Informácie k prihlasovaniu sa na očkovanie a k zmenám v registrácii

Aktualizované 20. júla 2022

Ministerstvo zdravotníctva SR dňom 20.7.2022 spustilo očkovanie 2. posilňujúcou dávkou (tzv. booster – 4. dávka) vakcínou proti ochoreniu Covid-19 pre všetkých záujemcov, ktorí sú starší ako 50 rokov.

Požiadať o očkovanie 4. dávkou teda môžu:
– všetky osoby staršie ako 50 rokov – ihneď,
– imunokompromitovaní pacienti od 12 rokov – od budúceho týždňa.

Odstup od podania 3. dávky musí byť minimálne 4 mesiace alebo 3 mesiace od prekonania ochorenia Covid-19.

Záujemcom o očkovanie 4. dávkou bude podaná vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer–BioNTech bez ohľadu na ich predchádzajúce vakcíny. 

Rezort zdravotníctva upozorňuje, že pokračuje aj očkovanie prvou dávkou očkovacej schémy a 3. dávkou (1. posilňujúcou dávkou). Záujemcovia o očkovanie si môžu vybrať z vakcín Comirnaty (Prizer/BioNTech), Nuvaxovid (Novavax) a Janssen (Johnson&Johnson).

Vakcíny

Osobám vo veku 5 až 17 rokov (vrátane) sú prideľované vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Osobám vo veku 18 rokov (vrátane) a starším sú prideľované vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson & Johnson) a Nuvaxovid.

Zmeny oproti predchádzajúcej registrácii

Registrácia sa využíva pri prvej, tretej a štvrtej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky.

V procese registrácie si občania doteraz mali možnosť vybrať kraj a okres (max. 5 okresov), v rámci ktorých im systém pridelil najbližší možný voľný termín s ohľadom na vek, prioritu a očkovaciu látku.

Upozornenie

V súčasnosti je už možné vybrať si po voľbe kraja a okresu aj konkrétne vakcinačné centrum, dátum a čas očkovania.

Po zadaní osobných údajov si občan najprv vyberie preferovaný okres (aj viacero okresov). Následne sa mu zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môže vybrať dátum a čas očkovania.

Výber dátumu a časového úseku je možný u všetkých vekových kategórií. U detí však, prirodzene, len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Upozornenie

Výber termínu môžu využiť aj záujemcovia o očkovanie, ktorí sa na vakcináciu už registrovali a sú v Čakárni.

Záujemcovia o očkovanie registrovaní v Čakárni dostávajú termín pridelený automaticky. Ak im ten automaticky pridelený nebude vyhovovať, požiadať o konkrétny termín (dátum a čas) môžu cez Zmeny v registrácii.

Ak záujemca nenájde vhodný termín, môže svoju registráciu úplne zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr.

Upozornenie

Záujemcovia o očkovanie môžu využiť objednanie sa na konkrétny termín, ak pri registrácii zadajú maximálne 5 okresov.

Ak označia viac ako 5 okresov, systém ich zaradí do Čakárne a termín im bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v nimi zvolenom okrese.

Očkovanie 3. dávkou (1. booster)

Očkovanie posilňovacou (booster) dávkou dostupné pre osoby vo veku 18 a viac rokov:

 • v prípade očkovania jednodávkovou očkovacou schémou najskôr 8 týždňov od podania dávky,
 • v prípade očkovania dvojdávkovou očkovacou schémou najskôr 3 mesiace od podania 2. dávky,
 • ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenie COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok,
 • ktoré boli kompletne zaočkované a sú zároveň imunokompromitované (ľudia so zníženou imunitou), je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku najskôr za 3 mesiace po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy, za ktorú sa považuje podanie troch (3) dávok, t. j. podanie prvej, druhej a tretej dávky.

Pre imunokompromitovaných pacientov (ľudia so zníženou imunitou) sa v prípade dodatočnej dávky (3. dávky/nie booster) jedná o súčasť základnej očkovacej schémy a možnosť zaočkovať sa je najskôr 4 týždne od plného zaočkovania. Je potrebné sa registrovať alebo v prípade očkovania bez registrácie priniesť potvrdenie od lekára. Dodatočná tretia dávka vakcíny pre imunokompromitovaných by mala byť podaná aj napriek predchádzajúcemu prekonaniu ochorenia COVID-19 a to najmä v prípade, ak išlo o asymptomatický alebo oligosymptomatický priebeh.

