Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Od 1. júna 2020 sa môže za sprísnených hygienických opatrení tento typ zariadení opäť otvoriť.

Upozornenie

Do jaslí sa prednostne prijímajú deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči)

Prevádzkovateľ však musí v rámci príchodu detí do zariadenia:

 • obmedziť zhromažďovanie sa ľudí pred vstupom do budovy,
 • minimalizovať čas na odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa,
 • zabezpečiť vzájomný odstup osôb 2 m,
 • určiť, či sprevádzajúca osoba môže spolu s dieťaťom vstúpiť dovnútra budovy (šatne) alebo nie,
 • zabezpečiť, aby všetky osoby (okrem detí) mali v priestoroch zariadenia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
Upozornenie

Dieťa, ktoré pri vstupe bude mať príznaky respiračného ochorenia, nebude môcť vstúpiť do zariadenia

V rámci dodržiavania sprísneného hygienického režimu sa v jednej dennej miestnosti nemôže nachádzať viac ako 15 detí súčasne. Deti si taktiež nesmú nosiť vlastné hračky, či iné materiály alebo pomôcky z domu a rovnako sa nesmú organizovať žiadne spoločenské akcie (MDD, rozlúčky, besiedky a pod.).

Prevádzkovateľ taktiež musí:

 • pri vstupe zabezpečiť voľne dostupnú a na bezpečnom mieste umiestnenú dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice,
 • zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého dieťaťa aj zamestnanca zariadenia,
 • po prevzatí dieťaťa od rodiča umyť dieťaťu ruky mydlom a teplou vodou a utrieť jednorazovou utierkou,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie v každej dennej miestnosti a spálni ,
 • zabezpečiť minimálne 1m vzdialenosť medzi ležadlami na spanie pre deti (ležadlá sa dočasne môžu rozložiť aj v herniach),
 • organizovať činnosti pre deti najmä v exteriéri a v menších skupinách,
 • zabezpečiť striedanie skupín detí v priestoroch tak, aby sa zabránilo väčšiemu zoskupovaniu detí,
 • dbať vo zvýšenej miere na dodržiavanie bežných hygienických pravidiel pri zabezpečovaní stravy,
 • zabezpečiť, aby zamestnanci zariadenia pri kontakte s inými osobami nosili rúško (príp. šatku alebo šál), inak je nosenie rúška v zariadení dobrovoľné,
Upozornenie

Deti počas pobytu v zariadení nemusia nosiť rúško

Až do skončenia súčasnej mimoriadnej situácie sa neodporúča v zariadeniach deťmo umývať zuby, používať zubné kefky a pasty. Zároveň sa odporúča používať jednorazové papierové utierky namiesto textilných uterákov.

Prevádzkovateľ musí sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov.

Za rizikové sa považujú príznaky respiračného ochorenia: zvýšená teplota (nad 37,2 °C u detí a nad 37,5 °C u zamestnancov) kašeľ, sekrécia z nosa.

Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu, zamestnanci ho izolujú od ostatných detí a odovzdajú rodičovi. Rodič ho musí nechať doma min. 48h a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktovať lekára.

Upozornenie

Ak žije zamestnanec v spoločnej domácnosti alebo bol v kontakte s osobou chorou na COVID-19 (alebo podozrivou z toho ochorenia), musí to ihneď oznámiť svojmu  zamestnávateľovi

Obmedzenie dochádzky detí

Zariadenie môže podľa rozlohy priestorov, v záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí dočasne obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia:

 • sú na rodičovskej dovolenke,
 • poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • sú dlhodobo nezamestnaní.
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa

Zamestnávateľ by mal:


– preškoliť zamestnancov v opatreniach a viesť o tom dokumentáciu,
– upraviť spôsob a frekvenciu dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke; viesť o tom dokumentáciu,
– pri podozrení na nákazu ochorením COVID-19 postupovať ako v prípade iných infekčných ochorení,
– zamestnanec s príznakmi ochorenia COVID – 19 bezodkladne o tom informuje riaditeľa zariadenia.

Rizikové skupiny zamestnancov

Odporúča sa, aby zamestnanci, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovuzaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

Za rizikové skupiny zamestnancov sa považujú:

 • starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
 • s chronickými ochoreniami srdca a pľúc, či zníženou imunitou,
 • s pľúcnou chorobou,
 • s chronickými ochoreniami so zníženou imunitou.

Odporúča sa, aby zamestnanci, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovuzaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

Prečítajte si plné znenie usmernenia (PDF, 213 kB) Úradu verejného zdravotníctva SR ku opatreniu OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 (PDF, 109kB), na základe ktorého môžu byť zariadenia pre starostlivosť o deti do 3 rokov opäť otvorené.