Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?

Aktualizované 28. apríla 2021

Aktuálne je spustená 12. fáza.

Jednotlivé fázy sa spúšťajú otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.

Dokumenty na stiahnutie:
– tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť pred očkovaním

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta

Informovaný súhlas – AstraZeneca

Informovaný súhlas – Janssen

Informovaný súhlas – Pfizer/Moderna


Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať o očkovanie. Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať na očkovanie.

Požiadať o očkovanie

Požiadať o registráciu môžu všetky osoby nad 16 rokov.

1. fáza

 1. osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle  www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je
  1. zdravotníckym pracovníkom,
  2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
  3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
  4. terénnym sociálnym pracovníkom,
  5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
  6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
  7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
  8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.
  9. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
  10. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
  11. príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
  12. príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,

2. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 85 rokov.

3. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 70 rokov. Spolu s osobou nad 70 rokov môže byť zaočkovaná aj jedna osoba nad 18 rokov ako sprevádzajúca osoba.

4. fáza

Osoby, ktoré sú objednané na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a sú osobami so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Medzi osoby so závažnými chorobami patria:

 • osoba s s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

5. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 60 rokov alebo osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Medzi osoby so stredne závažnými chorobami patria:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

6. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 55 rokov.

7. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 50 rokov.

8. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 45 rokov.

9. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 40 rokov.

10. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 35 rokov.

11. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 30 rokov.

12. fáza

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 16 rokov.

Očkovanie proti COVID-19 – cudzinci a dlžníci na poistnom

Rezort zdravotníctva stanovil pravidlá na očkovanie občanov SR a cudzincov. Nárok na očkovanie má občan SR, ale aj cudzinec, ktorý platí zdravotné poistenie u nás. Očkovať je možné aj občana inej krajiny EÚ, musí však mať v SR registrovaný formulár S1. To znamená, že držiteľ formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požiadavku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.

Aktuálne nemajú nárok na očkovanie, ľudia z tretích krajín bez platieb do nášho verejného zdravotného systému poistenia. Legislatívna úprava umožňuje ministerstvu rozšíriť zoznam osôb s úhradou očkovania. Očkovanie proti COVID-19 ako samoplatca nie je možné.

Nárok na očkovanie proti COVID-19

KATEGÓRIA AKO SA PREUKÁŽE
Občan SR verejne zdravotne poistený v SR Preukaz poistenca
Občan SR verejne zdravotne poistený v SR s dlhom na poistnom/neplatič Preukaz poistenca
Občan SR platiaci verejné zdravotné poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR (formulár S1) Preukaz poistenca s označením EU* (tento mal nárok na očkovanie aj pred zmenou legislatívy)
Občan SR bez zdravotného poistenia v SR. Občiansky preukaz, alebo pas vydaný SR
ÉU poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár S1) Preukaz poistenca s označením EU
Cudzinec zdravotne poistený v SR. Preukaz poistenca
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR Špeciálny preukaz VšZP vydaný danej osobe
Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici. Pracovná zmluva s nemocnicou a potvrdenie o štúdiu na VŠ

Prečítajte si plné znenie vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorej nová verzia predpisu je účinná od 1. mája a ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

MZ SR pripravuje aktualizáciu vyhlášky na očkovanie, ktorá má za cieľ urýchliť očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19. Vyhláška ešte nie je platná, predpokladaný termín je 1.5.2021.