Ako funguje proces udeľovania výnimiek z karantény a aké špecifické výnimky z povinnej karantény platia?

Proces udeľovania výnimiek z karantény funguje systémom, kde príslušný minister, pod ktorého daný podnet patrí, dáva návrh na výnimku z karantény
Úradu verejného zdravia SR, ktorý túto výnimku následne schvaľuje.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom. 

Pohreb: S manželkou sme zamestnaní v zahraničí a v najbližších dňoch by sme sa potrebovali dostať na Slovensko na pohreb starého otca. Obaja sme občania SR, s trvalým pobytom na SR a prechodným pobytom v zahraničí .

V prvom rade, prijmite, prosím, našu úprimnú sústrasť.

Momentálne proces udeľovania výnimiek z karantény funguje systémom, kde príslušný minister, pod ktorého daný podnet patrí, dáva návrh na výnimku z karantény Úradu verejného zdravia, ktorý túto výnimku následne schvaľuje.

Výnimky za účelom účasti na pohrebe sú v kompetencii Ministerstva vnútra SR a preto si Vás dovoľujeme presmerovať na ich formulár.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Upozornenie

Podmienkou je sa pri vstupe na územie SR preukázať výsledkom negatívneho testu (potvrdením o negatívnom výsledku testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

Zamestnanci kritickej infraštruktúry: Vstup na územie SR pre zamestnancov spoločnosti z oblasti kritickej infraštruktúry pri návrate zo zahraničia

„Naša spoločnosť je významným dodávateľom elektroenergetických diel a služieb v oblasti energetiky v SR a v zahraničí. Vykonávame montáž, uvedenie do prevádzky, výstavbu, údržbu a riešenie havarijných situácií pre zariadenia kritickej infraštruktúry. V zahraničí je naša spoločnosť zaradená do zákaziek kritickej infraštruktúry. Zamestnanci našej spoločnosti pravidelne prekračujú štátnu hranicu medzi SR a zahraničím. Na základe uvedeného žiadame o udelenie výnimky pre vstup na územie SR, aby naši zamestnanci pri návrate z prác v zahraničí boli vyňatí z povinnosti ísť do karantény v štátnom zariadení a po preukázaní sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín mohli túto karanténu absolvovať doma.“

Na udelenie výnimky na vstup do SR je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) na vstup na územie SR, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus. Do jednej žiadosti uveďte údaje za všetkých pracovníkov, pre ktorých potrebujete udeliť výnimku.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky musíte zaslať na mailovú adresu:  koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

Ako uvádzate v texte žiadosti, vaši zamestnanci budú disponovať výsledkami o negatívnom teste RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia)! Tento test je potrebné preukázať pri vstupe na územie SR spolu s výnimkou.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Vycestovanie slovenských technikov do zahraničia a udelenie výnimky na vstup pri návrate do SR

“Naša spoločnosť so sídlom v zahraničí zakúpila do slovenského dodávateľa technologické zariadenie, ktoré musí byť sprevádzkované a otestované zamestnancami slovenského dodávateľa. Zároveň máme vo výrobných prevádzkach v zahraničí 15 ďalších strojov od toho istého slovenského dodávateľa, ktoré sú momentálne nefunkčné a čakajú na servisnú opravu. V prípade, že nebude vykonaný odborný servisný zásah nášho slovenského dodávateľa, bude ohrozená výroba v našej prevádzke a nebudeme môcť vyrobiť a dodať stroje, ktoré majú naši klienti objednané.  V tejto súvislosti žiadame o udelenie výnimky na návrat uvedených technikov na územie SR bez povinnosti absolvovať povinnú štátnu 14 dňovú karanténu.“

Na udelenie výnimky na vstup do SR je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) na vstup na územie SR, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus. Do jednej žiadosti uveďte údaje za všetkých pracovníkov, pre ktorých potrebujete udeliť výnimku.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky musíte zaslať na mailovú adresu: koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti ministra hospodárstva SR. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

Upozornenie

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia) !

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Osoba zabezpečujúca výkon činnosti štatutárneho orgánu spoločnosti

„V zmysle bodu 6 aktuálne platného a účinného Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29.04.2020,  zn. OLP/3353/2020 (Opatrenie) si dovoľujeme požiadať o udelenie výnimky z bodov 1 až 3 Opatrenia pri vstupe na územie SR pre osobu zabezpečujúcu výkon činnosti štatutárneho orgánu v 3 spoločnostiach na území SR. Osoba žiadajúca o výnimku na vstup územie Slovenskej republiky vykonáva činnosť štatutárneho orgánu aj v spoločnostiach pôsobiacich v susedných krajinách SR a je povinná na nevyhnutne potrebný čas opustiť územie SR a vycestovať do susedných krajín. Žiadosť o udelenie výnimky sa týka návratu a vstupu zo susedného štátu späť na územie Slovenskej republiky, a to v čase vymedzenom v Žiadosti o udelenie výnimky.

Žiadateľ ako štatutárny orgán zabezpečuje na Slovensku riadny chod spoločností sídliacich na území SR, najmä:

  • realizuje podnikateľské zámery a iné aktivity spoločností;  
  • vykonáva obchodné vedenie, správu majetku, organizáciu a prevádzku spoločností;  
  • vstupuje a uzatvára záväzkovo-právne vzťahy; vrátane podpisovania obchodných zmlúv;  
  • vykonáva ďalšie práva a povinností priznané štatutárnemu orgánu.

