Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 22. novembra 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 21. novembra 2021

Upozornenie

Najdôležitejšie zmeny platné od 22. novembra nájdete v tomto článku

Definícia osoby v režime OP

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje.

 • osoba kompletne očkovaná, t. z.
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba do 2 rokov veku, alebo
  • osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
  • Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

Definícia osoby v režime OTP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Definícia osoby v režime základ

Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status

Upozornenie

Ak pravidlá pri prevádzkach stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Otvorené prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky (zariadenia)

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky v územných obvodov okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len COVID AUTOMAT).

Výnimkou sú:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe
  návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovištom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
 • predajne drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • knižníc,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • obchodné miesta sieťových odvetví,
 • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania,
 • predajne obuvi a oblečenia,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným
  postihnutím,
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m,
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky neuvedené, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
  • deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 20,
  • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,
  • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
  • prevádzky v režime OP; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
  • prevádzky: taxislužieb prevádzky obchodných domov lanovky a vleky reštaurácie múzeá, galérie, výstavy divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia
  • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 • viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:
  • osobám v režime základ,
  • osobám v režime OTP,
  • v režime OP,
 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v zvolenom režime.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup do jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb v zmysle režimov rozdielne.

V územných obvodov okresoch 2. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u prípade prevádzok iných ako uvedených vyššie alebo prevádzok (prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby) sa stanovuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 22:00 hod.

Otvorené prevádzky a služby:

Všetkým otvoreným obchodom, prevádzkam a službám sa nariaďuje dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Reštaurácie

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení verejného stravovania v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • exteriérové časti prevádzok v maximálnej kapacite 10 osôb zariadení verejného stravovania nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosti COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
 • prevádzky verejného stravovania nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • prevádzky verejného stravovania nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov Ostražitosť, 1 alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch bočných strán; prevádzkovateľ môže umožniť vstup do exteriérovej a interiérovej časti prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

Podľa zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Pravidlá pre zariadenia podľa COVID AUTOMAT-u:

 • Zariadenia verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
  • v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • v priestoroch interiéru prevádzky zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi,
 • Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov Ostražitosť a v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nariaďuje v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Fitnescentrá

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení fitness centier v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky fitness centier nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. alebo 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Všetkým prevádzkovateľom fitness centier sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • plná kapacita prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosti COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
  • plná kapacita prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • 25 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom viesť zoznam návštevníkov prevádzky a to pre územné obvody okresov zaradených do stupňa COVID AUTOMAT-u:
  • Monitoring a Ostražitosť pre režim základ,
  • Ostražitosť pre režim OTP,
  • 1. a 2. stupeň ohrozenia pre režim OP.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Taxislužby

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby, vrátane vodiča; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prevádzky taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb najviac na 2 osoby vo vozidle.

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1., 2. alebo 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Obchodné domy

Uzatvárajú sa všetky prevádzky obchodných domov v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na:

 • prevádzky obchodných domov nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba:
  • osobám v režime OP,
  • osobám vstupujúcim do priestorov obchodného domu za účelom návštevy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • osobám vstupujúcim do priestorov obchodného domu za účelom absolvovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v dočasných očkovacích centrách,
 • prevádzky obchodných domov s otvorenými výlučne prevádzkami maloobchodu alebo služieb podľa § 2 ods. 2 písm. a) až ad) vyhlášky

Všetkým prevádzkovateľom obchodných domov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok, sa zakazuje, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

Obmedzenie počtu zákazníkov a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u.

Za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Táto časť bola upravená vyhláškou č. 260

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Umelé kúpaliská

Uzatvárajú sa všetky prevádzky umelých kúpalísk v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzky umelých kúpalísk, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:
  • maximálne 10 osôb v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
  • 25 % kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky osobám v režime OP,
  • 50 % kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
  • 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
  • 50 % kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
  • bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
  • bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,
 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekciu na ruky,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
 • v bazénoch s dĺžkou 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,
 • v bazénoch s dĺžkou 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. a 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
 • v bazéne v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,
 • v bazéne v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,
 • pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
 • pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,
  • medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
  • osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
  • osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
  • každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
  • príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
  • zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,
 • zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Uzatvárajú sa všetky prevádzky lanových dráh a vlekov v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky vlekov, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP alebo v režime OTP,
 • prevádzky kabínkových lanoviek nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky kabínkových lanoviek za podmienku dodržania maximálne 50% kapacity, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.
 • prevádzky kabínkových lanoviek za podmienku dodržania maximálne 25% kapacity, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúcich hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby v územných obvodoch okresoch stupňa Ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť, 1. alebo 2. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
 • prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP.

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení pre tieto typy prevádzok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Múzeá, galérie a výstavné siene

Uzatvárajú sa všetky prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v územných obvodoch okresov 3. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP alebo osobám v režime OP,
 • v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a iných umeleckých predstavení

Uzatvárajú sa všetky prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení v územných obvodoch okresoch 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • zariadenia prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP.

Prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať nasledovné všeobecné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • dodržiavať nasledovné maximálne kapacity:
  • do 50 osôb, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • do 100 osôb pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • do 200 osôb, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • bez kapacitného obmedzenia, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov Monitoring alebo Ostražitosť, COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OP,
  • maximálne 50 % kapacity priestorov prevádzky do kapacity 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 sediacich osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky osobám v režime základ,
  • maximálne 50 % kapacity priestorov prevádzky do kapacity 50 stojacich osôb v interiéri alebo 100 stojacich osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky osobám v režime základ,
  • maximálne 50 % kapacity priestorov prevádzky do kapacity 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
  • do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky osobám v režime základ,
  • do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb v exteriéri, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

Pravidlá pre prevádzky podľa COVID AUTOMAT-u sú nasledovné:

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u nariaďuje v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba:

 • v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole; toto obmedzenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál,
 • v exteriérových priestoroch bez obmedzení.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade; toto ustanovenie neplatí pre prevádzky v režime OP,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba:
  • v interiérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál,
  • v exteriérových priestoroch bez obmedzení.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Uzatvárajú sa všetky prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební územných obvodoch okresoch Ostražitosti, 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,
 • prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
 • prevádzky wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, a zároveň sa nachádzajú v územných obvodoch okresov Ostražitosť, 1. alebo 2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

 • maximálne 10 osôb pre prevádzky, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • bez kapacitného obmedzenia pre prevádzky, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby a poskytujú služby výlučne zákazníkom ubytovaným v týchto prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov Monitoring, Ostražitosť a 1. stupeň ohrozenia pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • maximálne 10 osôb pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • maximálne 50 % kapacity prevádzky alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP,
 • bez kapacitného obmedzenia pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring alebo Ostražitosť pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP,
 • maximálne 50 % kapacity prevádzky alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky osobám v režime základ,
 • bez kapacitného obmedzenia pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP alebo osobám v režime OP.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Hromadné podujatia

Upozornenie

Ak vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v územných obvodov okresov 1. až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID AUTOMAT“).

Povolené kapacity pri hromadných podujatiach

 • maximálne 6 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. až 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie v interiéri, alebo 50% kapacity priestoru na sedenie v exteriéri, maximálne však do počtu 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
 • maximálne 100 stojacich osôb v exteriéri alebo 50 stojacich osôb v interiéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
 • maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia v interiéri alebo 50% v exteriéri, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
 • maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP.

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Povolené hromadné podujatia

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

 • hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je:
  • maximálne 200 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
  • maximálne 100 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
  • maximálne 50 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u,
 • bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga ženy (basketbal – ženy),
  • medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1. až 5.

Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (napr. vianočné trhy).

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:
  • osobám v režime základ,
  • osobám v režime OTP, alebo
  • osobám v režime OP.
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v zvolenom režime; kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov:
  • v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
  • v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám v režime OP,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Pre sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

Povolené kapacity

Pre maximálne kapacity hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu sa použijú ustanovenia § 2 ods. 2, s výnimkou limitu maximálne do 6 osôb v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,

organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:

 • individuálnu pastoračnú službu v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
 • maximálne 6 osôb, v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám ako osobám v režime OTP,
 • v územných obvodoch okresov zaradených v stupňoch Monitoring a Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 použijú rovnako.

Zasadnutia, schôdze a voľby

Pre výkon hromadných podujatí sa použijú opatrenia podľa všeobecných pravidiel.

Podujatia športového charakteru

Povolené podujatia športového charakteru

 • obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa riadia všeobecnými pravidlami hromadných podujatí
 • testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží podľa § 2 ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní, (pozrite vyhlášku)
 • pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení
 • priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • v prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50 %, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia je možno organizovať za nasledovných podmienok:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu

Svadby, kary, oslavy, večierky, iné obdobné podujatia alebo hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania.

Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania za podmienky:

 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring alebo Ostražitosť  COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám v režime OTP,
 • ak na hromadné podujatie organizované v stupni Monitoring, Ostražitosť alebo 1. alebo 2 stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie výlučne osobám plne očkovaným.

Povolené kapacity

 • maximálne 20 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. alebo 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OP,
 • maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OP,
 • maximálne 200 osôb v interiéri alebo 400 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP,
 • maximálne 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OP.
Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu
Upozornenie

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky alebo podujatia predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19), ktorý preukazuje niektorú zo skutočností a do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č. 258 a č. 259, ktorými sa rušia vyhlášky č. 253/2021 a č. 254/2021.