Pandemické ošetrovné

Šírenie COVID-19 spôsobilo, že Vláda SR 12. marca 2020 vyhlásila na celom území Slovenska mimoriadnu situáciu. Mnohí z nás sa kvôli krízovej situácií musia starať o svojich blízkych.

Čo je pandemické ošetrovné?

Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania mimoriadnej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba na 10 kalendárnych dní

Kto má nárok na pandemické ošetrovné?

 1. zamestnanec,
 2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),  
 3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Na pandemické ošetrovné máte nárok, ak musíte Vášmu dieťaťu poskytovať osobné a celodenné ošetrovanie/osobnú a celodennú starostlivosť alebo musíte poskytovať osobnú celodennú starostlivosť blízkemu príbuznému (okrem dieťaťa rodičovi, súrodencovi, starému rodičovi, vnúčaťu alebo svokrovcom).

Čo je ošetrovanie a starostlivosť pri pandemickom ošetrovnom?

Ošetrovanie je staranie sa o (náhle) choré dieťa do dovŕšenia 16. rokov

Starostlivosť je staranie sa o zdravé dieťa do dovŕšenia 11 roku veku alebo inak zdravé dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom do dvŕšenia 18 roku veku alebo inak zdravého blízkeho príbuzného v zákonom stanovených, ďalej uvedených prípadoch.

Starostlivosť o deti mladšie ako 11 rokov (alebo do 18 rokov)

 • V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov alebo do 18 rokov (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav; o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu môžete požiadať aj priamo v žiadosti o pandemické ošetrovné) máte na pandemické ošetrovné nárok ak:
  • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
  • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

Ošetrovanie tínedžerov do 16-tich rokov

 • V prípade ošetrovania dieťaťa do 16-tich rokov máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
  • ošetrujúci lekár dieťaťa zistí náhle zhoršenie zdravotného stavu akoukoľvek chorobou a nie je fyzicky alebo mentálne schopné postarať sa o seba.

Starostlivosť o blízkeho príbuzného

 • V prípade starostlivosti o iného blízkeho príbuzného (dieťa, manžel či manželka, súrodenec, vnúča, starý rodič, svokrovci) máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
  • zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou bolo uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu.

Žiadosť o pandemické ošetrovné

Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak Vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie za dni, ktoré ste starostlivosťou/ošetrovaním strávili. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, kedy si chcete ošetrovné uplaniť a to vždy ku koncu mesiaca.

Upozornenie

Vyplnenie Vám zaberie len pár minút.

Predtým ako začnete

Ako podať žiadosť o pandemické ošetrovné

Podať žiadosť môžete bez eID (elektronického občianskeho preukazu) a taktiež s eID. Pre úspešné dokončenie služby bez eID budete potrebovať funkčný mobilný telefón. Ak využijete eID budete potrebovať:

Čo budete potrebovať

 1. Pre vypĺňaním žiadosti si najprv zistite, pod ktorú pobočku Sociálnej poisťovne patríte. Miestnu príslušnosť zistíte na stránke Sociálnej poisťovne  po zadaní obce/mesta  sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnanec alebo obec/mesto trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo DNPO,
 2. osobné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla,
 3. osobné údaje dieťaťa, prípadne blízkeho príbuzného,
 4. ak ste zamestnanec, názov a sídlo zamestnávateľa,
 5. dátum, odkedy si nárokujete ošetrovné,
 6. ak je dieťa zapísané v jasliach, materskej škole alebo škole, tak názov a adresu zariadenia,
 7. ak je blízky príbuzný klientom zariadenia sociálnych služieb, tak názov a adresu zariadenia,
 8. IBAN pre vyplácanie dávky na účet alebo adresu, kam sa má dávka vyplatiť.
Vyplniť žiadosť bez ID Vyplniť žiadosť s eID

Ako podať čestné hlásenie

Podať čestné vyhlásenie môžete bez eID (elektronického občianskeho preukazu) a taktiež s eID. Pre úspešné dokončenie služby bez eID budete potrebovať funkčný mobilný telefón. Ak využijete eID budete potrebovať:

Čo budete potrebovať

 1. osobné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla,  
 2. osobné údaje dieťaťa, prípadne blízkeho príbuzného,  
 3. ak ste zamestnanec, tak názov a sídlo zamestnávateľa,  
 4. mesiac, za ktorý podávate čestné prehlásenie,
 5. obdobie, odkedy dokedy ste sa starali o dieťa alebo blízku osobu,  
 6. obdodie, odkedy dokedy v danom mesiaci navštevovalo dieťa  detské jasle, matersku školy alebo školu,  
 7. názov a adresu detských jasieľ, materskej školy alebo školy, ktorú dieťať navštevuje,
 8. obdodie, odkedy dokedy v danom mesiaci navštevoval blízky príbuzný zariadenie sociálnych služieb,  
 9. ak ste ako zamestnanec  mali nárok na mzdu v danom mesiaci, tak odkedy dokedy (kalendárne dni).
Vyplniť čestné vyhlásenie bez eID Vyplniť čestné vyhlásenie s eID