichtung muss eine Information über die Verpflichtung der Einhaltung der vorstehenden Hygienevorschriften angebracht werden,
 • häufige Lüftung von Räumlichkeiten der Einrichtungen und regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen, Türklinken, Einkaufswagen und Einkaufskörben, gebrauchten Geräten, Werkzeugen und Hilfsmitteln; zwecks Desinfektion sollen viruzide Desinfektionsmittel verwendet werden,
 • Lebensmittelgeschäfte, gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen, einschließlich der Fast-Food-Ständen und anderen Arten des ambulanten Verkaufs von Lebensmitteln, Gerichten und Getränken müssen besonders Wert auf regelmäßige Reinigung und Desinfektion legen, die im Rahmen des täglichen Hygieneplans der Einrichtung und im Rahmen der verabschiedeten und eingeführten Grundsätzen guter Hygienepraxis laut Verordnung des Europaparlaments und des Rates Nr. 852/2004 zur Lebensmittelhygiene durchgeführt werden müssen.

Gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen (in Hotels, Restaurants, Pensionen und anderen Einrichtungen sowie deren Außenterrassen)

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Okrem dodaťžiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb platí pre prevádzky verejného stravovania, že:

 • otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko
 • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
 • konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania (exteriéri) bude možná výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,  
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,  
 • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky.

Sicherstellung der Luftqualität in Gebäuden

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

 • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),  
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,  
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky,  
 • v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,    
 • ak bola vzduchotechnika dlhšie mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,  
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,  
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,  
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,  
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Einkaufszentren

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú obchodné domy súčasne povinné:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.

Za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Massen- und Sportveranstaltungen

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Upozornenie

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Výnimka zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

V prípade športových podujatí platí, že diváci budú sedieť v každom druhom rade.

Upozornenie

Tieto hygienické opatrenia sa nevzťahujú na sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady.

Hochzeiten, Gottesdienste und andere kirchlichen Zeremonien

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
 • dodržiavania vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počtu účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu, ktorý nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, 
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • zákazu, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Sitzungen und Meetings der staatlichen Behörden

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Schôdze a zasadnutia konajúce sa na základe zákona sa môžu vykonávať, musí sa však:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Organizátori musia taktiež zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží:

 • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži),
 • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži),
 • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
 • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
 • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Extraliga ženy (basketbal – ženy).
Upozornenie

Všetky hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh hore uvedených súťaží musia prebiehať bez obecenstva. Protiepidemické podmienky, za ktorých musia tieto súťaže prebiehať uverejní na svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Taxidienste

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi.

Odporúča sa, aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách. Rovnako tak je odporúčané zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi.

Fahrschulen

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči a inštruktori mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov vozidla a výcviku na trenažéri (najmä volant a rýchlostná páka) po každom účastníkovi,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek zabezpečiť, aby každý z frekventantov tohto kurzu mal vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.

Körperpflegeeinrichtungen

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
Upozornenie

Zákazníci si na čas nevyhnutný na vykonanie úkonu nemusia chrániť dýchacie cesty, pokiaľ to úkon neumožňuje (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Lesen Sie die vollständige Fassung der aktuellen Maßnahme OLP/8326/2020 (PDF, 139 kB), die die Maßnahme OLP/7694/2020 (PDF, 176 kB) vom 30. 9. 2020 ersetzt, durch.