Prijaté opatrenia

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení. Prinášame prehľad všetkých oficiálnych opatrení od začiatku vypuknutia pandémie v marci 2020.

POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia.

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre tieto skupiny ľudí:

 • deti do 3 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb,
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 2 metre,
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,
 • pedagogických alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • nevesta a ženích pri svadbe,
 • žiakov pri vykonávaní prijímacích, komisionálnych a jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • detí pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,
 • osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na základe opatrenia zo dňa 11.05.2020 (PDF, 124 kB) udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:

 • aby bol týmto osobám pred nakrúcaním, výrobou alebo podávaním umeleckého výkonu vykonaný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,
 • dodržiavanie 2 m odstupu medzi umelcami a ostatnými zúčastnenými na mieste umeleckej činnosti,
 • dostupnosť dezinfekcie rúk,
 • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
 • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37°C alebo s inými príznakmi COVID-19.
Upozornenie

Stále sa nám nepodarilo vyhrať boj s pandémiou. Preto buďte mimoriadne zodpovední voči sebe aj ostatným a naďalej prísne dodržiavajte všetky hygienické nariadenia.

Opatrením OLP/5090/2020 (PDF, 111 kB) zo dňa 19. júna sa aktualizuje pôvodné Opatrenie zavádzajúce povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest (PDF, 124 kB).

BOHOSLUŽBY, SVADOBNÉ OBRADY A POHREBY

Platnosť nariadenia od: 20. mája 2020, 6:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Pri dodržaní hygienických podmienok je dovolené:

 • vykonávať bohoslužby,
 • prvé sväté prijímanie,
 • sviatosť birmovania,
 • cirkvený svadobný obrad,
 • civilný svadobný obrad.

Aké sú podmienky pre účasť na bohoslužbe alebo obrade?

 • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,
 • pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • odporúča sa nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu,
 • odporúč  sa sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.
Upozornenie

Ženích a nevesta nemusia mať počas obradu rúško.

Čo musia zabezpečiť kostoly alebo matričné úrady?

 • preferovať recitovanú formu bohoslužby alebo obradu pre zamedzenie šírenia kvapôčiek,
 • z bohoslužby alebo obradu úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu alebo jednorázové rukavice,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii).
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Výnimku zo zákazu hormadných podujatí má taktiež usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.

Výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) majú nevesta a ženích pri svadbe.

Aké sú podmienky pre účasť na pohrebnom obrade?

Platnosť nariadenia od: 20. mája 2020, 00:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

 • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, šatkou a pod.),
 • pri vstupe do obradnej miestnosti vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou (napríklad z nahrávky) pre zamedzenie šírenia kvapôčiek,
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • odporúča sa nepodávať si ruky,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • obradu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Prečítajte si plné znenie Opatrenie OLP/5091/2020 (PDF, 134 kB) zo dňa 19.júna 2020.

TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA – PREDĹŽENIE PLATNOSTI

Aktualizované: 11. mája 2020

Platnosť pravidelnej technickej kontroly ako aj emisnej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Predĺžila sa aj platnosť niektorých dokladov od vozidla alebo platnosť osvedčení pre technikov. Viac informácií v zákone (§ 170).

Krízová situácia bola vyhlásená 12. marca 2020. Ak bola platnosť TK alebo EK napríklad do 30. apríla 2020 tak jej platnosť bude do 31. júla 2020.

Upozornenie

Predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky. V iných štátoch to neplatí. 

USMERNENIE PRE SENIOROV (NAD 65 ROKOV)

Platnosť nariadenia od: od 22. apríla 2020
Platnosť nariadenia do: do 03. júna 2020

Aktualizované 03. júna 2020

Čas na nakupovanie bol vyhradený pre seniorov a dôchodcov (nad 65 rokov) od 09:00 hod. do 11:00 hod. od pondelka do piatka. Dôchodcovia však mohli nakupovať aj mimo vyhradených hodín. Od 6. mája 2020 platilo toto opatrenie iba pre predajne potravín a drogérie.

