Otázky a odpovede

Platné od: 24. októbra 2020
Platné do: 1. novembra 2020

Pre rýchlejšie vyhľadávanie medzi otázkami odporúčame použiť CTRL + F

1. Vzhľadom na obmedzenú slobodu pohybu a pobytu, môžem ísť na súdne pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, alebo iný procesný úkon súdov?

Vzhľadom na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28. 10. 2020 platí, že zákaz vychádzania sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatvíynm výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločenská zodpovednosť“. Z uvedeného teda vyplýva, že osoba, ktorá bude mať negatívny výsledok testu sa bude môcť v týždni od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020 zúčastniť súdneho pojednávanie, hlavného pojednávania, verejného zasadnutia alebo iného procesného úkonu súdu.

Zároveň však Ministerstvo spravodlivosti SR odporučilo pri rozhodovaní o zrušení týchto úkonov vo väzobných veciach prihliadať na tieto skutočnosti:

–           predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony,
–           mimo území okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín je prípustná cesta na účely výkonu podnikateľskej činnosti, za ktorú možno považovať aj výkon advokátskeho povolania napr. v prípadoch obhajob.

2. Existuje počas pandémie nejaká ochrana dlžníkov v exekučných konaniach (odklad splátok)?

Súčasťou zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je aj tzv. mimoriadny odklad exekúcie pre fyzické osoby zasiahnuté pandémiou. Podrobnosti sú uvedené v zákone č. 62/2020 Z. z. §3.

3. Bude prebiehať kontrola či ľudia dodržiavajú zákaz vychádzania a nenavštevujú cintoríny?

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska. Návšteva cintorínov nie je medzi výnimkami, čiže platí, že aj na „dušičky“ je potrebné zostať doma. Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie vládou SR prijatých opatrení tak, ako doposiaľ a v prípade zistenia ich porušení bude každý prípad riešiť individuálne.

4. Aký postih hrozí za nedodržanie opatrení?

Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur (správne konanie rieši UVZ SR a okresné úrady).

5. Môžeme ako firma relizovať montáž nábytku u zákazníka?

Môžete, keďže ide o výkon podnikateľských činností alebo inej obdobnej činnosti, na ktorú sa obmedzenie (v zmysle uznesenia vlády č. 678 (PDF, 203 kB č. 678 z 22. októbra 2020 bod A2, ods. 1) nevzťahuje.

6. Donášková služba pri prevádzkach môže aktuálne fungovať, ako to však majú riešiť kaderníctva? Aké majú možnosti?

V zmysle uznesenia č. 678 z 22. októbra 2020 bod A2, ods. 1 ide o výkon podnikateľských činností alebo inej obdobnej činnosti na ktorú sa toto obmedzenie nevzťahuje. Klient nesmie vychádzať z domu, kaderník môže ísť ku klientovi za predpokladu, že sú dodržané všetky hygienické pravidlá. Treba však sledovať aktuálne opatrenia, resp. vyhlášky ÚVZ, v zmysle ktorých je poskytovanie určitých služieb dočasne obmedzené.

7. Ak kvetinárstvo predáva krmivo pre zvieratá, môžu ľudia v kvetinárstve nakupovať?

V zmysle uznesenia č. 678 z 22. októbra 2020 bod A2, ods. 2 ide o obstaranie krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, čiže na túto činnosť sa toto obmedzenie nevzťahuje. Obchod však môže predávať iba tovar v zmysle uznesenia.

8. Je pre fyzické osoby možné ísť si vybrať svoje zásielky k výdajným okienkam alebo do skladu, alebo je obmedzená sloboda vychádzania aj na tieto prípady? Je možné využiť napríklad služby zásielkovňe? Je možné uplatniť takúto výnimku aj pre iné výdajne e-shopov a skladov s nastaveným osobným odberom, ak sú dodržané hygienické a bezpečnostné štandardy?

Zásielkovňa, ak je poskytovateľom poštových služieb môže poskytovať služby. V opačnom prípade je možnosť požiadať o predĺženie lehoty na odber zásielky, prípadne požiadať o preposlanie na domácu adresu alebo adresu pracoviska.

9. My, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe vyhlásenia, ktoré bolo ešte do včera obeda vonku, sme nakúpili certifikované testy a aj zaplatili v sume 15 000 EUR s tým, že budeme testovať našich ľudí – klientov, ktorí nechcú ísť z nejakého dôvodu do toho davu. Otázka znie, môžeme testovať alebo máme testy odviezť na zberný dvor? Vo včerajšom stanovisku je napísané, že antigénové testy môžeme robiť, pokiaľ mame prístup do NCZI.

K dispozícii je stránka www.somzodpovedny.sk, kde je presne zadefinované, kto môže testovať. Kde sú všetky informácie o možnostiach testovania vlastných zamestnancov.

10. Chcela by som sa opýtať, keďže platí momentálne zákaz vychádzania do 1.novembra, či už bol úrad vlády upovedomený o tom, že by sa mal tento zákaz vychádzania predlžovať, resp. ak nie, tak do koľkej hodiny v nedeľu tento zákaz platí? Bol vydaný manuál, podľa ktorého majú mestá a samosprávy postupovať pri návšteve cintorínov počas „dušičiek“?

Treba postupovať v zmysle uznesenia č. 678 z 22. októbra 2020. Návšteva cintorína nie je uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania.

11. Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko, aké opatrenie platí pre mamičky, ktoré chcú kočíkovať deti počas aktuálnej situácie (aj ďalej ako 100 metrov od domu). Rovnako, keby sa dalo dať usmernenie k ľuďom, ktorí chcú samostatne športovať v exteriéri v meste či na dedine – napríklad si chcú ísť zabehať. Môžu si ísť zabehať aj ďalej ako 100 metrov od bydliska a môžu behať bez rúška, alebo nie?

Kočíkovanie je starostlivosť o dieťa v zmysle uznesenia. Môžu športovať v extraviláne svojej obce, alebo mesta. Zároveň treba dodržiavať všetky opatrenia UVZ.

12. Na stránke Somzodpovedny.sk sa uvádza, že predpokladaný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Môžete túto informáciu potvrdiť? Kedy by sa o ukončení zákazu vychádzania malo rozhodovať?

Tento termín je zatiaľ predbežný, bol odsúhlasený na UKŠ. Informácie sa budú aktualizovať podľa vývoja situácie.

13. Nedávno som bol na PCR teste, mám ísť aj na celoplošné testovanie?

Na testovanie nemusia ísť osoby, ktoré sa budú môcť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý obdržali vo štvrtok 29. októbra a neskôr.

14. Čo znamená, že počas zákazu vychádzania musím byť v extraviláne obce?

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu). Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.)

15. Kedy sa uskutoční celoplošné testovanie? Koľko bude odberných miest?

Od soboty 31.10 do nedele 1.11.  v čase od 7. hodiny do 22.00 – posledný ster sa vykoná o 21.30 hod. Odporúča sa poradie občanov podľa abecedy – podľa začiatočných písmen priezviska. 

Bude viac ako 5000 odberných miest.

16. Aké údaje o testovaných sa budú zbierať?

Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

17. Aké doklady je potrebné predložiť?

Občiansky preukaz, v prípade detí od 10 do 15 rokov zdravotný preukaz poistenca.

18. Aké hygienické opatrenia budú platiť počas testovania?

Testovanie sa bude robiť za prísnych epidemiologických opatrení. Testujúci personál bude vopred testovaný, miestnosti budú vydezinfikované, prípadne sa vzorky budú odoberať v exteriéroch, kde to bude možné. Používané budú dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odberovom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. V prípade využitia uzavretých menších priestorov odporúčame využiť počas testovania germicídne žiariče. Ľudia v radoch budú dodržiavať bezpečné minimálne dvojmetrové rozostupy, používať rúška.

19. Kedy dostanem výsledok testu?

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. Presný postup je zverejnený v inštruktážnom videu prístupnom aj na tejto stránke www.somzodpovedny.sk

20. Kto ma vyzve na testovanie, ako budem vedieť kam sa mám ísť testovať?

O odberových miestach budú informovať samosprávy prostredníctvom viacerých kanálov – cez sociálne siete, mestský rozhlas a iné. Taktiež bude zoznam odberných miest zverejnený na webe www.somzodpovedny.sk

21. Kto sa má testovať?

Testovanie je dobrovoľné, a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. Neodporúča sa osobám so zdravotným, či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ktorí sa prirodzene zdržujú  len v domácom prostredí. V tomto prípade platí povinnosť zákazu vychádzania (výnimky zo zákazu vychádzania v prípade neúčasti na testovaní sú: vychádzanie v čase od 1.00 do 5.00 h, cesta na testovanie, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár,  starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby).

22. Kto má výnimku z testovania?

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa na testovaní.

Výnimky majú:

  • osoby dispenzarizované pre stredne ťažké a ťažké mentálne postihnutie,
  • osoby dispenzarizované so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby dispenzarizované  pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • onkologickí pacienti po chemoterapii a transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby, s onkologickou a inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania potrebujú pravidelné podanie liečby, rádioterapie alebo inej napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby.

23. Som onkologický pacient, nemôžem sa zúčastniť na testovaní. Chodím však do práce, počítajú tam so mnou. Akým spôsobom môžem naďalej chodiť do práce? Potrebujem nejaké potvrdenie?

V prípade neabsolvovania testov je možné dohodnúť sa so zamestnávateľom na home office.

24. Budú testovaní aj imobilní občania?

Testovanie imobilných, onkologických pacientov a ľudí so zníženou imunitou nebude vykonávané. Občania umiestnení v DSS a ZPS budú testovaní samostatne v gescii MPSVaR. Ich testy budú vykonávať kmeňoví zamestnanci DSS a ZPS. Rovnako pacienti nemocníc a zdravotnícky personál nemocníc budú testovaní priamo v nemocniciach v gescii MZ SR.

25. Ak som dôchodca nad 65 rokov a chcem sa dať testovať, bude mi to umožnené?

Áno, môžete túto možnosť využiť.

26. Budem sa musieť dať testovať aj keď som prekonal COVID-19?

Testovanie nemusia absolvovať osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

27. Ak budem mať RT-PCR test, musím ho absolvovať opätovne o týždeň, alebo sa musím zúčastniť na celoplošnom testovaní?

Áno, bude potrebné pretestovanie buď RT-PCR testom alebo sa zúčastniť na celoplošnom testovaní.

28. Ak sa nechcem dať testovať výterom, môžem si dať urobiť testy z krvi a bude to alternatívou k celoplošnému testovaniu?

Nie, alternatívou budú iba RT-PCR testy – negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý osoba obdrží  vo štvrtok 29. októbra a neskôr.

29. Ak som stále pozitívny bezpríznakový, mám sa dať testovať?

Testovanie nemusí absolvovať osoba, ktorá bola v posledných 90 dňoch pozitívne testovaná na COVID-19.

