Základné informácie o nemocenskej dávke v čase COVID-19

Pandemické ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi. Ošetrovné sa poskytuje pri:

 1. osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do dovŕšenia 11 roku veku ak:
  • detské jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v tomto zariadení boli nariadené karanténne opatrenia,
  • alebo dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia,
  • alebo osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná;
 2. osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravé dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ak:
  • škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie,
  • alebo dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia,
  • alebo osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná;
 3. osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravého blízkeho príbuzného (dieťa, rodič, starý rodič, vnuk, súrodenec, manžel, manželka, rodič manžela alebo manželky), z dôvodu, že zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou je uzavreté rozhodnutím príslušného orgánu alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie;
 4. osobnom a celodennom ošetrovaní chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku (potrebu musí potvrdiť lekár dieťaťa).

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.

Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

Viac informácií o pandemickom ošetrovnom nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a taktiež aj presný postup, ako požiadať o pandemické ošetrovné.

Súvisiaci obsah

Viac informácií o „klasickom“ ošetrovnom.