FAQ

O koronavíruse

Čo je COVID-19

Nový kmeň vírusu, ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou, odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. 

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie.

Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Spôsobuje infekcie dýchacích ciest až zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ukazuje sa však, že vírus môžu prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú vonkajšie prejavy ochorenia.

PN, OČR, lieky

Ako mám postupovať, ak som chronický pacient a potrebujem si dať predpísať lieky, ktoré pravidelne užívam?

Využite službu erecept.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyzýva občanov, aby v tomto období kvôli receptom obmedzili návštevy lekárov a prioritne využívali službu erecept, teda zatelefonovali do ambulancie a požiadali o vystavenie elektronického receptu. Týka sa to chronických pacientov, ktorí pravidelne navštevujúci verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) 

Po predpísaní liekov (ideálne s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – u väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac) odporúčame telefonicky kontaktovať vášho lekárnika a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť v prípade potreby objednania lieku.

Ako si vyberiem predpísané lieky?

Slovenská lekárnická komora apeluje na pacientov:

Akútni pacienti požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím, zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární. Lieky predpísané na erecept vie vyzdvihnúť aj váš príbuzný. 

Všetci pacienti, ktorí pozorujú symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov by sa podľa možnosti mali vyhnúť kontaktu s inými ľuďmi a telefonicky kontaktovať svojho lekára, ktorý naordinuje ďalšiu liečbu. 

Zdraví klienti verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární), odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Možno si pri karanténe v súvislosti s podozrením na COVID-19 uplatniť PN? Ako treba v prípade podozrenia postupovať pri dávke ošetrovné?

OČR vybavíte bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne.

Stačí, ak vyplníte formulár na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk a odošlete na adresu pobočky. Žiadosť je možné doručiť Sociálnej poisťovni na e-mailovú adresu príslušnej pobočky, elektronicky prostredníctvom eSlovensko, prípadne poštou na adresu príslušnej pobočky zverejnenej na webe Sociálnej poisťovne.

Po novele zákona od 27. 3. 2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak 

 • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo 
 • ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu 
  • bolo nariadené karanténne opatrenia alebo 
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo 
 • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať. Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Po novele zákona od 27. 3. 2020  – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):

Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55 % DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Informácie k uplatneniu PN

Môžem požiadať o PN v prípade, že môj zamestnávateľ zatvoril prevádzku?

Skutočnosť, že sa váš zamestnávateľ rozhodol uzatvoriť prevádzku kvôli koronavírusu, neznamená, že ste práceneschopný zo zdravotného dôvodu.

Ak ste zdravý, na vystavenie PN neexistuje medicínsky dôvod. Lekár vám v takomto prípade nemôže vystaviť potvrdenie o PN.

Treba hlásiť ukončenie OČR počas korona krízy Sociálnej poisťovni?

Ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnu poisťovňu.

Stačí, ak na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ošetroval, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ošetrovné mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni. V prípade, ak sa rozhodne opätovne nastúpiť na OČR, nebude podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať jeho prvú žiadosť o ošetrovné. Opätovne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bude ošetrovať, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval.

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR)?

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19:

 1. ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku – potrebuje potvrdenie lekára,
 2. zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 11. roku veku, alebo 18. roku veku (nepotrebuje potvrdenie lekára), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak

  • bolo dieťaťu nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
  • ak osobe, ktorá sa o dieťa bežne stará (napr. rodič na rodičovskej dovolenke) bola nariadená karanténa, izolácia alebo ak takáto osoba ochorela a z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť starostlivosť o dieťa,
  • predškolské zariadenie, škola, alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté.

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.

Môžu sa poistenci pri ošetrovaní/starostlivosti a teda aj poberaní pandemického ošetrovného striedať?

Áno. Každý poistenec si však musí podať samostatnú žiadosť.

Ak sa napríklad o dieťa budú striedavo starať obaja nemocensky poistení rodičia, musia si obaja podať žiadosť o ošetrovné a na konci mesiaca obaja zašlú Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie (Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné), počas ktorých dní sa o dieťa starala matka a počas ktorých dní otec. Sociálna poisťovňa následne vyplatí ošetrovné každému z rodičov za tie dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Každý rodič má vlastnú výšku pandemického ošetrovného, ktorá sa odvíja od jeho mzdy a v jednom období sa o dieťa môže starať iba jeden rodič.

Má na OČR nárok aj rodič po rodičovskej dovolenke?

Sociálna poisťovňa v čase koronakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým vznikne nárok na dávku ošetrovné na deti v rôznych životných situáciách.

K dávke ošetrovné (OČR) sa tak dostanú sa aj rodičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide o rodičov, ktorým sa končí obdobie rodičovskej dovolenky a nemajú možnosť umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa odhlásili zo súkromných zariadení a teraz rovnako nemajú možnosť umiestniť ho do iného zariadenia alebo nájsť opatrovateľku, ktorá by sa mohla o dieťa postarať. O dávku ošetrovné môžu požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocensky poistení, a doteraz sa im o dieťa starala iná osoba (opatrovateľka, starí rodičia a pod.). Všetky tieto kategórie rodičom nepotrebujú na priznanie dávky potvrdenie od lekára.

