Spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprievodu

Aktualizované 6. mája 2021

Seniori nad 70 rokov sú skupinou obyvateľov, ktorú najviac ohrozujú riziká a následky ochorenia  COVID-19. Aby sme pomohli najstaršej časti populácie a zároveň zvýšili počet zaočkovaných osôb v našej krajine, vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlášku č. 96/2021 zo dňa 1.5.2021. Vďaka nej môže byť spolu so seniorom starším ako 70 rokov zaočkovaná aj sprevádzajúca osoba.

Upozornenie

Osoby nad 18 rokov, ktoré budú sprevádzať na očkovanie seniora nad 70 rokov, môžu byť zaočkované spolu s ním rovnakou vakcínou (Pfizer alebo Moderna).

Seniora bude môcť na očkovanie sprevádzať len jedna osoba, ktorá musí mať viac ako 18 rokov. Tento systém očkovania sa týka len tých osôb (seniora nad 70 rokov a jeho sprievodu), ktoré ešte nedostali prvú dávku vakcíny, týka sa teda len nových registrácií. Sprevádzajúca osoba môže, ale nemusí byť rodinným príslušníkom seniora.

Upozornenie

Pre osoby nad 70 rokov, ktoré už majú pridelený termín na očkovanie ešte pred dátumom 6.5.2021 platí, že nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie!

Postup pre spoločné očkovanie seniora nad 70 rokov a jeho sprievodcu:

Odporúčame, aby sa osoby vzájomne dohodli na spoločnom očkovaní. Je to dôležité aj preto, že spoločné očkovanie znamená:

  • rovnaké očkovacie miesto (aj keď si sprievod vyberie iný okres ako senior, očkovanie bude realizované v okrese preferovanom seniorom),
  • rovnaká očkovacia látka (Pfizer alebo Moderna – nie je možný výber),
  • rovnaký termín očkovania (dátum a čas).

Ako postupovať:

1. Najprv sa má registrovať osoba určená ako sprievod.

Ak sa najprv zaregistruje senior nad 70 rokov, existuje riziko, že mu systém pridelí termín skôr, ako sa stihne registrovať sprievod. Registrácia na stránke korona.gov.sk prebieha rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

2. Následne je treba zaregistrovať seniora (osoby nad 70 rokov).

Pri registrácii na očkovanie na stránke korona.gov.sk po zadaní rodného čísla seniora pribudne možnosť označiť „Registráciu sprievodcu seniora nad 70 rokov“. Táto možnosť bude dostupná po kontrole rodného čísla, či registrujúca osoba naozaj spĺňa požadovaný vek (nad 70 rokov).

3. Zadanie informácií sprievodnej osoby spočíva vo výbere identifikátora

Identifikátorom je napríklad rodné číslo a jeho doplnení (bez lomky). Ďalej registrujúci pokračuje v registrácii rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

4. Systém automaticky vyhľadá a spáruje zadané údaje, následne pridelí najbližší možný termín a miesto na očkovanie.

V prípade, že sa senior nad 70 rokov zaregistruje skôr ako sprievod, tak táto osoba – sprievod, má ešte 24 hodín na doregistrovanie sa na očkovanie. To je čas, kedy systém „neustále hľadá a páruje“ údaje seniora a jeho sprievodu. Ak sa tak nestane, registrácia seniora nad 70 rokov sa nezruší a je pridelená do Čakárne samostatne, bez sprievodu.

5. Úspešne spárovaná dvojica (senior nad 70 rokov a jeho sprievod) dostáva dôležité informácie o termíne, vakcíne a mieste očkovanie, ktoré sú rovnaké.

Po prvom zaočkovaní obaja dostanú rovnaké informácie aj k druhému očkovaniu.

Otázky a odpovede k registrácii na očkovanie pre seniora nad 70 rokov a jeho sprievod:

1. Ako mám postupovať, ak chcem byť sprievod seniora (napríklad môjho dedka alebo babky) pri očkovaní?

Najskôr zaregistrujte na očkovanie osobu, ktorá seniora sprevádza. Registrácia sa nijako nelíši od tej aktuálnej a dostupnej aj na korona.gov.sk. Následne zaregistrujte bežným spôsobom seniora (jedného). Po zadaní jeho rodného čísla sa zobrazí nová možnosť s názvom „Registrácia sprievodcu seniora“. Kliknite na ňu a vyplňte požadované údaje osoby určenej pre sprievod. Systém si údaje spáruje a pridelí rovnaký termín, miesto a typ vakcíny na očkovanie pre obe osoby (seniora a jeho sprievod).

2. Mám 70 rokov, ako mám postupovať, ak chcem, aby ma pri očkovaní niekto sprevádzal?

Najskôr je potrebné zaregistrovať na očkovanie osobu, ktorá Vás bude sprevádzať.  Registrácia je dostupná aj na korona.gov.sk a nijako sa od tej aktuálnej nelíši. Pri registrácii Vás ako seniora (klasický prístup registrácie na očkovania) pribudne po zadaní Vášho rodného čísla možnosť doplniť údaje osoby, ktorá Vás  bude sprevádzať. Odporúčame, zadajte údaje len tej osoby, s ktorou máte spoločné očkovanie dohodnuté. Tieto údaje nebude možné neskôr meniť!

3. Čo mám spraviť, ak som sa už ako osoba s vekom nad 70 rokov registroval ale ešte bez možnosti doplniť sprievod?

Je potrebné doplniť osobu ako sprievod a jeho údaje priamo v časti „Zmena registrácie na očkovanie„.

4. Môžem sa zaregistrovať ako sprievod u oboch starých rodičov?

Nie, registrácia osoby ako sprievod sa dá realizovať len k jednej osobe s vekom nad 70 rokov.

5. Môžem byť sprievod aj osobe nad 70 rokov, s ktorou nemám príbuzenský vzťah?

Áno. Nie je relevantný vzťah osoby uvedenej ako sprievod, ale jeho kontaktné údaje, konkrétne rodné číslo. Práve tieto údaje sa spárujú a až potom sa prideľuje termín na očkovanie.

6. Môžem zrušiť svoju registráciu na očkovanie, keď som zároveň vedený ako sprievod? Čo sa stane s registráciou seniora, ktorého som mal sprevádzať?

Áno, registráciu je možné zrušiť. Registrácia alebo už pridelený termín na očkovanie pre seniora zostáva bez zmeny.

7. Môžem zrušiť svoju registráciu na očkovanie, keď som ako senior uviedol aj sprievodnú osobu? Čo sa stane s registráciou osoby, ktorá ma mala sprevádzať?

Áno, registráciu je možné zrušiť. Sprevádzajúca osoba bude v systéme vrátená späť do Čakárne. Zároveň jej bude pridelená vakcína štandardne podľa jej veku či inak stanovenej priority (napríklad zdravotné indikácie a iné).

8. Dostanem rovnakú vakcínu ako senior aj pri oboch očkovaniach?

Áno, pri prvom aj druhom očkovaní bude podaná rovnaká očkovacia látka obom osobám.

9. Od akého veku môžem byť registrovaný ako sprievod?

Od 18 rokov.

10. Ako sprievod som si pri registrácii vybral iný okres na očkovanie ako sprevádzaný senior, čo sa stane?

Systém prideľuje termíny a vakcinačné miesta podľa preferovaného okresu/okresov zadaných pri registrácii seniora.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta

Požiadať o očkovanie Zmena/zrušenie registrácie

Prečítajte si plné znenie vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.