Očkovanie – informačná povinnosť ÚVZ

Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenské republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
e-mail: uvzsr@uvzsr.sk
tel.: 02 / 49 248 111

Zodpovedná osoba:
zodpovedna.osoba@uvzsr.sk
02/ 49 284 201

Sprostredkovateľ:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
IČO: 00165387
e-mail: nczisk@nczisk.sk
tel.: 02/32 35 30 30

Zodpovedná osoba:
dpo@nczisk.sk

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených vo formulári na objednanie očkovania – čakáreň vystupuje Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ SR“) ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov a Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) koná v mene ÚVZ SR ako jeho zmluvne poverený sprostredkovateľ v zmysle čl. 28 GDPR a § 34 Zákona o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov:

ÚVZ SR spracúva Vaše osobné údaje na účely vedenia dokumentácie potrebnej pri očkovaní, čo zahŕňa najmä:

  • ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
  • vedenie evidencie žiadostí o očkovanie proti ochoreniu COVID-19
  • koordináciu očkovaní proti ochoreniu COVID-19
  • pripomenutie preočkovania fyzickej osobe
  • vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov
  • overenie rodného čísla a identity fyzickej osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právny základ je vyvodzovaný z čl. 6 ods. 1 písm. c), d) a e) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c), d) a e) Zákona o ochrane osobných údajov t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, resp. je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, resp. aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s opatreniami prijatými pri ohrození verejného zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Pre objednanie sa na očkovanie je nevyhnutné, aby ste poskytli nasledovné údaje, a to najmä: meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail, číslo mobilného telefónu, adresa trvalého pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, resp. adresa prechodného pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, základné informácie o zdravotnom stave.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nie je možné sa objednať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom tohto formulára.

Doba uchovávania:

Osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh prevádzkovateľa v súlade s osobitným predpisom a opatrení pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Príjemca osobných údajov, ktorý bude osobné údaje a údaje spracúvať a vyhodnocovať:

  • Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií, subjekty príslušné podľa osobitných predpisov a v súvislosti s plnením úloh a opatrení prijatých pri ohrození verejného zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19
  • Národné centrum zdravotníckych informácií technicky zabezpečuje spracúvanie požiadaviek o očkovaní proti COVID-19 v aplikácii „Moje ezdravie“. IT platformou pre fungovanie aplikácie je vládny cloud, pričom poskytovateľom služieb privátneho vládneho cloudu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za účelom možnosti overenia správne uvedeného rodného čísla a identifikáciu fyzickej osoby

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza a nedochádza ani k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše práva ako dotknutej osoby, najmä:

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a  informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, v odôvodnených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené Vaše práva chránené GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek kontaktovať aj zodpovednú osobu ÚVZ SR: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov ÚVZ SR, ako prevádzkovateľa uvedených v úvode tejto informačnej povinnosti.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany ÚVZ SR, nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, nájdete v časti Ochrana osobných údajov na webovom sídle www.uvzsr.sk.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v NCZI nájdete v časti Ochrana osobných údajov na webovom sídle www.nczisk.sk.