30. Ak som v karanténe, musím sa dať testovať?

Ak ste v karanténe, musíte dodržiavať karanténu. Osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých, deti a dorast, majú výnimku  z účasti na celoplošnom testovaní.

31. Čo ak budem v deň testovania v práci?

Zamestnávateľ Vám musí umožniť zúčastniť sa na testovaní.

32. Ak sa jeden člen rodiny nezúčastní na testovaní, musí zostať celá rodina v domácej izolácii?

V prípade, ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa nezúčastní na testovaní, na Vás sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Povinnosť karantény sa vzťahuje len na osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s pozitívnou osobou. Ak niekto nejde na test, nepozerá sa na neho ako na pozitívneho, len nemá niektoré výnimky z obmedzenia slobody a pohybu.

33. Ak má niekto iné miesto bydliska ako býva, musí pricestovať na testovanie?

Zúčastní sa na testovaní v najbližšom mieste.

34. Keď budem testovaný v SR počas víkendu, bude mi test platiť aj pri vycestovaní do zahraničia?

Všetko záleží od podmienok, ktoré si stanovila krajina, do ktorej cestujete. Informácie o tom, aké testy vyžadujú jednotlivé krajiny, nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí. 

35. Ak som na Slovensku, mám slovenské občianstvo ale nemám v SR trvalý pobyt, mám sa dať testovať ? Som cudzinec, žijem na Slovensku. Môžem sa ísť dať testovať?

Máte možnosť sa dať testovať. Pokiaľ nebudete disponovať negatívnym výsledkom testu, bude sa na vás vzťahovať zákaz vychádzania ako pre osoby bez testu (výnimky zo zákazu vychádzania v prípade neúčasti na testovaní sú: – vychádzanie v čase od 1.00 do 5.00 h, cesta na testovanie, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár,  starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby).

36. Ako sa zaručí, že osoby bez negatívneho testu sa nebudú pohybovať po uliciach a chodiť do práce. Kto bude kontrolovať dodržiavanie opatrení?

Polícia bude kontrolovať dodržiavanie zákazu vychádzania na základe uznesenia vlády.

37. Čo mám robiť, keď mám negatívny výsledok?

Tento certifikát je potrebné nosiť so sebou a v prípade cesty do práce sa vedieť preukázať. Negatívny výsledok antigénového testu je dobrá správa, ale nie je to záruka, že nie ste infikovaný koronavírusom. Antigénové testy dokážu zachytávať väčšinu ľudí, u ktorých sa už infekcia prejavila vo väčšej miere. K tomu väčšinou dochádza po niekoľkých dňoch od nakazenia. Práve kvôli tomu sa robí aj ďalšie kolo testovania, na ktorom je potrebné sa zúčastniť aj v prípade negatívneho testu. Zároveň stále dodržiavajte základné protiepidemické opatrenia: rúška, odstupy, ruky, minimalizovať kontakty a zostať čo najviac doma.

38. Čo mám robiť, keď mám pozitívny výsledok?

V prípade pozitívneho výsledku testu nastupujete do domácej 10-dňovej karantény. Kto nemôže karanténu absolvovať doma, bude k dispozícii niekoľko hotelových ubytovacích zariadení s karanténnym režimom. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.  O pozitívnom výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

39. Môže firma vo vlastnej réžii zabezpečiť testovanie svojich zamestnancov?

Štát v prípade záujmu poskytne firmám nad 4000 zamestnancov registračné formuláre, antigénové testy a zástupcu MO SR, ktorý bude na testovanie dohliadať.

40. Prosím o informácie k testovaniu vo firmách. Znamená to, že sa napríklad môžu spojiť tri firmy, príde tam aspoň 4000 ich zamestnancov a štát im tým pádom zabezpečí certifikáty, registračné formuláre, antigénové testy a zástupcu ministerstva obrany?

Okrem štátom určených odberných miest sa môžu do celoplošného testovania zapojiť napríklad aj menšie firmy – ktoré sú v tzv. priemyselných parkoch, môžu spoločne vytvoriť odberné miesto pre viac ako 4-tisíc osôb. O antigénové testy je potrebné požiadať Ministerstvo obrany SR a certifikáty udeľuje Ministerstvo vnútra SR. Všetky podrobnosti sú zverejnené na webe: www.somzodpovedny.sk

41. Chcem byť dobrovoľník, kde nájdem informácie, kde sa môžem prihlásiť, neviem to nájsť?

Informácie a formulár na prihlásenie nájdete na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/
https://www.somzodpovedny.sk/dobrovolnik/

42. Ak som študent 5. ročníka medicíny a prihlásil som sa ako dobrovoľník, ako budem platený?

S každým členom zdravotníckeho tímu bude uzatvorená dohoda o vykonaní práce. Honorár zdravotníckeho personálu predstavuje sedem eur na hodinu a rizikový príplatok 20 eur za jeden pozitívny prípad. Dobrovoľníci podporujú testovanie bezodplatne. Viac info: https://www.somzodpovedny.sk/dobrovolnik/

43. Ako fungujú ambulancie? Čo ak potrebujem svoj stav skonzultovať so všeobecným lekárom / špecialistom? Veľká časť zo všeobecných lekárov má viac ako 60 rokov, čo v týchto prípadoch (keď môže byť lekár v rizikovej skupine) odporúčate lekárom? Majú chodiť do práce alebo radšej robiť telemedicínu,…?

