Aké pravidlá platia pre pendlerov?

Informácie o tom, kto sú pendleri a aké pravidlá sa na nich a ich blízkych vzťahujú.

Kto je to pendler a aké podmienky pre neho platia?

Tzv. pendelerom ste, ak:

  • máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku,
  • a dochádzate za prácou do zahraničia do 30 km od otvoreného hraničného priechodu,
  • máte trvalý alebo prechodný pobyt v zahraničí do 30 km od hraničného priechodu so SR,
  • a dochádzate za prácou na Slovensko do 30 km od otvoreného hraničného priechodu.

Pre obe skupiny platí povinnosť predkladať na hraničnom priechode trojjazyčné  potvrdenie o zamestnaní pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (DOCX, 48 kB). Po predložení potvrdenia nemusíte ísť do povinnej karantény.

Povinná karanténa sa tiež nevťahuje na:

  • na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode,
  • na osoby, ktoré obhospodarujú svoje pozemky do 10 km od štátnej hranice. Na hranici ste povinný/á preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy). V prečítajte si viac informácií ohľadne obhospodarovania pozemkov.

Prečítajte si viac informácií.

Som príbuzný pendlera. Platia podmienky pendlera aj pre mňa?

Áno, platia.  

Povinná karanténa sa nevzťahuje na osoby žijúce v jednej domácnosti s „pendlermi“ za prepokladu, že prekračujete hranice v ich sprievode.

Som pendler a zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa. Môže ísť so mnou?

Áno, môže.

Povinná karanténa sa nevzťahuje na neplnoleté dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom a prekračuje spolu s Vami hranice.

Kde nájdem aktuálne Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva?

Aktuálne Opatrenia ÚVZ SR si môžete prečítať na našej stránke.