Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 11. októbra 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 10. októbra 2021

Najdôležitejšie zmeny od 11. októbra

 • Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. (Vysvetlenie: lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.)
 • Hodiny vyhradené pre seniorov a ŤZP sa po novom rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime “základ”.
 • Explicitne sa uvádza, že pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní). Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.
 • Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne.
 • Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa explicitne zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie.

Definícia plne očkovanej osoby

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Definícia osoby v režime OTP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Otvorené prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky (zariadenia)

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky v územných obvodov okresoch 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len COVID AUTOMAT).

Výnimkou sú:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe
  návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovištom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
 • predajne drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • knižníc,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok,
 • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,
 • predajne obuvi a oblečenia,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným
  postihnutím,
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m,
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky neuvedené, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo osobám výlučne plne očkovaným.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
  • deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 20,
  • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,
  • prevádzky: taxislužieb lanovky a vleky reštaurácie múzeá, galérie, výstavy divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 • viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:
  • aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • výlučne osoby v režime OTP,
  • výlučne osoby plne očkované.
 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v zvolenom režime.

Otvorené prevádzky a služby:

Všetkým otvoreným obchodom, prevádzkam a službám sa nariaďuje dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Reštaurácie

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení verejného stravovania v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • exteriérové časti prevádzok v maximálnej kapacite 10 osôb zariadení verejného stravovania nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosti COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • exteriérové časti prevádzok zariadení verejného stravovania nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • interiérové časti prevádzok verejného stravovania nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov Monitoring, Ostražitosť a 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky verejného stravovania nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov Monitoring, Ostražitosť, 1 alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám.

Exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch bočných strán; prevádzkovateľ môže umožniť vstup do exteriérovej a interiérovej časti prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Pravidlá pre zariadenia podľa COVID AUTOMAT-u:

 • Zariadenia verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť
   kontrolovaný rozostup osôb,
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • v priestoroch interiéru prevádzky zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi,
  • v exteriérových priestoroch prevádzky, v ktorých prevádzkovateľ umožňuje vstup osobám v režime OTP, zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
 • Zariadenia verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť a v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Fitnescentrá

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení fitness centier v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky fitness centier nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky fitness centier nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. alebo 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám.

Fitnescentrá - povolené kapacity

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných
   obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných
   obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných
   obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • plná kapacita prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosti COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných
   obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup
   do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • plná kapacita prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných
   obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • 25 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Taxislužby

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • V okresoch 1., 2. alebo 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Cestujúci môžu sedieť iba spôsobom maximálne dve osoby v jednom rade, vrátane vodiča (neplatí pre okresy v stupni Monitoringu COVID AUTOMATu a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u),
 • v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje obmedziť kapacitu  prepravovaných osôb najviac na 2 osoby vo vozidle.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Obchodné domy

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok, sa zakazuje, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

Obmedzenie počtu zákazníkov a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u.

Za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Umelé kúpaliská

Uzatvárajú sa všetky prevádzky umelých kúpalísk v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky umelých kúpalísk nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1., 2. alebo 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky umelých kúpalísk, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám.

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov
   v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
  • 25% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
  • 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni
   Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným ako
   osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
  • bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,
  • bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,
 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • v bazénoch s dĺžkou 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,
 • v bazénoch s dĺžkou 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • umožniť vstup do prevádzky v územnom obvode okresu 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u iba
  osobám v režime OTP,
 • umožniť vstup do prevádzky v územnom obvode okresu 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u iba plne očkovaným osobám,
 • v bazéne v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
  • zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Uzatvárajú sa všetky prevádzky lanových dráh a vlekov v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky vlekov, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo plne očkovaným,
 • prevádzky kabínkových lanoviek nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Monitoring alebo Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky kabínkových lanoviek za podmienku dodržania maximálne 50% kapacity, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,
 • prevádzky kabínkových lanoviek za podmienku dodržania maximálne 25% kapacity, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám.

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúcich hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť, 1. alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo plne očkovaným osobám,
 • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby osobám v režime OTP, sa v 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej
domácnosti.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach sa nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
 • príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 • personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),
 • samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.

Múzeá, galérie a výstavné siene

Uzatvárajú sa všetky prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení v územných obvodoch okresoch 2. a 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v územných obvodoch okresov 3. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • v územných obvodoch okresov stupňa 1. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a iných umeleckých predstavení

Uzatvárajú sa všetky prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení v územných obvodoch okresoch 2. alebo 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • zariadenia prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • zariadenia prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení nachádzajúce sa v územných obvodoch okresoch 2. stupňa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP.

Prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať nasledovné všeobecné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • dodržiavať nasledovné maximálne kapacity:
  • do 100 osôb, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • bez kapacitného obmedzenia, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov Monitoring, Ostražitosť, 1. alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 50 sediacich osôb, pre prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 250 osôb v interiéri alebo 500 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 sediacich osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 50 stojacich osôb v interiéri alebo 100
   stojacich osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • maximálne 50% kapacity priestorov prevádzky do kapacity 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v
   exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID
   AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  • do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP.

Pravidlá pre prevádzky podľa COVID AUTOMAT-u sú nasledovné:

 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • státie obecenstva je zakázané; nevzťahuje sa pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť iba: v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP, v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál, v exteriérových priestoroch, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • státie obecenstva je zakázané; to neplatí ak prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP alebo plne očkovaným osobám,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť iba:  v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál, v exteriérových priestoroch bez obmedzení.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť iba: v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál, v exteriérových priestoroch bez obmedzení.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Uzatvárajú sa všetky prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební územných obvodoch okresoch Ostražitosti, 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP, a zároveň sa nachádzajú v územných obvodoch okresov Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,
 • prevádzky wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám, a zároveň sa nachádzajú v územných obvodoch okresov Ostražitosť, 1. alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

 • maximálne 10 osôb pre prevádzky, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • maximálne 10 osôb, pre prevádzky, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 10 osôb, pre prevádzky, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 10 osôb pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • maximálne 10 osôb pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • bez kapacitného obmedzenia pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,
 • maximálne 50 % kapacity prevádzky alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • bez kapacitného obmedzenia pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Hromadné podujatia

Upozornenie

Ak vyhláška č.254 neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v územných obvodov okresov 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Povolené kapacity pri hromadných podujatiach

Kapacity pri hromadných podujatiach sú stanovené podľa režimu, v akom sa jednotlivé podujatie organizuje a podľa zaradenia okresu v rámci COVID Automatu.

Režim môže byť:

 • Základ – povolený vstup všetkým osobám bez kontroly.
 • Režim OTP – povolený vstup na podujatie iba pre osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:
  • osoba plne očkovaná,
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Kompletne zaočkovaní – povolený vstup iba plne očkovaným osobám

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Monitoring

Základ – bez kontroly vstupu

Na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

OTP

Na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.

Stupeň Ostražitosť

Základ – bez kontroly vstupu

V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50.

OTP

V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.

1. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 10 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

OTP

Maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Povinný zoznam účastníkov.

2. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 6 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

OTP

Maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Povinný zoznam účastníkov.

3. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Hromadne podujatia zakázané

OTP

Hromadné podujatia zakázané.

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

Povolené hromadné podujatia

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

 • hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia plne očkovaní, a ktoré budú v prípade počtu viac ako 1000 účastníkov ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v prípade, že sa takéto hromadné podujatie organizuje v územnom obvode okresu 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, je jeho maximálna kapacita hromadného podujatia 100 osôb,
 • bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga ženy (basketbal – ženy),
  • medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1. až 5.
 • kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach podľa § 7,
 • podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi podľa § 6 vyhlášky,
 • zotavovacie podujatia podľa § 25 zákona pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia spĺňať podmienku OTP; v priestoroch zotavovacieho podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:
  • aj iným osobám ako osobám v režime OTP,
  • výlučne osobám v režime OTP, alebo
  • výlučne plne očkovaným osobám.
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v zvolenom režime; kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov:
  • v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP a nejedná sa o hromadné podujatie podľa § 8,
  • v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám plne očkovaným,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Pre sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

Povolené kapacity

Monitoring

Základ – bez kontroly vstupu

Na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

OTP

Na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.


Stupeň Ostražitosť

Základ – bez kontroly vstupu

V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50.

OTP

V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.


1. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Jedna osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje. Pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

OTP

Maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Povinný zoznam účastníkov.


2. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Jedna osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje. Pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 90 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb.

OTP

Maximálne 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

Kompletne zaočkovaní

Bez limitu účasti. V prípade počtu viac ako 1000 účastníkov musí byť podujatie ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Povinný zoznam účastníkov.


3. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Jedna osoba na 25 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje. Pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb.

OTP

Jedna osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje. Pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 90 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb.

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

Zasadnutia, schôdze a voľby

Pre zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a voľby sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Podujatia športového charakteru

Povolené podujatia športového charakteru

 • hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch okresov stupňa 1. a 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť 1. a 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP.

Povolené kapacity pre športovcov

Monitoring

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 100 osôb.

