Prešiel som hranice SR – kedy musím ísť do štátnej karantény, kedy do domácej a kedy nemusím?

Informácie o tom, ako v ktorých prípadoch je nevyhnutná karanténa, na akú dlhú dobu a aké podmienky platia pre osoby žijúce v jednej domácnosti s osobu, ktorej je nariadená domáca karanténa.

Na ktoré osoby sa nevzťahuje domáca ani štátna karanténa po prejdení hraníc SR?

Na osoby prichádzajúce zo zdravotne bezpečných krajín a na osoby uvedené v bodoch 4, 5, 6, 8 a 11 v Opatrení sa povinná karanténa nevzťahuje.

Nevzťahuje sa teda na :

 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území SR, ktoré vstupujú na územie SR hraničnými priechodmi medzi SR a Českou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva)
 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín. Dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole potvrdeným tlačivom.
 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Maďarskej republiky, ktoré vstupujú na územie SR hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Českej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
 • zamestnancov pracujúcich v nákladnej  leteckej, železničnej, lodnej doprave,
 • zamestnancov pracujúcich v osobnej leteckej a autobusovej doprave vykanávajúcich repatriáciu,
 • zamestnancov a posádky zdravotnej služby vykonávajúcich transport,
 • zamestnancov pohrebných služieb vykonávajúcich medzinárodnú prepravu,
 • osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby svojho zdravotného stavu svojich alebo  blízkych osôb,
 • na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (súhlas Ministerstva vnútra SR),
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt (súhlas Ministerstva vnútra SR),
 • štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi
 • osoby, ktoré získajú výnimku,
 • na vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím SR bez zastavenia a na osoby, ktoré vstupujú na územie SR na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní,
 • osoby požívajúce diplomatické výsady a imunitu,
 • zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií EÚ, ktorí majú na území SR miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie SR počas a po skončení dočasného vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi
 • osoby, ktoré vstupujú na Slovensko za účelom striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu,
 • osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do 30.10.2020,
 • na občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode,
 • pendlerov v prihraničných oblastiach dochádzajúcich za prácou do 30 km od hraníc a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti za predpokladu, že hranice prechádzajú v ich sprievode,
 • na osoby, pracujúce v Rakúskej republiky v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví,
 • študentov a ich prevádzajúce osoby, ktoré cestujú mimo Slovensko za účelom prijímačiek alebo skúšok alebo sa zúčastňujú tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu,
 • študentov prichádzajúcich na Slovensko za účelom prijímačiek, skúšok alebo vyprataní internátnych izieb.
 • osoby, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov,
 • osoby, ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR,
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú pozemky na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.

Aktuálne Opatrenia ÚVZ SR si môžete prečítať na našej stránke.

Ktorým osobám je nariadená domáca izolácia po vstupe do SR?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Domáca izolácia najneskôr do získania negatívneho výsledku z RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 je nariadená týmto osobám prichádzajúcim zo zdravotne nebezpečných krajín:

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.  
 • osoby nad 75 rokov,  
 • a ich blízke a sprevádzajúce osoby.
Upozornenie

Tieto osoby majú povinnosť sa preukázať na hraniciach výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Detí do 3 rokov sa preukazovať negatívnym testom nemusia.

Ak na Slovensko vstupuje osoba mladšia ako 18 rokov bez sprievodu musí absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní.

Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej  domácnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej karantény, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Ak nepatríte k vyššie uvedeným osobám a povinnú karanténu by ste si priali stráviť v domácom prostredí, máte na výber možnosť tzv. „smart karantény“. Bližšie informácie ohľadne domácej izolácie s využitím aplikácie eKaranténa si prečítajte na našej stránke.

Prečítajte si viac informácií ohľadne kranténnych opatrení.

Vzor potvrdenia od lekára, ktoré osoba povinne odovzdá pri vstupe na územie Slovenskej republiky:

Potvrdenie (PDF, 292 kB ) Potvrdenie (RTF, 58 kB )

Certificate of Health status / health restrictions:

Certificate (PDF, 495 kB) Certificate (RTF, 63 kB )

Som sprevádzajúca osoba študenta, ktorý študuje v zahraničí, musím ísť do štátnej karantény?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímacie skúšky, záverečné skúšky alebo zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu. Sprevádzajúca osoba musí mať pri sebe aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby.

Sprevádzajúca osoba môže prekračovať hranice aj samostatne (napr. matka zavezie ráno dieťa do školy v zahraničí a vráti sa späť a poobede ho v škole v zahraničí vyzdvihne a vrátia sa späť).

V prípade, že sprevádzajúca osoba prekračuje hranice samostatne, je táto osoba povinná preukázať sa:

 • relevantným dokladom (potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímačky/záverečné skúšky/zápis) sprevádzanej osoby a  
 • za každý deň sprevádzania potvrdením o tejto skutočnosti vydaným školou (razítko školy a dátum). Takéto potvrdenie môže byť aj v cudzom jazyku.

