Obnova vyučovania na školách od 11.12.2020

Platnosť nariadenia od: 11. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania;

Aktualizované 10. decembra 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ:

 • obnovuje školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl a
 • obnovuje prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa bodu 1.

Ustanovenia rozhodnutia č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 a rozhodnutia č. 2020/18259-A1810 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté. V školách uvedených v bode 1, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Aké sú nariadenia a povinnosti?

Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nariaďuje:

žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, a to
pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu.

Upozornenie

Negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nesmie byť starší ako 14 dní.

Povinnosti sa nevzťahujú (výnimky) na:

 1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
 2. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
 3. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
 4. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
 5. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
 6. osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
 7. žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 8. žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
 9. žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca;
 10. pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i).

Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu (; do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.

Predloženie dokladu možno nahradiť potvrdením o výnimke (podľa prílohy tejto vyhlášky), vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

Viditeľné umiestnenie oznamu:

Štatutárny zástupca školy je povinný zabezpečiť viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní a o výnimkách podľa tejto vyhlášky na všetky vstupy do školy.

Prečítajte si Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 (PDF, 258 kB) zo dňa 10.12.2020, ktorá nahrádza Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 (PDF, 163 kB) zo dňa 7.12.2020 o opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.