Dane, clo a lehoty

Na tejto stránke sa nachádzajú bližšie informácie k vybraným ekonomickým opatreniam na podporu podnikateľov a SZČO, ktoré boli prijaté v reakcii na epidémiu COVID-19.

DANE

Odklad preddavkov na daň z príjmu

Odklad preddavkov na daň z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 % za mesiac apríl alebo viac ako 20 % za mesiac marec.

Viac informácií

Odklad platenia preddavkov dane z príjmu sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem alebo obrat) o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Legislatíva a ďalsie usmernenia sa dynamicky pripravujú.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Finančnej správy SR.

   

Zúčtovanie kladného rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov FO a PO do podania daňového priznania k dani z príjmov

Ak po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 vyplynie daňovníkovi platenie preddavkov v nižšej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia do podania daňového priznania, správca dane môže daňovníkovi takýto rozdiel na preddavkoch započítať na úhradu ďalších preddavkov alebo mu ich na základe jeho žiadosti vráti do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov. 

Rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ktorého lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.

Viac informácií

Osobitne je upravené vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020 a to v závislosti od lehoty, v ktorej daňovník požiadal o vrátenie tohto rozdielu a to do:

– 31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť o vrátenie rozdielu preddavkov do  konca apríla 2020,

– 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch, ak daňovník podal túto žiadosť po 30. apríli 2020.

Ak daňovník podal žiadosť o vrátenie tohto rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov a o jeho žiadosti už bolo zo strany správcu dane negatívne rozhodnuté na základe dovtedy platného právneho predpisu (napr. daňovníkovi nebolo vyhovené alebo bolo konanie zastavené) môže daňovník podať žiadosť opätovne a správca dane bude o  žiadosti rozhodovať podľa nových pravidiel uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Daňovníci majú možnosť podať túto žiadosť elektronicky a to aj tí, ktorí nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu ale podajú ju napríklad prostredníctvom emailu.

Pri žiadostiach o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch, pri ktorých správca dane ešte nerozhodol, bude správca dane rozhodovať podľa pravidiel uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

   

Neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby

Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov.

Viac informácií

Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019.

Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov.

Neplatenie preddavkov bude možné prvýkrát uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020, t.j. daňovník najneskôr 17. 5. 2020 oznámi správcovi dane, že spĺňa podmienky na neplatenie preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Neplatenie preddavkov na daň z príjmov môže uplatniť aj daňovník, ktorému správca dane určil rozhodnutím platenie preddavkov inak a ktorý spĺňa podmienky na neplatenie preddavku na daň z príjmov uvedené v predchádzajúcom odseku. Využitím možnosti neplatenia preddavkov na daň u takýchto daňovníkov dochádza k „vypnutiu“ rozhodnutia o platení preddavkov na daň z príjmov a to na tie mesiace, v ktorých daňovník využil možnosť neplatenia preddavkov. Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z prímov, bol by daňovník povinný zaplatiť preddavky na daň z príjmov za mesiace, v ktorých nesplnil tieto podmienky a to vo výške podľa zákona o dani z príjmov podľa podaného daňového priznania.

Daňovník, ktorý nespĺňa podmienky na neplatenie dane podľa odsekov vyššie môže aj naďalej na základe žiadosti predloženej správcovi dane využiť platenie preddavkov na daň z príjmov inak.

   

Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov

Odloženie daňových priznaní a platenie daní z príjmov za minulý rok sa uplatňuje do termínu, kým neskončí pandémia nového koronavírusu. Zákon umožňuje posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s posúvaním daňového priznania súvisia, napríklad lehota na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a podobne.

Lehotu je možné posunúť pre:

  • podanie daňových priznaní,
  • podanie hlásení, oznámení a ročných zúčtovaní za zamestnancov,
  • odvedenie dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.
Upozornenie

Môžete využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.

   

Odloženie daňových exekúcií

Všetky daňové exekúcie sa zo zákona odložia. Všetky úkony, ktoré boli v týchto daňových exekúciách už vykonané zostávajú v platnosti. Správca dane postupuje v zmysle základných zásad správy daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom. Pokiaľ ide o úroky z omeškania, ministerstvo financií v súčasnosti pracuje a analyzuje možnosti riešenia otázok týkajúcich sa sankcií.

   

Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie podané.

Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019, ktoré daňový subjekt podal v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, t. j. do 12.3.2020, sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 10. mája 2020.

Aby sa zabránilo špekulatívnemu správaniu daňových subjektov tým, že by si znížili už uplatnený daňový preplatok po jeho vrátení, bude im uložená pokuta vo výške 100% zo zníženia daňového preplatku, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť aj tento rozdiel. 

   

Odpočet daňovej straty

Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

Viac informácií

Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t.j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom podľa zákona o dani z príjmov. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií. 

   

Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

Zavádza sa možnosť neplatenia preddavkov k dani z motorových vozidiel splatných počas obdobia pandémie počnúc aprílom 2020. Daňovník, ktorý využije možnosť neplatenia preddavkov na daň počas obdobia pandémie, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania (štandardne v januári 2021).

   

Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane

Daňové subjekty môžu uplatniť zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane na minerálny olej s požadovaným objemom biogénnej látky, pričom potvrdenie o pôvode tejto biogénnej látky nemusia počas obdobia pandémie predložiť súčasne s daňovým priznaním za príslušné zdaňovacie obdobie. Vzhľadom k tomu, že získanie tohto dokumentu môže byť v období pandémie problematické, daňové subjekty môžu toto potvrdenie predložiť najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, a to osobitne za každé zdaňovacie obdobie. Nesplnenie tejto povinnosti v stanovenej lehote po uplynutí obdobia pandémie bude postihované podľa zákona.

   

Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu

Ak platiteľovi, ktorý mal nárok na uplatnenie skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu DPH,  počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, tento nedoplatok nebude prekážkou  pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak nedoplatok platiteľ zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

CLO A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín

Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 (PDF, 1.4 MB) o oslobodení od dovozného cla (ďalej len „NR 1186/2009“) a v zákone o DPH.

Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

Európska komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy pripravila návrh rozhodnutia na aplikovanie oslobodenia od cla a DPH v súlade s čl. 74 až 80 NR 1186/2009 za týchto podmienok:

• od cla a od dane z pridanej hodnoty bude možné oslobodiť iba tovar dovážaný z tretích krajín dovážaný štátnymi organizáciami alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami ak tento tovar bude určený na:

• bezplatné pridelenie osobám postihnutým pandémiou spôsobenou SARS-CoV-2 (napríklad rúška / respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo

• bezplatne sprístupnené osobám, ktoré sa podieľajú na boji proti nákaze COVID-19 a sú priamo vystavené riziku nákazy (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác).

Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t.j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150 EUR. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od DPH.

Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Sú to zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45 EUR, je možné oslobodiť od cla a DPH.

   

Zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt

Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí aj taký subjekt, ktorý nedodrží podmienky týkajúce sa tovaru prepusteného do konkrétneho colného režimu, dočasne uskladneného alebo zaisteného tovaru, za čo mu hrozí  sankcia, a to pokuta alebo prepadnutie tovaru alebo veci. Pri colnom delikte môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 99 581,75 eur a pri colnom priestupku do výšky 3 319,39 eur. Ak však dotknutý subjekt preukáže colnému úradu, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne v dôsledku pandémie, colný úrad nepristúpi k vyrubeniu sankcie.

   

Spôsob doručovania rozhodnutí vydaných podľa colných predpisov

Ak sa v období pandémie budú rozhodnutia, ktoré príslušné orgány/colné orgány vydali podľa platných colných predpisov, doručovať prostredníctvom pošty, pri ich doručení sa príslušné orgány/colné orgány budú riadiť aktuálnymi podmienkami doručovania poštových zásielok, ktoré stanovila pošta.

   

Prítomnosť zamestnanca colného úradu

Ak colný úrad v období pandémie nebude schopný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov napr. z dôvodu izolácie zamestnancov, určí náhradný postup výkonu daňového dozoru.

   

Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID -19

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala 3. apríla 2020 usmernenie k potenciálnym vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami. Usmernenie sa zameriava na riešenie situácií, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) alebo fyzické osoby nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú a na obavy súvisiace s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov (zamestnancov).

   

Vylúčenie negatívneho dôsledku nezaplatenia nákladov súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Prípadné omeškanie zo strany subjektu, ktorému colné orgány poskytujú ochranu jeho práv duševného vlastníctva, so zaplatením nákladov, ktoré colnému úradu pri tom vznikli, nebude vo vymedzenom období (do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie) dôvodom na zrušenie predmetnej ochrany. Insolventnému subjektu bude aj naďalej poskytovaná ochrana jeho práv duševného vlastníctva. Dlžné náklady však bude musieť uhradiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.

   

LEHOTY A ADMINISTRATÍVA

Odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní

Počas obdobia pandémie sa všetky vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní odložia. Všetky úkony, ktoré už boli v týchto konaniach vykonané, zostávajú v platnosti. Po skončení obdobia pandémie sa bude v začatom konaní ďalej pokračovať.

   

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov

Daňové kontroly a daňové konania, ktoré sa začali pred obdobím pandémie alebo počas tohto obdobia, sa budú prerušovať v prípade, ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie. Takúto žiadosť je možné podať e-mailom alebo telefonicky, o čom správca dane spíše úradný záznam. Finančná správa bude s daňovými subjektmi komunikovať a bude maximálne súčinná, aby boli daňové subjekty o všetkom dostatočne informované.

V daňových kontrolách a daňových konaniach, ktoré začali počas obdobia pandémie a ktoré boli doteraz zo zákona prerušené, sa bude pokračovať a prerušiť ich bude možné, len ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie.

Daňové kontroly a daňové konania, ktoré už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené alebo boli prerušené napr. z dôvodu medzinárodného dožiadania a ešte nepominuli dôvody tohto prerušenia, zostávajú naďalej prerušené.

   

Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie

Správca dane bude mať v oblasti spotrebných daní možnosť v období pandémie upustiť od odňatia povolenia (napr. povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie na distribúciu pohonných látok,  povolenie na predaj tabakovej suroviny, povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a pod.), prípadne vyradenia z evidencie (napr. z evidencie prevádzkovateľov daňových skladov, z evidencie distribútorov pohonných látok a pod.) na základe objektívnych dôvodov súvisiacich s pandémiou (napr. v prípade nedoplatkov na povinných odvodoch poistného počas obdobia pandémie).

   

Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia

Upozornenie

Netýka sa podania daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a okrem platenia daní a preddavkov na daň

V prípade, ak by daňové subjekty nestihli počas obdobia pandémie splniť svoju povinnosť administratívneho charakteru alebo oznamovaciu povinnosť, nebudú za to sankcionované, ak túto povinnosť splnia dodatočne, do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Automatické odpustenie zmeškania lehoty sa vzťahuje aj na podávanie opravných prostriedkov.

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovým subjektom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov súhlasmi so žiadosťami o odpustenie zmeškania leh oty a pod. Dôležitá je vzájomná komunikácia s príslušným orgánom finančnej správy.

   

Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti

Ak v období pandémie daňovník nezaplatí daň alebo nastanú dôvody na zrušenie registrácie DPH, nebude uverejňovaný v zoznamoch finančnej správy, čo by mohlo skomplikovať jeho postavenie pri žiadosti o úver, či dotáciu. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa zase nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie. Nedochádza tým automaticky k posunutiu lehôt splatností jednotlivých daní (priamych aj nepriamych daní) a ak subjekt nezaplatí daň načas bude mú vyrubený úrok z omeškania. Umožňuje sa  mu však v období pandémie čerpať tie výhody z osobitných predpisov, na ktoré by subjekt inak nemal nárok z dôvodu, že má daňový nedoplatok (napr. skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, alebo status schváleného hospodárskeho subjektu).

   

Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty

Ak v období pandémie nastanú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH (napr. platiteľ opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, opakovane nezaplatí daň),  počas obdobia pandémie nebude tento platiteľ zverejnený v príslušnom zozname, ak si tieto povinnosti dodatočne splní najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie. Ak tak neurobí, bude zverejnený v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, po skončení pandémie.