Pri odkladných stavoch, teda vtedy, ak pacient vyšetrenie nepotrebuje akútne, je optimálne využívať telefonickú konzultáciu s lekárom. Prostredníctvom tzv. telemedicíny vyhodnotí závažnosť pacientovho stavu, zváži riziko ošetrenia a ak je to možné, odporúča stav konzultovať formou telefonického kontaktu, cez SMS alebo e-mail. Telemedicína sa v praxi ukazuje ako efektívny a užitočný prvok ochrany verejného zdravia. Väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dnes teda manažuje pacientov s využitím telemedicíny a objednávaním na presný čas, čím sa eliminuje riziko nákazy. Lekár však určuje postup vždy v závislosti od zdravotného stavu pacienta. Existujú, samozrejme, výnimky, komu pracovnú povinnosť nemožno uložiť (zákon č. 179/2011 Z. z.). Medzi týmito výnimkami je aj fyzická osoba staršia, ako je stanovený dôchodkový vek. Ak by teda všeobecný lekár bol v dôchodkovom veku, nemožno mu uložiť pracovnú povinnosť.

44. Evidujete na ministerstve žiadosti/sťažnosti majiteľov dopravných zdravotných služieb, ktoré súvisia s nedostatkom ochranných pomôcok? Ak áno, akým spôsobom budete tento problém riešiť?

Asociácia dopravnej zdravotnej služby postúpila na ministerstvo zdravotníctva žiadosť o osobné ochranné pracovné prostriedky. Ihneď po doručení bola táto žiadosť z ministerstva zdravotníctva odoslaná na Správu štátnych hmotných rezerv.

45. Uvažuje ministerstvo zdravotníctva nad zriadením poľných nemocníc po vzore ČR? Ak to nie je momentálne v štádiu riešenia, kedy by k takémuto kroku ministerstvo pristúpilo? Kde by mohli byť takéto poľné nemocnice zriadené?

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom obrany rieši problematiku prípadného nastavenia poľnej nemocnice v praxi. Veríme zároveň, že túto alternatívu nebude potrebné využiť. Práve plošným testovaním chceme zabrániť šíreniu vírusu a udržať fungovanie klasických nemocníc a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

46. Ako je to na Slovensku, ak sa človek po testovaní dozvie, že má v danej chvíli pozitívny test – no pritom nemá závažné príznaky ochorenia? Čo odporúčajú zdravotníci? Majú brať voľne dostupné lieky ako Paralen, Ibalgin atď?

O liečbe pacienta s ochorením COVID-19 rozhoduje ošetrujúci lekár. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby pacient lekára kontaktoval najprv telefonicky. U pacientov s ľahkým priebehom ochorenia, podobne ako pri iných akútnych respiračných infekciách, sa používa symptomatická terapia – dostatok tekutín, pokoj na lôžku, ľahká strava a izolácia.  Pri horúčke pacient užíva lieky s účinnou látkou paracetamol, prípadne iné antipyretiká.

47. Znamená zákaz vychádzania v čase od 24.10. do 1. novembra 2020, že nakupovanie vo všetkých obchodoch okrem spomenutých výnimiek ako drogéria, novinové stánky atď. je prakticky zakázané a hrozí zaň pokuta?

Áno.

48. Môže ísť rodič pozrieť svoje deti, ktoré sú u starých rodičov v inom okrese?

49. Stále platí, že v prípade porušenia nariadenia štátu o obmedzeniach pohybu hrozí pokuta do výšky 1 659 eur a za nenosenie rúška zase policajt môže vyrubiť pokutu 1 000 eur?

Áno.

50. Sú v nemocniciach povolené návštevy po pôrode? (Čo v prípade, ak by chcel partner priniesť svojej partnerke po pôrode do nemocnice potrebné veci a pod.?)

51. Sú vykonávané rodičkám pred vstupom do nemocníc testy na COVID-19, resp. iné preventívne úkony?

Áno, testovanie je vykonávané.

52. Kedy bude mať Slovensko dostupnú vakcínu na COVID-19?

Ministerstvo zdravotníctva pracuje na zabezpečení ochrany verejného zdravia obyvateľov Slovenska pred koronavírusom. Ako členský štát Európskej únie sme zapojení do spoločného obstarávania na zabezpečenie vakcín. Slovenská republika si objednala vakcíny od spoločnosti Astra Zeneca na základe spoločného obstarávania Európskej komisie, ktorá stanovovala počet prerozdelenia vakcín pre členské štáty podľa kľúča  tzv. proporčného rozdelenia. Na základe tohto systému Slovensko objednalo vakcíny pre takmer 1,9 milióna občanov.  Celkovo je naším cieľom zabezpečiť vakcíny pre tri milióny obyvateľov. Tento počet dávok bude doplnený vakcínami ďalších producentov.

53. Pripravuje už ministerstvo nejaký očkovací manuál COVID-19 (kto sa bude prvý očkovať, či bude očkovanie povinné, koľko bude stáť)?

Musí byť zabezpečené očkovanie v prvom rade pre skupiny, u ktorých prebieha ochorenie s najťažším klinickým priebehom, ako aj pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.).

