VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo korona.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • na niekoľkých miestach sa porušuje kontrast textových častí (kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast minimálny);
  • tlačidlo na prepínanie jazykovej mutácie nespĺňa kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí;
  • súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 2.4.5 a 3.1.1
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • informácia o správcovi obsahu a technickom prevádzkovateľovi nie je dostupná alebo priamo uvedená najmenej na úvodnej webovej stránke (bod 1 písmeno b) §15 Minimálne požiadavky obsahu webového sídla);
  • nie sú zverejnené kontaktné informácie na správcu obsahu a technického prevádzkovateľa dostupné zo všetkých stránok webového sídla, najmenej však dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke (bod 1 písmeno c) §15 Minimálne požiadavky obsahu webového sídla);
  • neposkytuje sa Really Simple Syndication (RSS) kanál (písmeno a) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel);
  • neposkytuje sa mapa sídla (písmeno c) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel);
  • nie sú umiestnené kontaktné informácie správcu obsahu a technického prevádzkovateľa osobitne v spodnej časti webovej stránky (písmeno d) §17 Vizuálne rozloženie webovej stránky);
  • štruktúra niektorých dokumentov vo forme PDF nie je prístupná a zrozumiteľná (písmeno d) bod 4. §18 Všeobecné použitie formátov);
  • pre netextové časti súboru PDF sa neposkytujú alternatívne textové opisy (písmeno d) bod 6. §18 Všeobecné použitie formátov);
  • dokumenty vo forme PDF porušujú pravidlá týkajúce sa používania farieb a kontrastov (písmeno g) §18 Všeobecné použitie formátov);

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.5.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 7.5.2020.