Pomoc pre občanov a podnikateľov

S cieľom pomôcť občanom a podnikateľom vláda Slovenskej republiky schválila opatrenia na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Na tejto stránke nájdete informácie o plánovaných opatreniach a návody na podanie žiadostí o finančnú podporu.

Obsah

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

  • Štát preplatí 80 % mzdy zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú
    povinne uzavreté.
  • Štát prispeje živnostníkom, ktorí zaznamenali pokles tržieb.
Podať žiadosť

Informácia pre SZČO: príspevky Prvej pomoci štát nebude žiadateľom zdaňovať!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky prvej pomoci štát nebude zdaňovať žiadateľom, ktorí sú SZČO.

Je dôležité, aby ste ako SZČO do daňového priznania fyzických osôb za rok 2020 do príjmov nezapočítali príspevok sociálnej pomoci od štátu.

Ak budete ako SZČO o príspevok Prvej pomoci žiadať opakovane, nebude sa príspevok považovať za príjem tzn. pri žiadaní o opätovnú pomoc za mesiac apríl sa Vám príspevok získaný za mesiac marec nebude považovať za príjem pri výpočte poklesu tržieb.

Ministerstvo financií SR po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraví návrh zákona, aby príspevky získané v rámci sociálneho projektu „Prvá pomoc“ nepodliehali zdaneniu.

Dostupné úverové programy a programy záruk pre malé a stredné podniky

Slovak Investment Holding – SIH antikorona záruka

SIH zverejnil dňa 30. 3.2020 výzvu pre finančné inštitúcie, aby sa zapojili do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. Táto záruka má umožniť poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou udržať pracovné miesta napriek krízovej situácii.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť použiť úverové zdroje na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. 

Viac informácií vrátane zoznamu bánk zapojených programu nájdete na stránke Slovak Investment Holding v časti aktuality.


Dostupné úverové produkty pre malých a stredných podnikateľov:

Eximbanka – Úver na podporu udržiavania prevádzky – COVID úver

Úver sa poskytuje za zvýhodnených podmienok a je určený pre spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom tohto úveru je podporiť udržanie prevádzky a zamestnanosti MSP, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Pri splnení podmienok poskytnutia tak podnikatelia môžu získať bezúročný úver.

  • Výška úveru môže byť od 100 000,- EUR do 500 000,- EUR a zároveň maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019.
  • Úver môžu získať malí a strední podnikatelia (MSP), ktorí v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver.

Viac informácií o úvere nájdete na stránke Exim banky.

Slovenská záručná a rozvojová banka – Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch, poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019, pričom:

  • minimálna výška úveru je 10.000,- EUR 
  • maximálna výška úveru je 350.000,- EUR

Viac informácií o úvere nájdete na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Odpustenie odvodov za apríl 2020

Kto a ako môže požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020

Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. apríla 2020.

Koho sa odpustenie odvodov týka?

  • zamestnávateľov – v časti ich odvodov za zamestnávateľa, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu svoju prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca,
  • povinne poistených SZČO, ktoré mali v apríli 2020 uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku.

Ako požiadať o odpustenie?

Uzatvorenie prevádzky, ktorú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020

Formuláre a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.  

Ďalšie formy pomoci podnikateľom:

Odklad platieb a odvodov

Umožnenie odkladu platieb odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

Viac informácií

Bol schválený odklad splatnosti povinného sociálneho poistenia a preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020. Podmienkou pre odklad splatnosti odvodov je pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac. Nový termín splatnosti je 31.7.


Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke podnikajte.sk.

Odklad preddavkov na daň z príjmu

Odklad preddavkov na daň z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 % za mesiac apríl alebo
viac ako 20 % za mesiac marec.

Viac informácií

Odklad platenia preddavkov dane z príjmu sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem alebo obrat) o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Legislatíva a ďalsie usmernenia sa dynamicky pripravujú.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Finančnej správy SR.

Odpočet daňovej straty

Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

Viac informácií

Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t.j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom podľa zákona o dani z príjmov. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií. 

Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane

Automatický odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane.

Viac informácií

Zákon umožňuje automatický posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmu. Čiže ak budú mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou ukončené v júni, daňové priznanie a daň môžete zaplatiť do 31.7. Pre nový termín nie je potrebné urobiť žiadne konkrétne úkony.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.

Odklad splátok hypoték a úverov

Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov o 1 až 9 mesiacov pre živnostníkov, malé a
stredné firmy.

Viac informácií

Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov už schválila vláda. Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.

Prvá pomoc občanom a zamestnancom

Štát prispeje zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR či umožní odklad podania daňového
priznania, zaplatenia dane, splátok hypoték a úverov.

Príspevok pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR

Pre zamestnancov v karanténe a rodičov využívajúcich ošetrovné, tzv. OČR bude hradených po
celý čas 55 % z ich hrubej mzdy.

Viac informácií
Počas krízového obdobia sa menia podmienky získania ošetrovného a závadza sa tzv. pandemická OČR. Všetky detailné informácie a postupy pre žiadanie získate na stránkach Sociálnej poisťovne.

Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane

Automatický odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane.

Viac informácií

Zákon umožňuje automatický posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmu. Čiže ak budú mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou ukončené v júni, daňové priznanie a daň môžete zaplatiť do 31.7. Pre nový termín nie je potrebné urobiť žiadne konkrétne úkony.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.

Odklad splátok hypoték a úverov

Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov o 1 až 9 mesiacov pre živnostníkov, malé a
stredné firmy.

Viac informácií

Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov už schválila vláda. Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.