Detailná špecifikácia  odporúčaných profesií bude známa po definitívnom výbere vakcíny. Očkovanie by malo byť v prvom rade dostupné pre ľudí nad 65 rokov a pacientov so závažnými ochoreniami. Rozhodujúce vždy však bude aj odporúčanie ošetrujúceho lekára, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval. V druhej línii bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia. Pri očkovaní sa bude postupovať podľa odporúčaní epidemiológov a hygienikov. Prvoradá je účinnosť aj bezpečnosť, vrátane dôkladného vyhodnotenia účinkov vakcíny. Až následne odborníci pripravia odporúčanie na konkrétnu vakcináciu, a to formou štandardného postupu. Týmto krokom sa zabezpečí  definovanie pravidiel a vylúčia akékoľvek nejasnosti pri postupoch.

54. Kto sa má dať otestovať na COVID-19?

Prioritou sú indikovaní ľudia, ktorí prichádzajú z rizikových krajín, ďalej ide o osoby vykazujúce klinické príznaky respiračného ochorenia. Rovnako sú to osoby, ktoré sa diagnostikujú v rámci epidemiologického vyšetrovania, pričom testovanie na ochorenie COVID-19 sa nariaďuje úzkym kontaktom s pozitívnymi osobami. Tiež ide o pacientov pred operačnými zákrokmi v prípade, že to indikuje lekár.

55. Občania sú veľmi nahnevaní, nevedia sa dovolať na infolinky a RÚVZ SR. Čo majú robiť?

Tieto linky sú bohužiaľ, v tomto čase preťažené, ale väčšina informácií je zverejnené na weboch napr. www.korona.gov.sk alebo www.somzodpovedny.sk

56. Kde sa občania dozvedia odpovede na otázky týkajúce sa prechodu hraníc z rôznych krajín – za akých podmienok sa dá pricestovať a odcestovať?

Všetky podrobnosti sú zverejnené na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

57. Na koho sa má obrátiť pacient, ktorého nechcú nikde ošetriť, lebo je pozitívny ale bezpríznakový (zlomená ruka – bolo treba dať dole sádru, zubár)?

V prípade zdravotných problémov je potrebné najskôr  kontaktovať svojho lekára telefonicky. Všeobecní lekári aj špecialisti v súčasnosti využívajú tzv. telemedicínu a s pacientmi komunikujú prostredníctvom telefónu, videohovoru, mailu alebo SMS.  Na základe otázok lekár posúdi, ako ďalej postupovať. V prípade, že pacient potrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nemôže pacienta odmietnuť ošetriť. Podmienkou je, že zdravotník použije adekvátne osobné ochranné pracovné prostriedky.

58. Čo má robiť pacient, ktorý je aj 40 dní pozitívny, bezpríznakový je stále v karanténe. Zamestnávateľ nedovolí, aby chodil do práce, kým sa nepreukáže negatívnym testom.

Karanténnu PN je možné ukončiť po 10-tich dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

59. Považuje sa za porušenie zákazu vychádzania vyzdvihnutie zásielky z e-shopu vo výdajnom mieste, napr. v kamennej predajni. Cesta na poštu je vo výnimkách, ale platí to aj pre takýto prípad?

Zásielkovňa ak je poskytovateľom poštových služieb môže poskytovať služby. V opačnom prípade je možnosť požiadať o predĺženie lehoty na odber zásielky, prípadne požiadať o preposlanie na domácu adresu alebo adresu pracoviska. V prípade výdajných miest e-shopov. Tu platí to isté a výdaj je možný, ak má daná spoločnosť v obchodnom registri uvedené poskytovanie poštových služieb, inak výdaj nie je možný.

60. Môžem ísť na prechádzku do mesta?

Prechádzka v meste nie je uvedená vo výnimkách. Prechádzkami v prírode je myslený extravilán, t.j. nezastavané územie obce/mesta.

61. Stále platí výnimka na nosenie rúšok pre športovcov?

Športovať sa môže v extraviláne svojej obce alebo mesta. Zároveň treba dodržiavať všetky opatrenia UVZ.

62. S akými opatreniami ráta vláda SR pre celú krajinu od 1. novembra?

Podľa informácií, ktoré odzneli na tlačovej konferencii zo dňa 27.10.2020 po rokovaní ústredného krízového štábu, majú v celej SR po prvom termíne celoplošného testovania platiť opatrenia ako pre tri kritické okresy na Orave a v okres Bardejov – výnimky teda budú možné len na základe negatívnych testov.   Presnejšie informácie budú známe na budúci týždeň, keď sa bude hovoriť aj o úprave režimu na hraniciach. Krízový štáb rozhodol o zákaze vychádzania na nasledujúce tri týždne, z technického hľadiska však bude vláda opatrenia prijímať vždy po jednotlivých týždňoch.

63. Musím sa ísť otestovať v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, že chodím na týždňovky do Bratislavy?

Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci. Všetky informácie nájdete na stránkach https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/  (výnimky zo zákazu) a  www.somzodpovedny.sk  (informácie o testovaní)

64. Môžem dochádzať za prácou ak pochádzam z Bratislavy a prevádzku mám v Senci, ale zároveň robíme zákazky aj v okrese Dunajská Streda?

Áno, do práce sa môže chodiť aj mimo okres, pričom platia obmedzenia vzťahujúce sa na konkrétny okres.

65. Ak si objednám balík, bude možné ho priniesť?

Áno, pokiaľ tieto služby spadajú medzi poštové služby.

66. Musia mať zamestnanci pri sebe nejaký doklad o tom, pre koho pracujú?

Bolo by vhodné, ak by mali nejaký preukaz alebo pracovnú zmluvu.

67. Uplatňuje sa výnimka pre výkon zamestnania aj na stretnutie zamestnancov z dvoch a viac firiem? Môžu ísť na takéto stretnutie v rámci výnimky?

