Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 17. mája 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 16. mája 2021

Zariadenia, ktoré zostávajú zatvorené

 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky kabínkových lanoviek, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební.

Zákaz zatvorenia uvedených zariadení sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební prevádzkujúcich v zmysle ustanovení uvedených nižšie.

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
  • deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Potraviny a drogérie – vstup od 09:00 hod do 11:00 hod pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Upozornenie

Od 9. mája je nariadenie zrušené.

Otvorené prevádzky a služby:

Všetkým otvoreným obchodom, prevádzkam a službám sa nariaďuje dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby.

Reštaurácie

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia (okrem zariadení v okresoch zaradených v stupni Monitoringu podľa COVID AUTOMAT-u):

 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Pravidlá pre zariadenia podľa COVID AUTOMAT-u:

 • Zariadenia v okresoch zaradených v I., II. a III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
  • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch strán,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi,
  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb.
 • Zariadenia v okresoch zaradených v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
 • Zariadenia v okresoch zaradených v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u musia dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

Fitnescentrá

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Taxislužby

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • V okresoch I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 • Cestujúci môžu sedieť iba spôsobom maximálne dve osoby v jednom rade (neplatí pre okresy v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u),

Obchodné domy

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok, sa zakazuje, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

Obmedzenie počtu zákazníkov a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

Obmedzenie počtu zákazníkov sa nevzťahuje na prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

Za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Umelé kúpaliská

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
  • 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
  • 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u,
  • bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,
 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • V bazéne v dĺžke 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v bazéne v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
  • zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

V okresoch zaradených do I. a II. stupňa varovania COVID AUTOMATU sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
 • kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.

V okresoch zaradených do II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMATU sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
 • kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V okresoch I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa prevádzkovateľom nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

Prevádzky služieb pre držiteľov Dekrétu (olympiáda a paralympijské hry TOKIA 2020)

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby držiteľom Dekrétu kandidáta, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta, sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti so športovou prípravou držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy alebo kvalifikačných pretekov Dekrétov kandidáta podľa prílohy vyhlášky ÚVZ č. 186,
 • neumožniť vstup iných osôb ako držiteľov Dekrétu kandidáta do prevádzky.

Služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového hromadného podujatia,
 • neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia do prevádzky,
 • zamestnanec sa považuje za osobu zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia.

Zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach sa nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
 • príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 • personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),
 • samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.

Múzeá, galérie a výstavné siene

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v územných obvodoch okresov II. alebo III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky,
 • v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb,
 • v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb,
 • v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení.

Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a iných umeleckých predstavení

Prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať nasledovné všeobecné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,

Pravidlá pre prevádzky podľa COVID AUTOMAT-u sú nasledovné:

 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení,
  • státie obecenstva je zakázané,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny ; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení,
  • státie obecenstva je zakázané,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok: v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti, zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok: v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti, zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v Monitoringu COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 zákazníkov v exteriéri alebo 500 zákazníkov v interiéri.

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

 • Jedna osoba na 15 m2, najviac však 10 zákazníkov, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u.

Každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Hromadné podujatia

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy),
 • výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.
 • kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, organizovaných v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u.
 • podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u.

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; (zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až j),)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.
 • v prípade hromadného podujatia športového charakteru na športovisku môže byť toto, ak to jeho veľkosť dovoľuje, rozdelené na oddelené a vyznačené sektory; športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch; pre sektory musí platiť nasledovné:
  • osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
  • využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
  • ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2,
  • ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2,
  • ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Pre sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; zároveň to neplatí ani pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Zasadnutia, schôdze a voľby

Pre zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a voľby sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Podujatia športového charakteru

Pre výkon hromadných podujatí športového charakteru v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • podujatie sa musí uskutočniť bez obecenstva, ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak,
 • do počtu osôb sa nezapočítava jedna osoba trénera,
 • ak to veľkosť športoviska dovoľuje, môže byť športovisko rozdelené na oddelené a vyznačené sektory; pre sektory musia platiť nasledovné opatrenia:
  • osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
  • každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
  • ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2,
  • ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2,
  • ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi musia dodržiavať nasledovné podmienky kapacít na jeden sektor:

 • pre tréningový proces v interiérových športoviskách:
  • v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb,
  • v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb,
 • pre tréningový proces v exteriérových športoviskách:
  • v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 50 osôb,
  • v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb.

Profesionálne športové súťaže

Hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
Futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
Hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
Volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
Basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy),

Pri usporadúvaní horeuvedených športových súťaží sa musia dodržiavať nasledovné podmienky:

 • hromadné podujatie je možné uskutočniť s obecenstvom pri dodržaní nasledovných opatrení a podmienok:
  • organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
  • hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín; v prípade, že fanúšik z domáceho tímu  je zaočkovaný alebo prekonal COVID-19, môže sa preukázať  dokladom, ktorý to potvrdzuje, no ten nahradí iba povinnosť preukazovať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín však naďalej zostáva.
  • počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1 000 osôb obecenstva,
  • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
  • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
  • organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
  • pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • neumožniť konzumáciu pokrmov a nápojov,
  • zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
  • na všetky vstupy do priestoru hromadného podujatia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.
 • testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

Kultúrne podujatia

V okresoch I. a II. Stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia. Musia sa dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v I. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri;
 • v II. stupni varovania COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri;
 • podujatia nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny,
 • zamedziť kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • státie obecenstva je zakázané,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • každý účastník sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; zároveň v tomto prípade ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.

Medzi povolené kultúrne podujatia patria:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,

Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať?

 • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • ide o osobu do 10 rokov veku.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č.207/2021 a č. 208/2021.