Informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie

Aktualizované 7. júna 2021

Od 5. mája 2021 sú spustené nové zmeny v registračnom formulári na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne aj pre osoby s vekom od 16 rokov.

Vakcíny (zmeny platné od 9.6.2021):

– pre obyvateľov od 12 až 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer,

– pre obyvateľov od 18 rokov (vrátane) je určené očkovanie vakcínami Pfizer alebo Moderna,

– pre obyvateľov od 18 rokov (vrátane) je možnosť prihlásiť sa aj na očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V.

Otázky a odpovede k zmenám v registrácii od 28.4.2021:

1. Mám 60 rokov a už nevidím možnosť výber fázy do ktorej spadám, ako to teda funguje?

Jedna z aktuálnych zmien v rámci zlepšenia registrácie je aj zrušenie voľby povinnej položky „výberu fázy“. Rozhodujúci je vek registrujúceho, na základe ktorého bude občan automaticky zaradený do poradia podľa svojho veku – čas registrácie nie je podstatný.

2. Pri registrácii už nemám na výber konkrétne miesto očkovania. Je to tak zámerne alebo chyba?

Ďalšou pozitívnou zmenou pri registrácii je, že postačí výber okresu v kraji, v ktorom sa chcete dať zaočkovať. Čim viac krajov a okresov si vyberiete, tým väčšia je možnosť pridelenia termínu na očkovanie. Vyberajte si len tie kraje a okresy, kde máte možnosť cestovať.

3. Mám 62 rokov. Môže sa stať, že ma v Čakárni (pre pridelenie termínu) predbehne niekto mladší?

Za stavu, že rozhoduje len vek, to v rámci Vami zvolených okresov možné nie je. Mladšia osoba je prioritizovaná len v prípade, že je to chronicky chorý pacient so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Ak sa však vo Vami zvolenom okrese (okresoch) nachádza aj vakcinačné centrum, v ktorom očkujú ľudí mladších (do 50 rokov) vakcínou AstraZeneca (teda inou ako prináleží Vám podľa Vášho veku), môže byť zaočkovaný aj záujemca, ktorý je mladší ako vy.

4. Ak zistím, že v okrese kde som sa zaregistroval pribudlo nové vakcinačné centrum, mám si zmeniť registráciu?

Nie, zmena nie je potrebná. Danú registráciu systém automaticky vyhodnotí tak, že ju ihneď priradí aj k novovzniknutému vakcinačnému centru vo Vami vybranom okrese.

5. Ak zistím, že v okrese kde som sa zaregistroval sa zrušilo vakcinačné centrum, mám si zmeniť registráciu?

Nie, zmena nie je potrebná. Danú registráciu systém automaticky vyhodnotí tak, že ju ponechá priradenú k ostatným vakcinačným centrám vo Vami vybranom okrese. Ak systém takú možnosť nebude mať (nie je žiadne iné vakcinačné centrum v danom okrese), Vaša registrácia sa pridelí na najbližšie očkovacie miesto (v najbližšom možnom okrese), kde je vakcína určená pre Vás dostupná.

6. Už mám viac ako 18 rokov a som osoba s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia. Dostanem termín skôr alebo až potom, čo sa všetci vekovo starší zaočkujú?

Chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení do poradia na termín očkovania ako osoby s vekom 65 rokov. To znamená, že takáto registrácia ja automaticky zaradená ako prioritná. Označenie, že ste onkologický pacient nie je potrebné, registrujete sa ako bežný občan. Vaše údaje budú na pozadí spárované so zoznamom chronicky chorých pacientov zdravotných poisťovní.

7. Ako bude prebiehať registrácia chronicky chorých pacientov?

Zdravotné poisťovne vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami, ktoré sú určené vo vyhláške. V prípade, ak systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne, po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 65 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami. V ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a následne pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.

8. Aký typ vakcíny mi bude pridelený po registrácii? Ako sa to dozviem?

Presný typ očkovacej látky je vždy komunikovaný spolu s prideleným termínom na očkovanie formou SMS a emailom, ktoré ste pri registrácii uviedli.

9. Mám 17 rokov a zaregistroval som sa. Platí, že dostanem vakcínu od spoločnosti Pfizer? Kedy asi od dňa registrácie prídem na rad?

Áno, pre vekovú hranicu od 16 do 17 rokov (vrátane) platí, že je určená očkovacia látka od spoločnosti Pfizer. Viac informácii k tejto vakcíne nájdete na stránke: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/vakciny/viac-o-vakcine-comirnaty-od-vyrobcov-pfizer-biontech. Predpokladaný odhad pridelenia termínu nie je aktuálne možný vzhľadom k veku (priorita prideľovania termínu na očkovanie je podľa veku – od najstarších občanov).

10. Po registrácii mi bol pridelený termín a konkrétna vakcína AstraZeneca. Podľa vyhlášky však spadám do kategórie chronicky chorých pacientov a má mi byť podaná iná vakcína. Ako mám postupovať?

V takomto prípade sa pravdepodobne nenachádzate v zozname chronicky chorých pacientov, ktorý vytvorila zdravotná poisťovňa. Odporúčame priamo kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu. Následne potom, ako sa na daný zoznam zaradíte, je potrebné zrušiť pôvodnú registráciu a vytvoriť ju nanovo.

Aké sú zmeny oproti predchádzajúcej registrácií?

Spustenie nových zmien v registračnom formulári reaguje na potreby neustále vylepšiť spôsob prihlasovania sa na očkovanie.

Upozornenie

Stále platí, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

Prioritizácia v Čakárni

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.

Výber miesta očkovania sa ruší

V procese registrácie už nevyberáte konkrétne vakcinačné miesto. Vyberáte si kraj (alebo aj viacero krajov) a okresy v nich a systém Vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej vakcíny.

Výber očkovacej vakcíny

V procese registrácie Vám budú ponúknuté len termíny v okrese/okresoch, ktoré disponujú typom vakcín, ktoré prináležia Vášmu veku/chronicky chorým pacientom.

Notifikácie

Po zaradení do Čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Dôležité informácie pred začiatkom registrácie na očkovanie

Pred začiatkom Vašej registrácie už nie je potrebné vyberať, do ktorej skupiny obyvateľov patríte:

 • aktuálne sa kritéria určovania poradia očkovania obyvateľov ustanovujú vo vyhláške MZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz. Tieto kritéria sú už automaticky systémovo zapracované a registrujúci už nemusí vyberať  „fázu“ do ktorej patrí. Kontrola prioritizácie je daná:
  • vekom registrujúceho (po zadaní rodného čísla) a
  • ochorením registrujúceho (overuje sa v zozname pacientov zdravotných poisťovní).

Ako je určená priorizácia osôb najviac ohrozených ochorením COVID-19:

 • chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 65 rokov,
 • chronicky chorí pacienti so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 60 rokov.

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru:

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),
 • názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,
  • zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Čo všetko máte na výber:

 • možnosť vybrať si Vami preferovaný kraj (alebo aj viacero krajov) a okres (alebo aj viacero okresov) v okolí, kam môžete cestovať ,
 • možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácii,
 • možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii do Čakárne alebo registráciu v Čakárni zrušiť.

Čo sa deje po registrácii:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín (termíny sú priraďované prioritne podľa veku a aj ochorenia),
 • v prípade, že je voľný termín na očkovanie, informácia o priradenom termíne a mieste očkovania Vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním na Vaše kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami.

Postup pred očkovaním:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti (prečítajte si, aké doklady sú potrebné pre jednotlivé prípady poistencov),
 • ak patríte do špeciálnej skupiny obyvateľov (kritická infraštruktúra) a Váš vek je menej ako 85 rokov, priamo pred očkovaním sa preukážte potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta

Požiadať o očkovanie Zmena/zrušenie registrácie

Osoby so závažnými chorobami

Medzi osoby so závažnými chorobami patria:

 • osoba s s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Osoby so stredne závažnými chorobami

Medzi osoby so stredne závažnými chorobami patria:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Pozrite si rozdelenie očkovania do jednotlivých fáz

Prečítajte si plné znenie vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.