Stretávať sa môžu, pokiaľ je to pre prácu nevyhnutné.

68. Môžeme organizovať školenia zamestnancov alebo našich klientov? Je obmedzený počet osôb, ktoré sa ich môžu v priestoroch firmy zúčastniť?

Školenia odporúčame robiť formou online.

69. Platí pre mňa zákaz vychádzania v prípade, že som prekonal COVID-19?

Opatrenia, v zmysle uznesenia Vlády SR č. 678 a č. 693 sa nevzťahujú na „osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020„. (Uznesenie Vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020, bod A.1., ods. 14)

70. Môžem cestovať počas zákazu vychádzania mimo svoj okres v prípade, že som objednaný k lekárovi (špecialistovi)?

V prípade, že pôjdete lekárovi po 2. novembri 2020 a budete mať potvrdenie o negatívnom výsledku testu, nevzťahujú sa na Vás obmedzenia zákazu pohybu. Treba však dodržiavať všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. V prípade, že sa otestovať nedáte, môžete ísť iba na bezodkladné vyšetrenie alebo preventívnu prehliadku, k špecialistovi nie.

71. Môžem sa pohybovať počas zákazu vychádzania po celom okrese alebo len v rámci svojej obce?

Do 1. novembra 2020 v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, bod A.2., platí zákaz vychádzania okrem výnimiek uvedených v tomto uznesení. Od 2. novembra 2020 v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020, v prípade, že sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ sa predmetné opatrenia nevzťahujú.

72. Môžem prekročiť hranice SR v prípade, že dochádzam za prácou alebo idem na letisko do Viedne?

V prípade, že dochádzate za prácou hranice SR prekročiť môžete. V prípade, že idete na letisko do Viedne za účelom výletu, návštevy alebo iného rekreačného pobytu, na ktorý sa nevzťahuje výnimka, hranice prekročiť nesmiete.

73. Je povolené počas zákazu vychádzania prekročenie hranice okresu v prípade striedavej starostlivosti o deti?

V prípade, že disponujete právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, na základe ktorého Vám súd určil striedavú osobnú starostlivosť k Vašim maloletým deťom, v takom prípade sa uplatňuje výnimka zo zákazu vychádzania a je možné prevziať, v súlade s právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu maloleté deti do svojej osobnej starostlivosti, a to aj mimo okres. To platí samozrejme za predpokladu, že nie je daný iný dôvod, pre ktorý by striedavá osobná starostlivosť a jej aktuálna realizácia nepripadala do úvahy (napr. karanténa rodiča, izolácia rodiča či maloletého dieťaťa a pod.). Podľa Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. 10. 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30.09.2020 Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020 v čase od 5.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“; 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť; 10. dieťa do desiatich rokov veku.

74. Musím sa nachádzať v prípade zákazu vychádzania v mieste svojho trvalého bydliska?

Nie, obmedzenia v zmysle Uznesenia Vlády SR treba dodržiavať v mieste, kde sa pravidelne zdržujete, napr. ak máte trvalý pobyt v Prievidzi a pracujete v Bratislave, kde aj bývate, tak tieto obmedzenia platia v mieste pobytu. 

75. V prípade, ak som bol testovaný pozitívne na COVID-19 a následne som ostal 10 dní doma, mám ísť aj na celoplošné testovanie?

Nemusíte, ale ak nespadáte do výnimky podľa uznesenia vlády, bude sa na Vás vzťahovať zákaz vychádzania.

76. Má tehotná žena pri testovaní prednostný vstup?

Na túto skutočnosť prosím upozornite personál odborného miesta, ktorý v rámci možností zabezpečí prednostný odber. 

77. Majú výnimku študenti SR zo zákazu vychádzania, ktorí majú študentské povinnosti v ČR?

Nemajú.

78. Ako mám postupovať v prípade, že som bol v kontakte s nakazenou osobou a následne som bol otestovaný PCR testom? Mám ostať v 10 dňovej karanténe?

V prípade, že Váš test bol rovnako pozitívny, tak áno. Vzťahujú sa na Vás opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vás zároveň bude inštruovať, ako postupovať.

79. Ako majú postupovať občania SR, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia a nebudú sa môcť nechať otestovať cez víkend?

Nechajú sa otestovať PCR testom.

79. Kedy sa uskutoční celoplošné testovanie? Koľko bude odberných miest?

Od soboty 31. 10. do nedele 1. 11 v čase od 7. hodiny do 22:00 – posledný ster sa vykoná o 21:30 hod. Opodrúča sa poradie občanov podľa abecedy – podľa začiatočných písmen priezviska. Bude viac ako 5 000 odberných miest.

80. Aké údaje o testovaných sa budú zbierať?

Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

81. Aké doklady je potrebné predložiť?

Občiansky preukaz, v prípade detí od 10 do 15 rokov zdravotný preukaz poistenca.

82. Aké hygienické opatrenia budú platiť počas testovania?

Testovanie sa bude robiť za prísnych epidemiologických opatrení. Testujúci personál bude vopred testovaný, miestnosti budú vydezinfikované, prípadne sa vzorky budú odoberať v exteriéroch, kde to bude možné. Používané budú dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe dezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odberovom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. V prípade využitia uzavretých menších priestorov odporúčame využiť aj počas testovania germicídne žiariče. Ľudia v radoch budú dodržiavať bezpečné minimálne dvojmetrové rozostupy, používať rúška.

83. Kedy dostanem výsledok testu?

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá Vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. Presný postup je zverejnený v inštruktážnom videu prístupnom aj na tejto stránke www.somzodpovedny.sk

84. Kto ma vyzve na testovanie, ako budem vedieť kam sa mám ísť testovať?

O odberových miestach budú informovať samosprávy prostredníctvom viacerých kanálov – cez sociálne siete, mestský rozhlas a iné. Taktiež bude zoznam odberných miest zverejnený na webe www.somzodpovedny.sk

85. Kto sa má testovať?

Testovanie je dobrovoľné, a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ktorí sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí. V tomto prípade platí povinnosť zákazu vychádzania (výnimky zo zákazu vychádzania v prípade neúčasti na testovaní sú: vychádzania v čase od 1.00 do 5.00 h, cesta na testovanie, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, či krst, cestu dieťaťa do školy, či škôlky, alebo cestu dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

86. Kto má výnimku z testovania?

Výnimku má osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020. Výnimku majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia nemožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Výnimky majú aj: osoby dispenzarizované pre stredne ťažké a ťažké mentálne postihnutie, osoby dispenzarizované so závažnými poruchami autistického spektra, osoby dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologickí pacienti po chemoterapii a transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby, s onkologickou a inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania potrebujú pravidelné podanie liečby, rádioterapie alebo inej napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby. Výnimky majú aj osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

87. Budú testovaní aj imobilní občania?

Testovanie imobilných, onkologických pacientov a ľudí so zníženou imunitou nebude vykonávané. Občania umiestnení v DSS a ZPS budú testovaní samostatne v gescii MPSVaR. Ich testy budú vykonávať kmeňoví zamestnanci DSS a ZPS. Rovnako pacienti nemocníc a zdravotnícky personál nemocníc budú testovaní priamo v nemociciach v gescii MZ SR.

88. Ak som dôchodca na 65 rokov a chcem sa dať testovať, bude mi to umožnené?

Áno, môžete túto možnosť využiť.

89. Budem sa musieť dať testovať aj keď som prekonal COVID-19?

Testovanie nemusia aboslvovať osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

90. Ak sa nechcem dať testovať výterom, môžem si dať urobiť testy z krvi a bude to alternatívou k celoplošnému testovaniu?

Nie, alternatívou budú iba RT-PCR testy – negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý sa vykoná od 29. 10 do 1. 11.

91. Ak som stále pozitívny bezpríznakový, mám sa dať testovať?

Testovanie nemusí absolvovať osoba, ktorá bola v posledných 90 dňoch pozitívne testovaná na COVID-19.

92. Ak som v karanténe, musím sa dať otestovať?

Ak ste v karanténe, musíte dodržiavať karanténu. Osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých, deti a dorast, majú výnimku z účasti na celoplošnom testovaní.

93. Čo ak budem v deň testovania v práci?

Zamestnávateľ Vám musí umožniť zúčastniť sa na testovaní.

94. Ak sa jeden člen rodiny nezúčastní na testovaní, musí zostať celá rodina v domácej izolácii?

V prípade, ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa nezúčastní na testovaní, na Vás sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Povinnosť karantény sa vzťahuje len na osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s pozitívnou osobou. Ak niekto nejde na test, nepozerá sa na neho ako na pozitívneho, len nemá niektoré výnimky z obmedzenia slobody a pohybu.

95. Ak má niekto iné miesto bydliska, ako býva musí pricestovať na testovanie?

Zúčastní sa na testovaní v najbližšom mieste.

96. Keď budem testovaný v SR počas víkendu, bude mi test platiť aj pri vycestovaní do zahraničia?

Všetko záleží od podmienok, ktoré si stanovila krajina, do ktorej cestujete. Informácie o tom, aké testy vyžadujú jednotlivé krajiny, nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí SR.

97. Ak som na Slovensku, mám slovenské občianstvo, ale nemám v SR trvalý pobyt, mám sa dať otestovať?

Máte možnosť sa dať otestovať. Pokiaľ nebudete disponovať negatívnym výsledkom testu, bude sa na Vás vzťahovať zákaz vychádzania ako pre osoby bez testu.

98. Čo mám robiť, keď mám negatívny výsledok?

Tento certifikát je potrebné nosiť so sebou a v prípade cesty do práce sa vedieť preukázať. Negatívny výsledok antigénového testu je dobrá správa, ale nie je to záruka, že nie ste infikovaný vírusom. Antigénové tresty dokážu zachytávať väčšinu ľudí, u ktorých sa už infekcia prejavila vo väčšej miere. K tomu väčšinou dochádza po niekoľkých dňoch od nakazenia sa. Práve kvôli tomu sa robí aj ďalšie kolo testovania, na ktorom je potrebné sa zúčastniť aj v prípade negatívneho testu. Zároveň stále dodržiavajte základné protiepidemické opatrenia: rúška, odstupy, ruky, minimalizovať kontakty a zostať čo najviac doma.

99. Čo mám robiť, keď mám pozitívny výsledok?

V prípade pozitívneho výsledku testu nastupujete do domácej 10-dňovej karantény. Kto nemôže karanténu absolvovať doma, bude k dispozícii niekoľko hotelových ubytovacích zariadení s karanténnym režimom. O výsledku testu i nformujte svojho všeobecného lekára telefonicky, e-mailom, SMS. O pozitívnom výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako aboslvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

100. Chcem byť dobrovoľník, kde nájdem informácie, kde sa môžem prihlásiť? Neviem to nájsť.

Informácie a formálr na prihlásenie nájdete na stránke: www.korona.gov.sk a www.somzodpovedny.sk

101. Ak som študent 5. ročníka medicíny a prihlásil som sa ako dobrovoľník, ako budem platený?

S každým členom zdravotníckeho tímu bude uzarvorená dohoda o vykonaní práce. Honorár zdravotníckeho personálu predstavuje 7 eur na hodinu a rizikový príplatok 20 eur za jeden pozitívny prípad. Dobrovoľníci podporujú testovanie bezodplatne.