OTP

Bez obmedzení.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


Stupeň Ostražitosť

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 50 osôb.

OTP

Maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


1. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 10 osôb na jeden sektor

OTP

Maximálne 75 osôb na jeden sektor v interiéri a 150 osôb na jeden sektor v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


2. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 6 osôb na jeden sektor

OTP

Maximálne 50 osôb na jeden sektor

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


3. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané

OTP

Len profesionálne ligy.

Kompletne zaočkovaní

Limit pre športovcov – bez obmedzení.


Športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:

 • osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
 • každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
 • každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
 • medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
 • ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.
 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
 • veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.

Organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, sa nariaďujú ešte aj nasledovné opatrenia:

 • obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú podľa všeobecných povolených kapacít pre hromadné podujatia
 • testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní,
 • pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení
 • priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
 • dodržiavať všeobecné opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Kultúrne podujatia

Povolené podujatia kultúrneho charakteru

 • hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť a 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť  a 1. a 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP.

Povolené kapacity pre kultúrne podujatia

Monitoring

Základ – bez kontroly vstupu

Do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

OTP

Do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


Stupeň Ostražitosť

Základ – bez kontroly vstupu

Maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 sediacich osôb v exteriéri. Maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 50 stojacich osôb v interiéri alebo 100 stojacich osôb v exteriéri.

OTP

Maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


1. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 50 sediacich osôb

OTP

Maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 250 osôb v interiéri alebo 500 osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


2. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané.

OTP

Maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia do kapacity 150 sediacich osôb v interiéri alebo 200 sediacich osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Bez obmedzení.


3. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané

OTP

Zakázané.

Kompletne zaočkovaní

100 osôb – podľa pravidiel pre hromadné podujatia.


Kultúrne podujatia je možno organizovať za nasledovných podmienok:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.

Všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriéri za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

Všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie mimo školských a predškolských zariadení s plne očkovanými účinkujúcimi pre ustálenú skupiny žiakov jednej triedy predškolského alebo školského zariadenia situovaného v rovnakom okrese ako miesto konania hromadného podujatia,
 • státie obecenstva je zakázané,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba:
  • v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OTP,
  • v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole,
  • v exteriérových priestoroch bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám.

Všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie mimo školských a predškolských zariadení s plne očkovanými účinkujúcimi pre ustálenú skupiny žiakov jednej triedy predškolského alebo školského zariadenia situovaného v rovnakom okrese ako miesto konania hromadného podujatia,
 • státie obecenstva je zakázané, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie aj iným osobám ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto:
  • v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole,
  • v exteriérových priestoroch bez obmedzení.

Všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • státie obecenstva je zakázané
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť:
  • v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi, a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole,
  • v exteriérových priestoroch bez obmedzení.

Všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny v školských a predškolských zariadeniach; to sa nevzťahuje na:

 • podujatie mimo školských a predškolských zariadení pre ustálenú skupiny žiakov jednej triedy predškolského alebo školského zariadenia situovaného v rovnakom okrese ako miesto konania hromadného podujatia,
 • podujatie v školských a predškolských zariadení pre ustálenú skupiny žiakov jednej triedy predškolského alebo školského zariadenia situovaného v rovnakom okrese ako miesto konania hromadného podujatia za podmienky plne očkovaných účinkujúcich.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Svadby, kary, oslavy, večierky, iné obdobné podujatia alebo hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania.

Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania za podmienky:

 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring, Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OTP,
 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring, Ostražitosť alebo 1. alebo 2 stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám plne očkovaným.

Povolené kapacity

Svadby, kary, oslavy a večierky - povolené kapacity

Monitoring

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané.

OTP

Maximálne 200 osôb v interiéri alebo 400 osôb v exteriéri.

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri.


Stupeň Ostražitosť

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané.

OTP

Maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri.


1. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané.

OTP

Maximálne 25 osôb v interiéri alebo 40 osôb v exteriéri

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 50 osôb v interiéri alebo 80 osôb v exteriéri


2. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané.

OTP

Zakázané.

Kompletne zaočkovaní

Maximálne 20 osôb.


3. stupeň ohrozenia

Základ – bez kontroly vstupu

Zakázané

OTP

Zakázané.

Kompletne zaočkovaní

Zakázané.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu
Upozornenie

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky alebo podujatia predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19), ktorý preukazuje niektorú zo skutočností a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č. 253/2021 a č. 254/2021, ktorými sa rušia vyhlášky č.240/2021, a č. 241/2021.