Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Od 1. júna 2020 sa môže za sprísnených hygienických opatrení tento typ zariadení opäť otvoriť.

Upozornenie

Do jaslí sa prednostne prijímajú deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči).

Prevádzkovateľ však musí v rámci príchodu detí do zariadenia:

 • obmedziť zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy,
 • minimalizovať čas na odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa,
 • určiť, či sprevádzajúca osoba môže spolu s dieťaťom vstúpiť do vnútra budovy (šatne) alebo nie,
 • zabezpečiť, aby všetky osoby (okrem detí) mali v priestoroch zariadenia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
Upozornenie

Dieťa, ktoré pri vstupe bude mať príznaky respiračného ochorenia, nebude môcť vstúpiť do zariadenia.

V rámci dodržiavania sprísneného hygienického režimu by prevádzkovateľ mal pri vstupe zabezpečiť voľne dostupnú a na bezpečnom mieste umiestnenú dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice.

Prevádzkovateľ taktiež musí:

 • zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého dieťaťa aj zamestnanca zariadenia,
 • po prevzatí dieťaťa od rodiča umyť dieťaťu ruky mydlom a teplou vodou a utrieť jednorazovou utierkou,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie v každej dennej miestnosti a spálni ,
 • zabezpečiť minimálne 1m vzdialenosť medzi ležadlami na spanie pre deti (ležadlá sa dočasne môžu rozložiť aj v herniach),
 • organizovať činnosti pre deti najmä v exteriéri a v menších skupinách,
 • zabezpečiť striedanie skupín detí v priestoroch tak, aby sa zabránilo väčšiemu zoskupovaniu detí,
 • dbať vo zvýšenej miere na dodržiavanie bežných hygienických pravidiel pri zabezpečovaní stravy,
 • zabezpečiť, aby zamestnanci zariadenia pri kontakte s inými osobami nosili rúško (príp. šatku alebo šál), inak je nosenie rúška v zariadení dobrovoľné,
Upozornenie

Deti počas pobytu v zariadení nemusia nosiť rúško.

Až do skončenia súčasnej mimoriadnej situácie sa neodporúča v zariadeniach deťmo umývať zuby, používať zubné kefky a pasty. Zároveň sa odporúča používať jednorazové papierové utierky namiesto textilných uterákov.

Prevádzkovateľ musí sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov.

Za rizikové sa považujú príznaky respiračného ochorenia: zvýšená teplota (nad 37,2 °C u detí a nad 37,5 °C u zamestnancov) kašeľ, sekrécia z nosa.

Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu, zamestnanci ho izolujú od ostatných detí a odovzdajú rodičovi. Rodič ho musí nechať doma min. 48h a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktovať lekára.

Upozornenie

Ak žije zamestnanec v spoločnej domácnosti alebo bol v kontakte s osobou chorou na COVID-19 (alebo podozrivou z toho ochorenia), musí to ihneď oznámiť svojmu  zamestnávateľovi.

Obmedzenie dochádzky detí

Zariadenie môže podľa rozlohy priestorov, v záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí dočasne obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia:

 • sú na rodičovskej dovolenke,
 • poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • sú dlhodobo nezamestnaní.
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa

Zamestnávateľ by mal:


– preškoliť zamestnancov v opatreniach a viesť o tom dokumentáciu,
– upraviť spôsob a frekvenciu dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke; viesť o tom dokumentáciu,
– pri podozrení na nákazu ochorením COVID-19 postupovať ako v prípade iných infekčných ochorení,
– zamestnanec s príznakmi ochorenia COVID – 19 bezodkladne o tom informuje riaditeľa zariadenia.

Rizikové skupiny zamestnancov

Odporúča sa, aby zamestnanci, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovuzaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

Za rizikové skupiny zamestnancov sa považujú:

 • starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
 • s chronickými ochoreniami srdca a pľúc, či zníženou imunitou,
 • s pľúcnou chorobou,
 • s chronickými ochoreniami so zníženou imunitou.

Odporúča sa, aby zamestnanci, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovuzaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

Zariadenie je naďalej povinné oboznámiť rodičov o:

 • aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia,
 • ich povinnosti sprevádzajúcej osoby dieťaťa predložiť, na účely obnovenia poskytovania starostlivosti v zariadení, počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, čestné vyhlásenie (PDF, 202 kB) o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Na účely vyplnenia čestného vyhlásenia sa sprevádzajúcou osobou rozumie rodič (zákonný zástupca) dieťaťa. Toto vyhlásenie rodič podpisuje iba jedenkrát pri prvom vstupe dieťaťa do zariadenia.

Prečítajte si plné znenie usmernenia zo dňa 12.6.2020 (PDF, 202 kB) k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a usmernenie(PDF, 213 kB) Úradu verejného zdravotníctva SR ku opatreniu OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 (PDF, 109kB), na základe ktorého môžu byť zariadenia pre starostlivosť o deti do 3 rokov opäť otvorené.