V prípade, že pobyt týchto osôb v zahraničí nepresiahne 24 hodín, nie sú povinní absolvovať karanténu. Stačí sledovať zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia kontaktovať telefonicky svojho lekára.

Pri návrate zo zahraničia po 24 hodinách od vycestovania sú tieto osoby povinné absolvovať domácu karanténu a najskôr na piaty (5) deň od vstupu na územie SR absolvovať laboratórny test na COVID 19. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje domáca karanténa.

Aktualizácia: Povinná štátna karanténa sa nevzťahuje aj na študentov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube).

Prečítajte si viac informácií.

Sme rodina s deťmi do 3 rokov, vzťahuje sa na nás povinná karanténa v štátnom zariadení?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Nie, vzťahuje sa na vás domáca izolácia po dobu 14 dní, ktorá je nariadená osobám uvedeným v bode 1 v opatrení ÚVZ SR:

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
 • osoby nad 75 rokov,  
 • a ich blízke a sprevádzajúce osoby.

Odporúčame mať potvrdenie od ošetrujúceho lekára alebo pediatra o osobitnej výživovej potrebe dieťaťa. Deti do 3 rokov sa preukazovať negatívnym testom na hraničnom priechode nemusia.

Som osoba mladšia ako 18 rokov a cestujem sama, vzťahuje sa na mňa povinná karanténa v štátnom zariadení?

Nie. Osobám mladším ako 18 rokov, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu  domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Aká je dĺžka povinnej štátnej karantény a čo mám povolené?

Karanténa v štátnom zariadení je povinná iba počas doby nevyhnutnej na vykonanie testov na COVID-19, ktoré sa robia najskôr 5. deň po vstupe na Slovensko.

Po príchode do zariadenia vás vyšetria, či máte príznaky ochorenia COVID-19, teda teplotu nad 38°C, kašeľ a/alebo ťažkosti s dýchaním. Ak budete mať pri príchode do karanténneho zariadenia príznaky ochorenia, budete izolovaný a vyšetrí vás infektológ, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Ak budete mať negatívny výsledok, môžete pokračovať v domácej karanténe až do ukončenia 14 dní od návratu.

Som v domácej karanténe, čo platí pre osoby žijúce so mnou v jednej domácnosti?

To isté, čo pre mňa.

Karanténa v štátnom zariadení je povinná iba počas doby nevyhnutnej na vykonanie testov na COVID-19, ktoré sa robia najskôr 5. deň po vstupe na Slovensko. Ak sa u vás prítomnosť ochorenia nepotvrdí, budete sa môcť presunúť do domácej karantény. Odvoz si zabezpečíte individuálne a doma budete musieť pokračovať v domácej karanténe až do ukončenia 14 dní od návratu. Vaša doba domácej karantény bude zároveň platiť aj pre všetkých členov vašej domácnosti.

Rovnaké pravidlo platí i pri využití možnosti smart karantény. Pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti s inými osobami, povinnosť domácej izolácie sa vzťahuje aj na tieto osoby spolu s Vami.

V ktorých prípadoch mi bude uznaný negatívny výsledok testu na COVID-19 na hraniciach, aby som nemusel ísť do štátnej karantény?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Cestovanie medzi Českom, Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom je bez obmedzení, inak platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nariaďuje všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenska, povinnú karanténu. Pri návrate máte 2 možnosti absolvovania povinnej karantény:

 1. karanténu strávite v štátnom zariadení, 
 2. karanténu strávite v domácej izolácii za použitia mobilnej aplikácie eKaranténa. (Bližšie informácie ohľadne domácej izolácie s využitím aplikácie eKaranténa si prečítajte na našej stránke).

Obe tieto možnosti sú rovnaké v podmienkach a obmedzeniach. Rozdiel je v mieste výkonu karantény.

Výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 96 hodín sú podmienené preukazovať sa LEN osoby uvedené v bode 1, v bode 6 (osoby s udelenou výnimkou), v bode 7 a v bode 8 a 9 (ak osoby vstupujú na územie SR z iných krajín).

Na osoby uvedené v bodoch 4,  5, 89 (začiatok cesty bol na území SR) a 10 sa povinná karanténa nevzťahuje a nie sú povinní sa preukazovať výsledkom negatívneho testu na COVID-19.

Aktuálne Opatrenia ÚVZ SR si môžete prečítať na našej stránke.

Som rodinný príslušník zamestnanca medzinárodnej kamiónovej dopravy. Vzťahuje sa na mňa 14-dňová domáca karanténa pri je návrate domov?

Z povinnej karantény majú výnimku:

 • vodiči nákladnej dopravy pri preprave, nakladaní a vykladaní tovaru; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes)

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v slovenskom jazyku (PDF, 1 MB)

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v anglickom jazyku (PDF, 1 MB)

 • vodiči a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky.

Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Výnimka z karantény vodičov sa vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov.

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Súvisiace odkazy

Výnimky z karantény