Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 26. júla 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 26. júla 2021

Najdôležitejšie zmeny od 26. júla

 • Deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje (napríklad interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, oslavy organizované v prevádzkach a podobne). Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov sa zosúladila so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach.
 • Zjednocuje sa definícia zaočkovanej osoby (takáto definícia je aj vo vyhláške k režimu na hraniciach). Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba:
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.
 • Hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu sa predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.
 • Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.
 • Zmeny pre športové podujatia najvyšších súťaží
  • Podmienky platné pre tieto športové podujatia budú platiť aj pre medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov najvyšších súťaží
  • Platnosť negatívnych výsledkov testov sa stanovuje na 24 hodín pred začiatkom podujatia. Nutné je preukazovať sa PCR alebo LAMP testami, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.
  • Maximálny počet účastníkov je stanovený na 50 % kapacity divákov. Podmienka najviac 2000 divákov v exteriéri a najviac 1000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa táto podmienka ruší.

Zariadenia, ktoré zostávajú zatvorené

 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky kabínkových lanoviek, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební.
 • prevádzky fitness centier v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky verejného stravovania v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u.

Zákaz zatvorenia uvedených zariadení sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební prevádzkujúcich v zmysle ustanovení uvedených nižšie.
 • prevádzky verejného stravovania, ktoré dodržiavajú opatrenia uvedené nižšie.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
  • deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10,
  • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti,
  • prevádzky: taxislužieb lanovky a vleky reštaurácie múzeá, galérie, výstavy divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Otvorené prevádzky a služby:

Všetkým otvoreným obchodom, prevádzkam a službám sa nariaďuje dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby.

Reštaurácie

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia (okrem zariadení v okresoch zaradených v stupni Monitoringu podľa COVID AUTOMAT-u):

 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Pravidlá pre zariadenia podľa COVID AUTOMAT-u:

 • Zariadenia v okresoch zaradených v  III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
  • pokrmy a nápoje podávať výlučne zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja.
 • Zariadenia v okresoch zaradených v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
  • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch strán,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi,
  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb.
 • Zariadenia v okresoch zaradených v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • v interiéri zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
 • Zariadenia v okresoch zaradených v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • v interiéri zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Fitnescentrá

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Taxislužby

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • V okresoch I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Cestujúci môžu sedieť iba spôsobom maximálne dve osoby v jednom rade (neplatí pre okresy v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u),
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Obchodné domy

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok, sa zakazuje, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

Obmedzenie počtu zákazníkov a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

Obmedzenie počtu zákazníkov sa nevzťahuje na prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

Za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Umelé kúpaliská

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u,
  • bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,
 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • V bazéne v dĺžke 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v bazéne v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
  • zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

V okresoch zaradených do I. a II. stupňa varovania COVID AUTOMATU sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
 • kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.

V okresoch zaradených do II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMATU sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
 • kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V okresoch I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa prevádzkovateľom nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky služieb pre držiteľov Dekrétu (olympiáda a paralympijské hry TOKIA 2020)

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby držiteľom Dekrétu kandidáta, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta, sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti so športovou prípravou držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy alebo kvalifikačných pretekov Dekrétov kandidáta podľa prílohy vyhlášky ÚVZ č. 186,
 • neumožniť vstup iných osôb ako držiteľov Dekrétu kandidáta do prevádzky.

Služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového hromadného podujatia,
 • neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia do prevádzky,
 • zamestnanec sa považuje za osobu zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia.

Zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach sa nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
 • príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 • personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),
 • samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.

Múzeá, galérie a výstavné siene

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v územných obvodoch okresov II. alebo III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky,
 • v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb,
 • v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb,
 • v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a iných umeleckých predstavení

Prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať nasledovné všeobecné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,

Pravidlá pre prevádzky podľa COVID AUTOMAT-u sú nasledovné:

 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • státie obecenstva je zakázané,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • státie obecenstva je zakázané,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok: v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti, zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok: v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti, zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v Monitoringu COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 zákazníkov v exteriéri alebo 500 zákazníkov v interiéri.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

 • Jedna osoba na 15 m2, najviac však 10 zákazníkov, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u.

Každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Hromadné podujatia

Podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad:

 • 6 osôb v okresoch v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • 10 osôb v okresoch v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v okresoch v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v okresoch v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Svadby, kary, oslavy, večierky, iné obdobné podujatia alebo hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania a to:

 • nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v okresoch v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • v prípade státia nad 50% kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v okresoch v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u,
 • pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy),
 • výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia,
 • v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
 • v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMATU pre podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.
 • zotavovacie podujatia podľa § 25 zákona pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia. V priestoroch zotavovacieho podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. V prípade organizovaného pobytu mimo priestory zotavovacieho podujatia sú účastníci podujatia vrátane osôb zabezpečujúcich priebeh podujatia povinní dodržiavať protiepidemické opatrenia. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Pre sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 • s výnimkou pohrebu je organizátor povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
  • 6 osôb v okresoch zaradených vo IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
  • Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v okresoch zaradených v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 90 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb,
  • Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb,
  • Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
  • V územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia nasledovné: nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
  • V územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia nasledovné: nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,  
  • V územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia nasledovné: v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri,
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zasadnutia, schôdze a voľby

Pre zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a voľby sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Podujatia športového charakteru

Športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:

 • osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
 • každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
 • každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
 • medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
 • ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi musia dodržiavať nasledovné podmienky:

V okresoch zaradených do III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
 • v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,
 • v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,
 • športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,
 • prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,
 • zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží,
 • súťaže profesionálnych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov.
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V okresoch zaradených do II. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
 • v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,
 • športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
 • súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,
 • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V okresoch zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
 • v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,
 • v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
 • športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
 • súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,
 • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V okresoch zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,
 • na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,
 • najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru: kapacita 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
 • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V okresoch zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,
 • na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
 • najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru: kapacita 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
 • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V okresoch zaradených do stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
 • na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000 športovcov,
 • zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,
 • najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru: v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri,
 • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
 • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,
 • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, sa nariaďujú ešte aj nasledovné opatrenia:

 • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
 • organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
 • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Profesionálne športové súťaže

Hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
Futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
Hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
Volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
Basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy),

Pri usporadúvaní horeuvedených športových súťaží sa musia dodržiavať nasledovné podmienky:

 • hromadné podujatie je možné uskutočniť s obecenstvom pri dodržaní nasledovných opatrení a podmienok:
  • organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
  • hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
  • počet divákov v okresoch zaradených do stupňa Monitoring nesmie prekročiť kapacitu 50% z celkovej kapacity priestorov pre divákov. V územných obvodoch okresov zaradených mimo stupňa Monitoring môže byť zároveň celkový počet divákov v exteriéri  maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1 000 osôb obecenstva,
  • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
  • pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení,
  • priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov.
 • organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov sa nariaďujú aj tieto nasledovné opatrenia:
  • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
  • organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
  • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
  • dodržiavať všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Kultúrne podujatia

V okresoch zaradených do III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u nie je povolené organizovať kultúrne podujatia

V okresoch zaradených do II. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení,
 • státie obecenstva je zakázané,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

V okresoch zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení,
 • státie obecenstva je zakázané,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

V okresoch zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov: v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

V okresoch zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov v interiéri alebo 75% účastníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov: v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

V okresoch zaradených do stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiéri.

Kultúrne podujatia je možno organizovať za nasledovných podmienok:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zotavovacie podujatia pre deti a mládež

Medzi zotavovacie podujatia pre deti a mládež patria tzv. pobytové tábory trvajúce viac ako štyri dni za účelom rekreácie detí a posilnenia ich zdravia.

 • Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci, teda deti i osoby zabezpečujúce priebeh podujatia, mať negatívny výsledok PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 neplatí pre deti do 12 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19.
 • Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť aj ďalšie, prísnejšie opatrenia pre organizáciu zotavovacích podujatí.

Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať?

 • osoba, ktorá je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
 • osoba, ktorá je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • osoba, ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo
 • ide o osobu do 12 rokov veku.
Upozornenie

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky alebo podujatia predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19), ktorý preukazuje niektorú zo skutočností a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č.233/2021 a č. 234/2021.