Upozornenie

Toto usmernenie neplatí od 3. júna 2020! Seniori môžu nakupovať od 3. júna 2020 tak, ako pred zavedením opatrení.

Plné znenie nájdete v prijatom pôvodnom Opatrení (PDF, 128 kB) v bode H, ktoré dopĺňa Opatrenie (PDF, 128 kB ) zo dňa 24.4.2020. Opatrenie (PDF, 127 kB) z dňa 5. mája 2020 upravuje povinnosť ohľadne vyhradeného času pre predajne potravín a drogérií a dopĺňa pôvodné opatrenie.

NÚDZOVÝ STAV

Upozornenie

Núdzový stav sa skončí uplynutím 13. júna 2020. K tomuto dátumu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

 • Vláda SR uznesením (PDF, 199 kB) z 15. marca 2020 vyhlásila núdzový stav.
 • Núdzový stav sa vzťahuje na:
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
  • Úrad verejného zdravotníctva SR,
  • regionálne úrady verejného zdravotníctva,
  • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť. Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.
   Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb

KARANTÉNA a CESTOVANIE

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 06:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Od 20. júna 2020 platí Opatrenie, ktoré rozširuje zoznam zdravotne bezpečných krajín a umožňuje tak pricestovať z nich na Slovensko bez obmedzení.

Spolu s ČeskomRakúskom Maďarskom je možné voľne cestovať do/z:

 • Nórsko
 • Nemecko
 • Malta
 • Lichtenštajnsko
 • Čierna Hora
 • Fínsko
 • Island
 • Dánsko
 • Švajčiarsko
 • Monako
 • Bulharsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Faerské ostrovy
 • Estónsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Slovinsko
 • Poľsko

Upozornenie

Povinná karanténa naďalej platí, avšak len pri príchode zo zdravotne nebezpečných krajín a len do momentu predloženia negatívnych výsledkov z RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Ak sa nechávate testovať v zahraničí, výsledky v čase vášho prechodu na územie SR nemôžu byť staršie ako 96-hodín! 

Chcem vedieť viac

OBCHODY, PREVÁDZKY

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované: 19. júna 2020

Od 3. júna 2020 môžu byť otvorené všetky predajne (maloobchodné prevádzky ako aj obchodné centrá). 

Všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb musia zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, alebo
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.
Upozornenie

Tieto podmienky sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestneniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia
  Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Obchodné centrá musia okrem podmienok maloobchodných prevádzok a služieb dodržiavať aj tieto podmienky.

 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Všetko ohľadne obchodov, prevádzok a služieb – ktoré sú otvorené, prípadne aj v nedeľu, za akých podmienok môžete využiť služby verejného stravovania, ubytovania, služby kaderníka či maséra, taxíky, kúpaliská alebo fitness centrá iné nájdete na stránkach :

Hygienické opatrenia Obchody a služby v 5. fáze

ŠTÁTNE ORGÁNY A SAMOSPRÁVY

Opatrenia MS SR v rámci ochrany pred COVID-19

Platnosť nariadenia od: 5. mája 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Ministerstvo spravodlivosti SR prijalo rezortné opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19. Tieto opatrenia sa týkajú súdov, Úradu Ministerstva spravodlivosti SR, probačných a mediačných úradníkov a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Celé znenie opatrenia.

Organizácia zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

Platnosť nariadenia od: 22. apríla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 7. mája 2020

Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy za iným ako týmto účelom.

Od 22. apríla 2020 je povolená organizácia zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Jedná sa o čiastočné uvoľnenie a len pre tento účel vyhlásené hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Od 7. mája 2020 je umožnená aj prítomnosť verejnosti za dodržadnia všetkých ostatných povinností platných pre usporadúvanie zasadnutí a schôdzí a hygienických opatrení.

Čo je nevyhnutné pri zasadnutiach a schôdzach zabezpečiť?