Testovanie

Aký je postup pre transport pacienta s podozrením na koronavírusové ochorenie COVID-19?

Telesná teplota 38 °C je pre transport pacienta s podozrením na COVID-19 rozhodujúcim faktorom.

Pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 °C, majú zostať v domácej izolácii. Po konzultácií s príslušným regionálnym hygienikom (posúdi opodstatnenosť odberu klinickej vzorky) KOS ZZS (Krízového operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby) zabezpečí u pacienta doma odber klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku. Lekár operátor KOS ZZS odporučí takémuto pacientovi symptomatickú liečbu. Lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 hodinách pacienta a verifikuje si jeho zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty, lekár KOS ZZS po konzultácii s infektológom príslušného infektologického pracoviska rozhodne o hospitalizácii. KOS ZZS oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku a zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Čo znamená "drive-through” testovanie na COVID-19?

Drive-through vyšetrenie a odber vzorky prebieha priamo z vášho auta, ktorým prídete do jedného z odberových miest, kam sa treba dopredu objednať.

Každý, kto chce absolvovať odber na základe odporučenia lekára cez mobilné odberové miesto drive-through, musí mať vygenerovaný jednoznačný identifikátor COVID-19-PASS podľa platného odborného usmernenia MZ SR.

Oznámia mi výsledok odberu aj v prípade, keď je negatívny?

Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečuje oznámenie výsledkov pacientovi (len negatívny), jeho ošetrujúcemu lekárovi, príslušnému RÚVZ a ÚVZ SR.

Je možné požiadať o vyšetrenie na COVID-19 cez web korona.gov.sk?

Áno, kliknite na kontaktný formulár, následne vyberte možnosť Mám záujem o vyšetrenie.

Vyplňte a odošlite žiadosť. Žiadosť bude zaevidovaná a žiadateľ bude kontaktovaný zdravotníckym pracovníkom za účelom dohodnutia ďalšieho postupu, prípadne objednania žiadateľa na termín odberu.

Karanténa a cestovanie

Kde zistím, kto je môj ošetrujúci lekár?

Ak neviete, kto je váš lekár, zistíte to podľa miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu na webe:

eVUC

Aké sú opatrenia/obmedzenia na hraniciach?

Opatrenia na hraničných prechodoch súvisiace s koronavírusom COVID-19 zverejňuje ministerstvo zahraničných vecí

na ich web stránke - TU

Aké opatrenia prijímajú krajiny vo svete?

Opatrenia vo svete súvisiace s koronavírusom COVID-19 zverejňuje ministerstvo zahraničných vecí

na ich web stránke - TU

Prevencia a liečba

Kedy je človek považovaný za vyliečeného a môže ukončiť karanténu?

Po ústupe príznakov a/alebo najskôr tri dni po ústupe horúčky bez používania antipyretík.

Musí mať dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa takisto ukončuje po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA v tom istom čase ako u symptomatickej osoby. U asymptomatických (bezpríznakových) osôb musia byť dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA odobrané najskôr 14 dní po počiatočnom pozitívnom výsledku. Domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA v tom istom čase ako u asymptomatickej osoby.

Ostatné

Vrátil som sa zo zahraničia, kde sa mám zaregistrovať?

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.

Link na registráciu - TU.

Ako je to s platbou za testy na COVID-19 ?

Ak je pacient indikovaný lekárom, test na COVID-19 je vykonaný zadarmo.

Ak si pacient vyplní objednávací formulár a je indikovaný lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 je vykonaný zadarmo.


V prípade, že občan žiada vyšetrenie bez indikovania lekárom, napr. ak chce vycestovať do zahraničia a obráti sa na niektoré zo súkromných laboratórií, za test si platí sám.

Odkedy sa ráta doba platnosti testu?

Ráta sa doba platnosti od odberu vzorky alebo od dátumu výsledku testu?

Doba platnosti testu sa počíta 96 hodín od vystavenia výsledku.

Kedy budem mať výsledky odberu na COVID-19?

Výsledky sú známe do 96 hodín od odberu.

Ak je pacient testovaný cez COVID-19-PASS a je negatívny, príde mu SMS s výsledkom, prípadne si ho môže zistiť zavolaním na Call Centrum 02/3235 3030. Občan si vie skontrolovať stav výsledku aj cez Zistiť výsledky testovania – len negatívne výsledky. Ak v objednávacom formulári občan zadá emailovú adresu, bude mu zaslaný negatívny výsledok aj na email.

V prípade pozitívneho výsledku vždy kontaktuje pacienta lekár alebo hygienik. Za výsledky testov zodpovedajú laboratória. Samoplatcovia si výsledky zisťujú v laboratóriu, ktoré testy robilo. E-mail rovnako ako aj SMS o pozitívnom výsledku nie sú zasielané NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii).