Aktuálne platné hygienické opatrenia

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Zákaz otvorenia maloobchodných prevádzok a služieb sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára;
 • prevádzky verejného stravovania, pričom môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby;
 • predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 – to znamená, že návštevu predajne potravín je možné vykonať iba za účelom nákupu sortimentu predstavujúceho základné životné potreby;
 • predajne drogérie;
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne;
 • predajne novín a tlačovín;
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie;
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu;
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku;
 • výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení;
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží;
 • predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri;
 • prevádzky telekomunikačných operátorov;
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb;
 • práčovne a čistiarne odevov;
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív;
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória;
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel;
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky;
 • taxislužby pri dodržaní stanovených podmienok uvedných nižšie v časti „Taxislužby“;
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov;
 • prevádzky kľúčových služieb;
 • zberné dvory;
 • prevádzky lanových dráh a vlekov pri dodržaní podmienok podľa uvedných nižšie v časti „Prevádzky lanových dráh a vlekov“;
 • prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) pri dodržaní podmienok uvedných nižšie v časti „Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb“;
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok uvedných nižšie v časti „Obchodné domy“;
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

Zatvárajú sa aj prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok:

 • umelé kúpaliská;
 • kaderníctva a  prevádzky starostlivosti o ľudské telo;
 • fitness centrá;
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
 • autoškoly.

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

Upozornenie

V dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov skracujú na 9:00 – 10:00.

Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:  

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,  
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

Zabezpečenie kvality ovzdušia

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

 • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),    
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,    
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky,    
 • v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,      
 • ak bola vzduchotechnika dlhšie mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,    
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,    
 • nepoužívať rotačné výmenníky teplaalebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,    
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
   
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,  
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.  

Obchodné domy

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú obchodné domy súčasne povinné:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.

Za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Výdajné miesta tovaru zakúpeného na diaľku

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú všetky osoby vydávajúce tovar zakúpený na diaľku povinné dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť:
  • aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) súčasne povinné:

 • každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy tejto vyhlášky; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

Za účelom overenia dodržovania opatrení je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej hotelové a podobné služby predloženie dokladu (výsledok testu), do ktorého môže nahliadnuť.

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú prevádzky lanových dráh a vlekov súčasne povinné:

 • stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti,
 • každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy tejto vyhlášky; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

Za účelom overenia dodržovania opatrení je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov predloženie dokladu (výsledok testu), do ktorého môže nahliadnuť.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Platnosť nariadenia od: 21. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43 (PDF, 593 kB) zo dňa 17.12.2020 (ktorá zároveň ruší nariadenia platné vo Vyhláške č. 14/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb) nariaďuje poskytovateľom:

 • zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinnosť zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia,
 • verejných a neverejných sociálnych služieb povinnosť zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

Obmedzenia sa nevzťahujú na:

 • návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
 • v prípade zariadení sociálnych služieb sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy tejto vyhlášky a, ak takéto návštevy povolí štatutárny orgán tohto zariadenia.
Upozornenie

Všetky osoby, na ktoré sa obmedzenia nevzťahujú sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Hromadné a športové podujatia

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Upozornenie

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.

Výnimky zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho
konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín. Takýmto podujatí je aj napríklad celoplošné antigénové testovanie na COVID-19.

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre podujatia organizované výhradne v exteriéri,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

Tento zákaz sa taktiež nevzťahuje na:

 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy).
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho krízového centra pre hokej, Neresnická cesta 31, 960 01 Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Upozornenie

Testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Konanie sobášov, bohoslužieb, obradov krstu, pohrebných obradov a iných cirkevných obradov (vrátane ich civilných verzií) je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
 • dodržiavania vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počtu účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu, ktorý nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, 
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • zákazu, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:

 • je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
 • medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.
 • zákaz podávania rúk.

Zasadnutia a schôdze štátnych orgánov

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Schôdze a zasadnutia konajúce sa na základe zákona sa môžu vykonávať, musí sa však:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť  iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Organizátori musia taktiež zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk.

Taxislužby

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi,
 • cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.

Odporúča sa zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi.

Autoškoly

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby nie sú povolené.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo nie sú povolené.

Fitness centrá

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky fitness centier nie sú povolené.

Umelé kúpaliská

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky umelých kúpalísk nie sú povolené.

Divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia

Platnosť nariadenia od: 19. decembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 18. decembra 2020

Prevádzky divadiel, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení nie sú povolené.

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Prečítajte si opatrenia reginálnych úradov:

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2020 V. v. SR (PDF, 593 kB) zo dňa 17.12.2020, ktorou sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 34/2020 (PDF, 267 kB) z 9.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43 (PDF, 593 kB) zo dňa 17.12.2020 nadobúda účinnosť 21.12.2020.