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dychanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  3. zákaz podávania rúk,
 • v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia;
  v praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky;
  výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba;
  príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďaších príborov,
 • dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykovych plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Toto Opatrenie, ktoré umožňuje prítomosť verejnosti na zasadnutiach a schôdzach (PDF, 111 kB) dopĺňa Opatrenie o uvoľnení zákazu organizovania zasadnutí a schôdz (PDF, 163 kB) a pôvodné Opatrenie o zákaze hormadných podujatí (PDF, 334 kB).

EKONOMIKA

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

 • Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
 • Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
  • viac ako 20 % – 180 €
  • viac ako 40 % – 300 €
  • viac ako 60 % – 420 €
  • viac ako 80 % – 540 €
 • Štát poskytne bankové záruky vo výške 500 mil. € mesačne.
 • Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
 • Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

KULTÚRA, ŠPORT

Hromadné kultúrne a športové podujatia

Od 3. júna 2020 (PDF, 162 kB) je umožnené organizovať hromadné, kultúrne a športové podujatia do 100 ludí za predpokladu, že organizátori dodržia hygienické pravidlá.  

Vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport je možné od 21.4 využívať za podmienok uvedených tu. Špecifiká opatrení pre jednotlivé športy sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých športových zväzov.

Prečítajte si celé znenie opatrenia zo 2. júna 2020 (PDF, 162 kB), ktorým sa spustila 5. fáza uvolnení.

Detské ihriská (vonkajšie)

Znovu je možné otvoriť detské ihriská, ktoré sa nachádzajú v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Striktné hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať:

 • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí – závisí od veľkosti ihriska, rodičia by však mali zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov,
 • povinnosť nosenia rúšok,
 • rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú musia zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok
  na dezinfekciu rúk.

Obec (resp. mestská časť) je povinná každý deň pred otvorením priestor upratať, piesok prehrabať, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy herných zostáv a raz za týždeň pieskoviská preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Upozornenie

V prípade, že obec (mestská časť) nedokáže údržbu a hygienické opatrenia zabezpečiť, nie je možné ihriská otvoriť.

SOCIÁLNE SLUŽBY

Aktualizované 16. júna 2020

Platnosť nariadenia od: 3. júna 2020.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Vláda SR prijala 7. mája 2020 nariadenie, ktoré má v čase pandémie prispieť k dostupnému a bezpečnému poskytovaniu sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach, a tým má najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Cieľom je v maximálnej možnej miere ochrániť ich klientov aj zamestnancov.

Niektoré nariadenia sa postupom času uvoľňujú a menia sa na odporúčané opatrenia. Prečítajte si najaktuálnejšie z nich, ktoré dňa 16.júna 2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva na zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19.

Odporúčané opatrenia pri nástupe a pobyte klientov v ZSS:

 • Klient pri návrate či pri prijímaní do ZSS (príp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba) vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti; vzor nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/navrat_presun_prijimanie-klientov-do-zss-k-8-6-2020.pdf
 • Preventívne testovanie klientov nebude rutinne vykonávané u všetkých. Najmä nie u pacientov, ktorí sa liečia na iné ochorenie ako COVID-19 a nie sú podozriví z nákazy.
 • Klienti by mali byť informovaní o koronavíruse, jeho šírení v populácii, možnostiach prevencie a dodržiavaní hygienicko-preventívnych zásad (ruky-odstup-rúško).
 • Odporúča sa sledovanie zdravotného stavu klientov so zameraním na príznaky ochorenia COVID-19.
 • V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, ho zamestnanci okamžite izolujú od ostatných klientov a zabezpečia testovanie na COVID-19.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia príslušného RÚVZ vrátane stanovenia rozsahu testovania klientov na základe epidemiologickej anamnézy a prehodnotenia rizika ďalšieho možného šírenia ochorenia COVID-19 v ZSS.

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:

 • Hygiena a dezinfekcia rúk klientov a personálu s použitím teplej vody a mydla, alebo alkoholového dezinfekčného prostriedku. Správne používať rukavice.
 • Respiračná hygiena – dodržiavanie správnych postupov pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Používajú sa jednorazové papierové vreckovky, ktoré sa po použití odhadzujú do bezdotykového odpadkového koša. Nesiahať svojimi rukami na oči, tvár a ústa.
 • Vhodné je dodržiavať vzdialenosť 2 metre od iných osôb.
 • Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov.
 • Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia.
 • Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál i klienti veľmi často do kontaktu (všetky kľučky, vypínače, telefóny, malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch, a pod.). Používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 • Izolácia klientov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie. 
 • Pri používaní ochranných osobných pomôcok klientmi a  zamestnancami sa postupuje v zmysle usmernenia MZ SR a MPSVaR SR.

Postup v prípade podozrenia z nákazy alebo ochorenia 

Klienti: 

 • Potrebné vyčleniť vhodné priestory pre izoláciu / expektáciu klientov z dôvodu podozrenia z nákazy na COVID-19 na:
  • zabezpečenie 14 dňovej karantény v prípade úzkeho kontaktu s chorým na COVID-19,
  • na zabezpečenie 14 dňovej karantény pre iné epidemiologické dôvody s rizikom prenosu COVID-19,
  • podozrenia z ochorenia na COVID-19,
  • diagnostiku, testovanie, potvrdenie alebo vylúčenie, a liečbu COVID-19.
 • Priestory sú viditeľne označené a neprístupné pre ďalších klientov, ktorí nepotrebujú izoláciu.

Personál ZSS:

 • Monitoring zdravotného stavu personálu prostredníctvom samokontroly klinických prejavov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy, strata chuti a čuchu).
 • Vylúčenie personálu z pracovného procesu pri zistení klinických príznakov s podozrením z ochorenia na COVID-19.
 • V prípade potvrdenia COVID-19 zamestnanec po ukončení liečby môže nastúpiť do zamestnania po 2 negatívnych laboratórnych testoch.
 •  V prípade dlhodobej pozitivity IgG (hladina protilátok) postupovať v zmysle „Odporúčania hlavného hygienika SR pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19“.
 • V prípade pozitívneho laboratórneho testu na COVID-19 bez klinických príznakov zamestnanec nastúpi na 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí. Po jej ukončení musí mať 2 negatívne výsledky testovania.
 • V prípade pozitívneho laboratórneho testu bez klinických príznakov a pri výskyte ochorenia COVID-19 v ZSS (liečba pacientov v ich prirodzenom prostredí – ZSS) zamestnanec nastúpi na karanténu.
 • V prípade nedostatku zamestnancov je mu nariadená karanténa v určenom zariadení a ďalej pracuje v ZSS, monitoruje svoj 3 zdravotný stav, o výsledku informuje svojho priameho nadriadeného pracovníka. Ak sa u neho prejavia klinické príznaky, je vyradený z pracovného procesu.
 • Príjem nových klientov do ZSS nemôže byť viazaný na vyšetrenie testom PCR na prítomnosť SARS-CoV-2. Izolácia na 14 dní je odporúčaná iba v špecifických prípadoch.
Upozornenie

Návštevy klientov (aj na izbách) v ZSS sú za stanovených podmienok Úradu verejného zdravotníctva povolené už od 3.júna 2020. 

Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov v prípade rozšírenia ochorenia COVID-19 v ZSS:

 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia RÚVZ.
 • Odber biologického materiálu sa zabezpečuje v súčinnosti s VLD klienta s RÚVZ. Na základe výsledkov testovania sa pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy. Epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u klientov i personálu.
 • Karanténa klientov je zabezpečovaná v priestoroch ZSS: 
  • v prípade malého počtu klientov podozrivých z nákazy vo vyčlenených priestoroch (izolačné / expektačné izby) ZSS, 
  • v prípade veľkého počtu podozrivých z nákazy sú izolované osoby, ktoré nie sú podozrivé z nákazy.
 • Karanténa personálu je zabezpečovaná nasledovne: 
  • v individuálnom prípade v domácnosti podozrivého z nákazy, návrat možný po 2 negatívnych výsledkoch testovania, 
  • v prípade dlhodobej pozitivity IgG postupovať v zmysle „Odporúčania hlavného hygienika SR pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19“,
  • pri vyššom počte zamestnancov podozrivých z nákazy vo vyčlenenom zariadení pre karanténu (podmienky návratu viď vyššie),
  • pri dostatočnom množstve vhodných izieb priamo v ZSS s (podmienky návratu viď vyššie).
 • Príjem nových klientov nie je povolený až do zániku ohniska nákazy.
 • Nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické) sú vykonávané v určených intervaloch a kontrolované.
 • Počas trvania ohniska nákazy sa vykonáva priebežná a po ukončení ohniska záverečná ohnisková dezinfekcia.

Manipulácia s bielizňou a odpadmi:

Prečítajte si plné znenie odporúčaných opatrení (PDF, 145 kB) týkajúcich sa zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19 zo dňa 16. júna 2020.

Prečítajte si plné znenie Opatrení (PDF, 162 kB) zo dňa 3. júna 2020, kedy boli opäť otvorené zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately detí, ako aj zariadenia špeciálnej výchovy.

Plné znenie nariadenia týkajúceho sa socialnych služieb.

ÚRADY

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 19.5.2020 (PDF, 118 kB) sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

 • pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
   telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne
   ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk;
 • v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia. V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky. Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet
  osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba. Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
 • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

DOPRAVA

 • Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.
 • Zatvorené sú hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:
  • nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
  • osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
  • osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.

Železničná doprava

Aktualizované: 8. júna 2020

Od 9. 6. 2020  sa obnovuje denná vlaková medzištátna diaľková a regionálna preprava na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou. V diaľkovej preprave začne od 9. 6. 2020 jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave 45 vlakov denne.

Od 1. júna 2020 je obnovená bezplatná železničná doprava pre všetkých žiakov a študentov. Bezplatná doprava je obnovená v celom rozsahu ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie.

Železničná spoločnosť Slovensko od 10. mája 2020 na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR  čiastočne obnovila vnútroštátnu dopravu. Podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy budú premávať vnútroštátne vlaky okrem vlakov InterCity (IC).

Upozornenie

Medzištátne vlakové spoje zo a do SR na všetkých hraničných priechodoch s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou je obnovené.

Od 18. mája 2020 bol spustený predaj vnútroštátnych rezervácií, zaviedla sa tiež povinná rezervácia miest v 1. vozňovej triede a povinná rezervácia v nočných vlakoch R 614 / R 615 (v úseku Trenčín – Poprad Tatry), R 800  (v úseku Plešivec – Levice) a R 801 (v úseku Bratislava hl.st. – Plešivec) a povinná rezervácia bicyklov vo vlakoch diaľkovej dopravy.

Pre niektoré osobné vlaky prímestskej dopravy a regionálne rýchliky a rýchliky diaľkovej dopravy nadaľej platí výnimka zo štandardného grafikonu. Viac informácií o výnimkách sa dozviete na stránke Želežničnej spoločnosti Slovensko.

Autobusová doprava

 • Od 5. júna 2020 môže fungovať autobusová doprava s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou bez obmedzení. Fungujú všetky hraničné priechody s týmito krajinami. Autobusoví dopravcovia budú spoje nasadzovať postupne v najbližších dňoch, keďže je nevyhnutné logisticky sa zladiť s ostatnými dopravnými partnermi. 

Kamiónová doprava

 • Od 5. júna 2020 môžu fungovať bez obmedzení kamiónová doprava s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou. Všetky hraničné priechody s týmito krajinami fungujú bez obmedzení.  Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava

 • Od 5. júna 2020 je vnútroštátna a medzinárodná nákladná lodná doprava aj osobná lodná doprava obmedzená iba aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými v súvislosti s ochorením COVID-19., ktoré nájdete priamo na ich stránke.
 • Všetci účastníci plavby sú povinní dodržiavať aktuálne platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Letecká doprava

Letecká doprava naďalej obmedzená. Prečítajte si viac na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

POŠTA

Aktualizované 24.04.2020

Otvorenie pobočiek Slovenskej pošty

Slovenská pošta od 23. apríla 2020 upravila rozsah otváracích hodín svojich pobočiek na stav pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Naďalej je nutná prestávka na dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút.