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby mohol štatutárny orgán v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 v odôvodnených prípadoch vstupovať, a v nevyhnutnom rozsahu (bez limitu) prekračovať štátne hranice SR resp. susedných štátov za účelom zabezpečenia nerušeného výkonu práv a povinností štatutárneho orgánu spoločností so sídlom v SR. 

V prípade, ak Žiadosti o udelenie výnimky nie je možné vyhovieť v plnom rozsahu , žiadame o jednorazové udelenie výnimky pri vstupe na územie SR.“

Na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky na vstup na územie SR. 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky musíte zaslať na mailovú adresu:  koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár.

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti ministra hospodárstva SR. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas. 

Upozornenie

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia) !

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Konateľ spoločnosti

„Ako konateľ spoločnosti si Vás dovoľujem požiadať o udelenie výnimky na vstup na územie SR z dôvodu vyriešenia interných otázok spoločnosti so sídlom na území SR, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť a nemôžu byť zastúpené žiadnou inou osobou.“

Na udelenie výnimky na vstup do SR je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) na vstup na územie SR, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky musíte zaslať na mailovú adresu:  koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár.

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti ministra hospodárstva SR. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

Upozornenie

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia) !

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Pracovníci zabezpečujúci obsluhu špeciálnej mobilnej technológie

„Naša spoločnosť požaduje udeliť výnimku na vstup pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú obsluhu špeciálnej mobilnej technológie a sprievodného vozidla, ktorá spracováva tuhé bitúmenové materiály. Materiály je bezpodmienečne nutné spracovať vo vhodných tepelných podmienkach. Pri vysokých letných teplotách nie je možné materiály spracovávať, nakoľko sa znehodnotia roztopením a vzniknú značné hospodárske straty pre našu spoločnosť. Z uvedeného dôvodu je nutné materiály spracovať najneskôr v mesiaci máj.“

Na udelenie výnimky na vstup do SR je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) na vstup na územie SR, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky s uvedením údajov všetkých pracovníkov v jednej žiadosti je potrebné zaslať na mailovú adresu:  koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár. Do žiadosti uveďte údaje za všetkých pracovníkov, pre ktorých potrebujete udeliť výnimku.

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti ministra hospodárstva SR. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

Upozornenie

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia) !

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Presun výrobnej linky zo zahraničia so zamestnancami na územie SR

„Naša spoločnosť potrebuje pre zabezpečenie nepretržitej výroby presunúť zo zahraničia na Slovensko výrobnú linku na výrobu automobilových dielov, vrátane obslužných zamestnancov.

Výrobná linka je aktuálne inštalovaná v materskom závode v zahraničí, z dôvodu získania nových projektov a zazmluvnených množstiev je v projekte zahrnutý presun výroby spoločnosti na Slovensku. Technická náročnosť linky neumožňuje jej presun a inštaláciu na Slovensku bez špecializovaného personálu a časti zamestnancov z materskej spoločnosti v zahraničí. Z tohto dôvodu žiadame o udelenie výnimky.

Tento vysoko kvalifikovaný personál je nenahraditeľní a jeho strata v rámci 14 dňovej karantény predstavuje pre firmu obrovské riziko – jedná sa o technikou a programátorov.“

Na udelenie výnimky na vstup do SR je potrebné vyplniť formulár Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) na vstup na územie SR, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Koronavírus. Do jednej žiadosti uveďte údaje za všetkých pracovníkov, pre ktorých potrebujete udeliť výnimku.

Do žiadosti je potrebné vpísať len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to: meno/priezvisko, číslo cestovného dokladu a dátum vstupu. Do emailu so žiadosťou nevkladať žiadne iné dokumenty, len formulár.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o udelenie výnimky musíte zaslať na mailovú adresu:  koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word.

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti ministra hospodárstva SR. Ak ÚVZ SR výnimku schváli, bude Vám zaslaná spätne mailom.

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas. 

Upozornenie

Podmienkou vstupu na územie Slovenskej republiky preukázanie sa udelenou výnimkou a negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín (od jeho vystavenia) !

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Zlučovanie rodín

„Som občanom SR a vychovávam syna v striedavej starostlivosti (je občanom iného štátu). Chystám sa po miernom opadnutí za nim do zahraničia. Problém z mojej strany nastáva pri vracaní sa na Slovensko (som ženatý), kde mi hrozí štátna karanténa, nakoľko tento proces by som mal absolvovať každý mesiac medzi zahraničím a Bratislavou, chcel by som sa informovať, ci neexistuje výnimka.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijíma a prehodnocuje žiadosti o udelenie výnimky za účelom zlúčenia rodín. 

Na udelenie výnimky za účelom zlúčenia rodín sa podľa platnej legislatívy SR považuje výlučne iba vzťah:

  • rodič – dieťa (neplnoleté) ,
  • manžel – manželka.

Žiadosti je možné zaslať elektronicky na Email: covid19@praca.gov.sk  Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí spracuje žiadosť a následne minister žiada listom o udelenie výnimky hlavného hygienika.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Súvisiace odkazy

Podmienky karantény