Digitálne COVID osvedčenie EÚ

Európska komisia predložila návrh na zavedenie digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré uľahčí bezpečný voľný pohyb občanov v EÚ počas pandémie COVID-19.

Toto osvedčenie sa zavedie vo všetkých členských štátoch EÚ. Krajiny ho už môžu začať vydávať a používať a k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ bude od 1. júla 2021.

Upozornenie

Preukazovanie sa digitálnym COVID osvedčením bude možné prostredníctvom na Slovensku vyvíjanej aplikácie Green pass.

Všetky informácie o digitálnom COVID osvedčení nájdete na stránke Európskej komisie.

Informácie o rôznych zavedených opatreniach vrátane požiadaviek týkajúcich sa karantény a testovania cestujúcich nájdete na stránke https://reopen.europa.eu/sk/.

Čo je to digitálne COVID osvedčenie EÚ?

Digitálne COVID osvedčenie EÚ je digitálnym potvrdením, že jeho držiteľ:

 • bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, alebo
 • mal negatívny výsledok testu, alebo
 • prekonal ochorenie COVID-19.

Kľúčové prvky osvedčenia

 • elektronický a/alebo papierový formát
 • je opatrené kódom QR
 • je bezplatné
 • vydáva sa v štátnom jazyku a v angličtine
 • je bezpečné a chránené
 • platí vo všetkých krajinách EÚ

Ako získajú občania toto osvedčenie?

Za vydávanie osvedčení zodpovedajú vnútroštátne orgány. Mohli by ho napríklad vydávať testovacie strediská alebo orgány verejného zdravotníctva alebo by sa mohlo vydávať priamo prostredníctvom portálu elektronického zdravotníctva. 

Elektronickú verziu je možné uložiť na mobilnom zariadení. Občania môžu požiadať aj o papierovú verziu. Obe verzie budú mať kód QR, ktorý obsahuje základné informácie, ako aj digitálny podpis potvrdzujúci pravosť pasu.

Členské štáty sa dohodli na spoločnom dizajne, ktorý sa môže použiť pre elektronickú a papierovú verziu, čím sa uľahčí rozpoznávanie.

Ako to pomôže voľnému pohybu?

Digitálne COVID osvedčenie EÚ bude uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Pomôže zaručiť, že sa v súčasnosti platné obmedzenia budú rušiť koordinovaným spôsobom.

Držiteľ digitálneho COVID osvedčenie EÚ by mal byť v zásade oslobodený od obmedzení voľného pohybu: členské štáty by držiteľom digitálneho COVID osvedčenia EÚ nemali ukladať dodatočné cestovné obmedzenia, pokiaľ nie sú potrebné a primerané na ochranu verejného zdravia. 

Ak by takýto prípad nastal, napríklad ako reakcia na nové varianty vírusu, daný členský štát by musel Komisiu a všetky ostatné členské štáty náležite informovať a toto rozhodnutie odôvodniť.

Ako bude osvedčenie fungovať?

 • Digitálne COVID osvedčenie EÚ obsahuje kód QR s digitálnym podpisom, ktorý ho chráni pred falšovaním.
 • Pri kontrole osvedčenia sa skenuje kód QR a overuje podpis.
 • Každý orgán, ktorý osvedčenie vydáva (napr. nemocnica, testovacie stredisko, orgán verejného zdravotníctva), má svoj vlastný digitálny podpisový kľúč. Všetky kľúče sú uložené v zabezpečených databázach v každej krajine.
 • Európska komisia vytvorila vstupnú bránu, cez ktorú sa môžu podpisy na osvedčeniach overovať v celej EÚ. Osobné údaje držiteľa osvedčenia touto bránou neprejdú, pretože na overenie digitálneho podpisu nie sú nevyhnutné. Európska komisia okrem toho pomohla členským štátom vyvinúť vnútroštátny softvér a aplikácie na vydávanie, uchovávanie a overovanie osvedčení a podporovala ich pri potrebných skúškach pred zavedením vstupnej brány.

Budú môcť občania, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, cestovať do inej krajiny EÚ?

Áno. Digitálne COVID osvedčenie EÚ by malo uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ. Nebude základným predpokladom voľného pohybu, ktorý je v EÚ základným právom.

Digitálne COVID osvedčenie EÚ môže okrem toho potvrdzovať výsledky testovania, ktoré sa často vyžaduje v súlade s platnými obmedzeniami v oblasti verejného zdravia. Osvedčenie môžu členské štáty použiť aj na úpravu existujúcich obmedzení zavedených na základe stavu verejného zdravia. Najneskôr do polovice júna sa zmení aj v súčasnosti platné odporúčanie o koordinácii obmedzenia voľného pohybu v EÚ, a to s ohľadom na dovolenkovú sezónu.

Záleží na tom, akú vakcínu proti ochoreniu občania dostanú?

Potvrdenia o očkovaní budú vydávané osobám očkovaným ktoroukoľvek z vakcín proti ochoreniu COVID-19. 

Pokiaľ ide o zrušenie obmedzení voľného pohybu, členské štáty budú musieť akceptovať potvrdenia o očkovaní vakcínami, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh EÚ. Členské štáty môžu svoje rozhodnutie rozšíriť aj na cestujúcich z EÚ, ktorí dostali inú vakcínu.

Členské štáty majú právomoc rozhodovať aj o tom, či akceptujú očkovacie osvedčenie po jednej dávke alebo po ukončení celého vakcinačného cyklu.

Aké údaje obsahuje osvedčenie? Sú tieto údaje v bezpečí?

Digitálne COVID osvedčenie EÚ obsahuje všetky potrebné základné informácie ako meno, dátum narodenia, dátum vydania, informácie o očkovaní/vykonaní testu/prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor. Tieto údaje zostávajú v osvedčení a neuchovávajú sa ani vtedy, keď sa daný certifikát overuje v inom členskom štáte. 

Osvedčenia budú obsahovať iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií. Navštevované krajiny nesmú tieto údaje uchovávať. Pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť osvedčenia overením toho, kto osvedčenie vydal a podpísal. Všetky zdravotné údaje zostávajú v členskom štáte, ktorý dané digitálne osvedčenie vydal.