Usmernenie k zredukovaniu obsahu učiva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie k obsahu učiva za posledné mesiace školského roka, počas ktorých sa deti učia z domu. Usmernenie platí pre všetky ročníky škôl. Jeho cieľom je v náročnej dobe domáceho vyučovania obsah učiva zredukovať a zamerať sa na to podstatné.

Hlavné vzdelávacie oblasti

(povinné, s možnosťou zadávania úloha a vyhodnocovania) sú:

 • jazyk a komunikácia, 
 • matematika a práca s informáciami,   
 • človek a spoločnosť,
 • človek a príroda.

Doplnkové vzdelávacie oblasti

(nepovinné, bez určovania zadaní a úloh) sú:

 • človek a hodnoty,   
 • človek a svet práce,   
 • umenia a kultúra,      
 • zdravie a pohyb.

Ktoré sú najdôležitejšie odporúčania?

 • sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka (podľa vymedzenia Štátneho pedagogického ústavu)   
 • zamerať sa na prehlbovanie a opakovanie učiva,
 • rozvíjať komplexné nadpredmetové kompetencie žiakov,  
 • minimalizovať nové učivo a preberať ho len v prípade, že prístup k online spojeniu majú všetci žiaci,   
 • triedni učitelia by mali určiť týždenný rozvrh a koordinovať vzdelávanie spolu so žiakmi a ich rodičmi,  
 • úlohy a aktivity (online) zasielať žiakom 1x denne v dohodnutom čase (optimálne medzi 8:00 – 16:00),  
 • námety a aktivity pre doplnkové vzdelávacie aktivity zasielať žiakom 1x týždenne,  
 • vyhradiť si čas na (telefonické, on-line) konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov.

Ako veľmi by mali byť žiaci zaťažení?

Indikatívna záťaž žiakov počas domáceho vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity, (t.j. čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). 

Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú doplnkovým vzdelávacím oblastiam. Tie by mali byť plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.

Rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov

Ročník Rozsah hodín výučby
1. – 3. 5 – 8 h/týždenne
4. – 5. 8 – 10 h/týždenne
6. – 7. 10 – 15 h/týždenne
8. – 9. 12 – 15 h/týždenne

Prečítajte si viac ma stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu alebo si stiahnite celý materiál (PDF, 766 kB ).