Termíny a organizácia prijímacích konaní na osemročné gymnázia a stredné školy

Prijímacie konania na osemročné gymnázia

Prijímacie konanie do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 

1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov) 

2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

Talentové skúšky sa uskutočnia 17. júna 2020.
Obsah prijímacej skúšky bude zodpovedať učivu 1. až 4. ročníka základnej školy. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí sa žiaci dozvedia do 24. júna 2020.

Prijímacie konania na stredné školy

Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2019/2020 nebudú. O prijatí žiakov na stredné školy bude rozhodovať viacero kritérií, najmä prospech.

Do 1. ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a do učebných odborov bude prijímacie konanie od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov bude prijímacie konanie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Ktoré dokumenty budú potrebné k prijímacím skúškam ?

 • vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu,
 • vysvedčenie žiaka,
 • diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Aký je podrobný časový harmonogram prijímacieho konania?

 • do 7. mája musia riaditelia škôl zverejniť kritériá na prijatie,  
 • do 13. mája môžu musia žiaci a ich rodičia požiadať stredné školy o presunutie prihlášky,
 • do 15. mája môžu žiaci a ich rodičia podať prihlášky na stredné školy, ak tak doteraz ešte neurobili, (podmienky pre osemročné gymnáziá budú zverejnené neskôr),  
 • do 29. mája musia riaditelia škôl rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy,  
 • do 4. júna sa musia rodičia a žiaci záväzne rozhodnúť, na ktorú školu nastúpia,  
 • do 5. júna musia riaditelia zverejniť počet obsadených a voľných miest,  
 • do 15. júna musia riaditelia zverejniť 100% naplnenosť; v prípade voľných miest oznámiť, či bude 2. kolo prijímačiek,  
 • do 19. júna môžu uchádzači podať prihlášku do 2. kola prijímačiek,  
 • do 25. júna riaditelia odošlú rozhodnutie o prijatí,   
 • do 30. júna musia žiaci alebo ich rodičia alebo ich rodičia doručiť záväzné potvrdenie o nastúpení do školy.

Aké budú kritériá prijímacích skúšok?

Ministerstvo školstva určilo vzorce (PDF, 403 kB ), podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom. Vzorec, na základe ktorého sa určia úspešní uchádzači, má tri hlavné časti:

 1. zohľadnenie študijných výsledkov = povinné predmety (2 predmety) + profilové predmety (max. 3 predmety) + doplnkové predmety (max. 5 predmetov),
 2. prospech,
 3. ďalšie kritériá (predmetová olympiáda, športová súťaž alebo športová výkonnosť, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia, jedno vlastné kritérium strednej školy).

Čo sa bude diať pri rovnosti bodov?

 • Pri rovnosti bodov sa budú postupne uplatňovať tieto kritériá:
  • prednostné prijatie uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZŤP),
  • väčší počet bodov za ďalšie kritériá,
  • väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Obmedzené otvorenie stredných a jazykových škôl

Od 1. júna 2020 sa môžu obmedzene otvoriť stredné školy či jazykové školy

Dôvody, kedy je možné tieto školy otvoriť:

 • komisionálne skúšky,
 • skúšky na ukončenie vzdelávania,
 • jazykové skúšky,
 • prijímacie skúšky,
 • štátne jazykové skúšky.

Dočasné otvorenie týchto škôl bude možné pod podmienkou dodržania protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Viac informácií na stránke Ministerstva školstva.