Upozornenie

Počas víkendov ostávajú pošty stále zatvorené.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pôšt.

Otávaracie hodiny môžu byť aj po uvoľnení individuálne upravované z dôvodu nedostatku zamestnancov.

Doručovanie doporučených zásielok

Od 23. apríla Slovenská pošta štandardne doručuje:

 • doporučené zásielky,
 • úradné zásielky,
 • poistené listy,
 • doporučené zásielky do vlastných rúk (s doručenkou).

Pri doručovaní je potrebné doržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia. Zásielky sa budú preberať na voľnom priestranstve, adresát musí mať prekryté horné dýchacie cesty, použiť vlastné pero, dodržiavať primeraný odstup a nesmie byť v karanténe.

Upozornenie

Doručovateľ nemusí doručiť zásielku adresátovi, ktorý nebude vybavený rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami. V takom prípade zanechá oznámenie o uložení na pošte.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Sociálna poisťovňa upravila postupy, tak aby boli jednoduché a prístupné pri vybavení najbežnejších dávok (napríklad: ako požiadať o ošetrovné (OČR), dočasnú PN, dávku v nezamestnanosti alebo dôchodok).Cieľom je obmedziť osobný kontakt návštevníkov v pobočkách. Kľúčovou sa preto stala e-mailová a elektronická komunikácia. Všetky potrebné infomrácie sú prístupné na webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

Marginalizované rómske komunity (MRK) tvoria v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu špecifickú rizikovú (ohrozenú) skupinu (zlý zdravotný stav, nedostatočné hygienické podmienky, zhoršený prístup k zdravotným službám, nižšie povedomie o hygiene, vyššia hustota obyvateľstva, migrácia príslušníkov MRK za prácou do a zo zahraničia). V rámci súčasnej epidemiologickej situácie zaznamenávame zvýšený návrat príslušníkov MRK zo zahraničia na Slovensko. Vracajú sa a cestujú cez krajiny s výrazne horšou epidemiologickou situáciou, čo vytvára veľké riziko zanesenia ochorenia COVID-19 do rómskych osád s extrémne vysokou pravdepodobnosťou jeho šírenia a vzniku epidémií v osadách aj mimo nich. 
Úrad verejného zdravotníctva SR prináša Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia.

Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.

Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo strany zodpovedných.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny preto minulý týždeň zabezpečil preklad základných informácií o koronavíruse do maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR boli tieto informácie zverejnené na webových stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, resp. zaslané priamo na obce s rómskym, rusínskym, ukrajinským a nemeckým obyvateľstvom. Dňa 11. marca 2020 splnomocnenec listom požiadal predsedníčku Ústredného krízového štábu SR pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra SR, aby sa pri informovaní verejnosti v súvislosti s hrozbou koronavírusu nezabúdalo na príslušné ustanovenia menšinového jazykového zákona (§4 ods. 6 zák. č. 184/1999 Z. z.), podľa ktorého sa v tzv. menšinových obciach (obce, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z.) informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzajú pre verejnosť aj v menšinových jazykoch.

Preto vyzývam orgány verejnej správy (miestnu štátnu správu, obce a mestá), nimi zriadené právnické osoby (školy, kultúrne, zdravotné a sociálne zariadenia, atď.), právnické osoby (sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, zdravotné zariadenia, nemocnice, obchodné reťazce – napr. Tesco, Billa, Jednota, Kaufland, Lidl, ŽSR, Slovenská pošta, atď.) a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle uvedeného dodržali zákon a všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou uverejňovali v menšinových obciach aj v menšinových jazykoch.

Nedodržanie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná pokuta od 50,- až do 2 500,-Eur!

Verím, že dodržaním tejto povinnosti a efektívnejšou formou informovania verejnosti prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov!