Karanténne opatrenia a cestovanie

Platnosť nariadenia od: 6. júla 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do 1. septembra 2020 6:59 hod.

Aktualizované 17. júla 2020

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne menej rizikových krajín. Od 6.júla (pondelok) sú menej rizikovými krajinami:

 • Austrália
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Faerské ostrovy
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Holandsko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Taliansko
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Zo zoznamu boli vyradené Bulharsko a Čierna Hora, ktoré opäť nie sú považované za zdravotne bezpečné.

Pravidelne aktualizované informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR. Nájdete tu informácie k aktuálnym zmenám v jednotlivých krajinách, ako aj o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach vstupu do jednotlivých krajín. Tieto informácie nájdete aj na špecializovanom portáli Európskej únie.

Upozornenie

Ak prichádzate na Slovensko a niekedy počas 14-dní pred príchodom ste navštívili krajinu nenachádzajúcu sa na zozname menej rizikových krajín, po príchode na Slovensko sa (1)  musíte zaregistrovať cez tento formulár (2) musíte okamžite presunúť do domácej izolácie, (3) najskôr v 5. deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID-19.

Výnimky z povinnosti registrovať sa pri príchode z rizikových krajín

Povinnosť registrovať sa sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
 • vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
 • na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Všetky podrobnosti a výnimky nájdete priamo v opatrení z 3. júla 2020 (PDF, 150 kB) . 

Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.

Príchod na Slovensko z menej rizikových krajín

Osoby prichádzajúce z menej rizikových krajín nemusia absolvovať test na prítomnosť COVID-19, rovnako tak nemusia zostať v domácej izolácii. Ak sa však u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

CHORVÁTSKO

Pred príchodom na Chorvátske hranice vyplňte vstupný formulár. Bez neho Vás do Chorvátska nevpustia a jeho vypĺňanie až na hranici Vás bude stáť niekoľko hodín času.

SLOVINSKO – PRECHOD SMEROM Z CHORVÁTSKA

Vzhľadom na zhoršovanie epidemiologickej situácie v Slovinsku, krajina sprísňuje pravidlá cestovania a v rámci toho vyradila Chorvátsko zo zoznamu bezpečných krajín. Pri vstupe do Slovinska z Chorvátska je pre občanov SR povolený tranzit v priebehu 12 hod. Pokiaľ ste plánovali v Slovinsku stráviť napríklad časť dovolenky cestou naspäť z Chorvátska, v tomto prípade sa na Vás viaže povinnosť absolvovať 14 dňovú karanténu.

Pokiaľ cestujete do Slovinska zo Slovenska povinnú karanténu nemusíte absolvovať. Podrobnejšie informácie a zoznam otvorených hraničných prechodov uvádza Ministerstvo zahraničných vecí.

HRANIČNÉ PRIECHODY

Aktualizované 19. júna 2020

Otvorené sú všetky hraničné priechody do Rakúska, Maďarska, Česka a Poľska.

Ukrajina

 • Vyšné Nemecké,
 • Ubľa – Maly Bereznyj.

Tieto dva hraničné priechody slúžia IBA na návrat občanov SR domov a na tranzit cez SR podľa výnimky, respektíve pre tých občanov, ktorí spĺňajú podmienky určené Ukrajinou pre návrat na jej územie

TRANZIT CEZ SLOVENSKO

Občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí sa spolu vracajú do krajiny EÚ, ktorej sú občanmi (môžu, ale nemusia mať v danej krajine pobyt), môžu ísť cez územie SR bez nutnej udelenej výnimky zo strany MV SR, avšak tranzit im nesmie zabrať viac ako osem hodín vrátane prestávok.

Občania krajín mimo EÚ, ktorí sa vracajú do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, môžu ísť cez územie SR iba vtedy, ak hraničnej kontrole predložia výsledok negatívneho testu Covid-19 v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku, a taktiež majú na tranzit cez SR osem hodín vrátane prestávok.Karanténne opatrenia

Kto musí vstup na Slovensku ohlásiť svojmu lekárovi a čo potom?

Všetky osoby prichádzajúce zo zdravotne nebezpečných krajín sa bezprostredne po vstupe na Slovensko musia telefonicky alebo elektronicky ohlásiť svoju všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi, a oznámiť mu, kde budú tráviť domácu karanténu. To platí aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Ak nemáte lekára na Slovensku oznámite presné miesto domácej karantény lekárovi samosprávneho kraja.

Všetci všeobecní lekári a pediatri v prípade nahlásenia sa pacienta musia jemu a osobám žijúcich v spoločnej domácnosti vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Upozornenie

Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nemusia ísť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom), pre zdravotnícky personál a opatrovateľov, obyvateľov prihraničných oblastí, pre osoby, ktorým boli udelené výnimky a študentov.

Prečítajte si Opatrenie (PDF, 106 kB) zo dňa 17. júla 2020, ktoré mení pravidlá cestovania z/na Slovensko naposledy aktualizované Opatrením zo dňa 3. júla 2020 (PDF, 150 kB)


Predchádzajúce opatrenia:

Opatrenie ohľadne zmien cestovania z/na Slovensko z 19. júna 2020 (PDF, 107 kB).

Opatrenie ohľadne cestovania z/na Slovensko z 9. júna 2020 (PDF, 154 kB)

Opatrenie ohľadne štátnej karantény a smart karantény zo dňa 22. mája 2020 (PDF, 142 kB), ktoré bolo doplnené Opatrení ohľadne zmeny vycestovania a zmeny pricestovania do 48 hodín zo dňa 1. júna 2020 (PDF, 147 kB)Opatrením ohľadne vycestovania do 48 hodín zo dňa 27. mája 2020 (PDF, 148 kB).

Opatrenie ohľadne štátnej karantény zo dňa 20. mája 2020 (PDF, 136 kB).
Opatrenia ohľadne štátnej karantény zo dňa 15. mája 2020 (PDF, 140 kB)Opatrenie ohľadne štátnej karantény zo dňa 29. apríla 2020 (PDF, 128 kB)