Aktuálne platné hygienické opatrenia

Aktualizované 14. mája 2021

Vstup od 09:00 hod do 11:00 hod pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Od 9. mája je nariadenie zrušené.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Platnosť nariadenia od: 14. mája 2021
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. mája 2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 205 (PDF, 227 kB) zo dňa 14.5.2021 (ktorá zároveň ruší nariadenia platné vo Vyhláške č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb) nariaďuje poskytovateľom, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

Obmedzenia sa nevzťahujú na návštevy:

  • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  • u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
  • osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • osôb, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Upozornenie

Všetky osoby, na ktoré sa obmedzenia nevzťahujú sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Nariadenia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Aktualizované 5. mája 2021

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Prečítajte si vyhlášky regionálných úradov: