Obmedzenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Platnosť nariadenia od: 1. februára 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 1. februára 2022

Podmienky vstupu osôb do zariadení poskytovania zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Upozornenie

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1., 2., alebo 3. stupni ohrozenia podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, sú povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

Obmedzenia sa nevzťahujú na návštevy:

  • osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
  • osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov a dva mesiace veku,
  • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
  • u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.
Upozornenie

Všetky osoby, na ktoré sa obmedzenia nevzťahujú, sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do určeného zariadenia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo vyššie definovaných skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Nariadenia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Všetky vyhlášky príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú zverejňované vo Vestníku vlády dostupnom na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Zrušuje sa Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 205/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.