102. Evidujete na ministerstve žiadosti/sťažnosti majiteľov dopravných zdravotných služieb, ktoré súvisia s nedostatkom ochranných pomôcok? Ak áno, akým spôsobom budete tento problém riešiť?

Asociácia dopravnej zdravotnej služby postúpila na ministerstvo zdravotníctva žiadosť o osobné ochranné pracovné prostriedky. Ihneď po doručení bola táto žiadosť z ministerstva zdravotníctva odoslaná na Správu štátnych hmotných rezerv.

103. Uvažuje ministerstvo zdravotníctva nad zriadením poľných nemocníc po vzore ČR? Ak to nie je momentálne v štádiu reišenia, kedby by k takémuto kroku ministerstvo pristúpilo? Kde by mohli byť takéto poľné nemocnice zriadené?

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom obrany rieši problematiku prípadného nastavenia poľnej nemocnice v praxi. Veríme zároveň, že túto alternatívu nebude potrebné využiť. Práve plošným testovaním chceme zabrániť šíreniu vírusu a udržať fungovanie klasických nemocníc a poskytovanie zdravotnej starotlivosti.

104. Podľa uznesenia vlády 693 z 28.10.2020 sa obmedzenie slobody pohybu nevzťahuje na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace. To znamená, na tých členov domácnosti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie sa karanténa nevzťahuje?

Podľa uznesenia vlády 693 z 28.10.2020 sa obmedzenie slobody pohybu nevzťahuje na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace. To znamená, na tých členov domácnosti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie sa karanténa nevzťahuje.

105. Zdravím, je niekde napísane, že ak sa nezúčastním testovania, tak musím byt v karanténe 2×10 dní? Zamestnávateľ tvrdí, že karanténa má 20 dní.

Ak sa občan nezúčastní testovania, nebude v karanténe, len nebude mať určité výnimky z obmedzenia slobody pohybu.

106. Pracujem ako osobný asistent, starám sa o fyzicky postihnutú osobu. Z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu bola hospitalizovaná mimo okres trvalého bydliska, môžem jej ísť zabezpečiť základné potreby a starostlivosť bez toho aby som bol pokutovaný? Ak áno, aké doklady k tomu potrebujem?

Uznesenie vlády ako výnimku z obmedzenia pohybu uvádza aj cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu a cestu späť. Ako doklad Vám bude postačovať zmluva o výkone osobnej asistencie a doklad preukazujúci aktuálny pobyt osoby s fyzickým postihnutím.

107. Môže gynekológ odmietnuť vyšetriť tehotnú ženu bez testovania? Niektorí to majú ako podmienku.

Lekár nemôže odmietnuť zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť žiadnemu pacientovi.

108. Môže ísť 11-ročné dieťa bez testu na prechádzku do prírody s otestovanými rodičmi?

Nie, nemôže.

109. Môže ísť 10-ročné dieťa bez testu do školy?

Nie, nemôže.

110. Výnimky ako napr. onkologický pacienti – čím sa majú preukázať?

Potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením.

111. Ľudia bez testu môžu ísť napr. do potravín. Majú istotu, že sa tam dostanú? Tam nebude kontrola certifikátov?

Áno, avšak neodporúča sa to.

112. Môže prísť na antigénový test matka s novorodencom v šatke/nosiči?

Áno, avšak neodporúča sa to.

113. Platí, že tí, ktorí nešli na pilotné testovanie na Orave a v Bardejove museli zostať v 10-dňovej karanténe. Keď sú teda v karanténe, ale zmenili by názor, môžu sa ešte zapojiť do celoplošného testovania?

Áno, môžu absolvovať celoplošné testovanie.

114. V prípade, že som bol otestovaný v práci, musím sa zúčastniť aj celoplošného testovania?

Celoplošné testovanie je dobrovoľné. Od 2.11. 2020 však platí uznesenie vlády SR o zákaze vychádzania. Jednou z výnimiek je aj preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločenská zodpovednosť“.

115. Musím ísť na celoplošné testovanie v prípade, ak sa mi vytvárajú protilátky?

Protilátky vieme zisťovať len z krvi. Po celoplošnom testovaní budú pre výnimky zo zákazu vychádzania uznané len výsledky PCR testu a antigénového testu – certifikát s negatívnym výsledkom. Výnimku však majú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoby, ktoré sa preukážu že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020.

116. Môžu sa dať samoplatcovia otestovať aj na úradoch verejného zdravotníctva?

Laboratória Úradu verejného zdravotníctva SR sú rozpočtové organizácie, preto samoplatcov netestujú.

117. Je možné si nakúpiť v obchodoch, na ktoré sa nevzťahuje výnimka medzi 1:00 až 5:00? Napríklad môže byť záujem o stavebniny/materiál na prerábku svojich obydlí .

Áno, je to možné ak to obchod umožňuje.

118. Môžu ísť členovia jednej domácnosti na chatu mimo svojho okresu? Čo ak tam majú prechodný pobyt?

Nie, nie je to možné.