Upozornenie

Deťom (vek od 12 do 18 rokov) sa aktuálne posilňovacia dávka podáva na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe, vo veku od 12 rokov do 17 rokov + 364 dní na základe žiadosti zákonného zástupcu najskôr za 3 mesiace, avšak optimálne za 4 – 6 mesiacov po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.

Všetkých záujemcov prosíme o registráciu na stránke vakcinacia.nczisk.sk.

Pri registrácii je potrebné zadať:

 • identifikátor (napr. rodné číslo)
 • PIN kód
  • PIN kód ste obdržali v SMS od NCZI alebo e-mailom po registrácii na predošlé dávky, pokiaľ ho neviete, prosíme, obráťte sa na Infolinku MZSR 0800 174 174 alebo Call centrum NCZI +421 232 353 030

Očkovanie je možné aj bez registrácie, no je potrebné si so sebou priniesť Digitálny covid preukaz EÚ, ako doklad o plnom zaočkovaní, na overenie pracovníkom vakcinačného centra. Termíny na očkovanie bez registrácie sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctvaMinisterstvo zdravotníctva však odporúča každému záujemcovi o podanie tretej dávky registráciu.

Vakcíny určené na posilňovaciu (booster) dávku:

Dvojdávková očkovacia schéma

Podaná 2. dávka Preočkovanie posilňovacou dávkou je možné vakcínami:
Comirnaty (Pfizer) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Spikevax (Moderna) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Vaxzevria (AstraZeneca) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Sputnik V Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Nuvaxovid Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen

Jednodávková očkovacia schéma

Podaná 1. dávka Preočkovanie posilňovacou dávkou je možné vakcínami:
Janssen Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen, Nuvaxovid

Očkovanie detí (5 – 17 rokov)

Požiadať o očkovanie môžu všetci vo veku nad 5 rokov (vrátane). V prípade detí od 5 do 17 rokov môžu požiadať o očkovanie ich zákonní zástupcovia.

Registrácia je dostupná na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu sú osobám od 5 do 17 rokov (vrátane) prideľované vakcíny – Comirnaty ( Pfizer/BioNTech).

V prípade registrácie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu pri očkovaní alebo na mieste predložiť notárom overené splnomocnenie od zákonného zástupcu. V opačnom prípade nemôže byť dieťa zaočkované.

Čakáreň

Priorizácia v Čakárni

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni priorizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.

Výber miesta očkovania

V procese registrácie si vyberáte kraj a okres (okresy), v rámci ktorých Vám systém pridelí najbližší možný voľný termín s ohľadom na vek, prioritu a očkovaciu látku.

Výber očkovacej látky

V procese registrácie si vyberáte typ očkovacej látky a budú Vám ponúknuté termíny vo vybraných okresoch, ktoré disponujú touto očkovacou látkou.

Notifikácie

Po zaradení do Čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Registrácia na očkovanie

Dôležité informácie pred začiatkom registrácie na očkovanie

Kritériá určovania poradia:

 • aktuálne sa kritéria určovania poradia očkovania obyvateľov ustanovujú vo vyhláške MZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz. Tieto kritériá sú už automaticky systémovo zapracované a registrujúci už nemusí vyberať  „fázu“, do ktorej patrí. Kontrola priorizácie je daná:
  • vekom registrujúceho (po zadaní rodného čísla) a
  • ochorením registrujúceho (overuje sa v zozname pacientov zdravotných poisťovní).

Ako je určená priorizácia osôb najviac ohrozených ochorením COVID-19:

 • chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 65 rokov,
 • chronicky chorí pacienti so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 60 rokov.

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru:

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),
 • názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa;
  • zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete,
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Dôležité informácie pri registrácii (postup)

 • registráciu je možné realizovať cez korona.gov.sk – Registrácia na očkovanie 1. dávkou alebo Registrácia na očkovanie 3. dávkou,
 • do registračného formuláru je potrebné zadať osobné údaje a preferovaný kraj a okres očkovania,
 • potom sa na výber zobrazia konkrétne očkovacie miesta vo vybranom okrese (aj to len v prípade označenia maximálne 5 okresov),
  • pri označení viac ako 5 okresov systém takúto registráciu zaradí do čakárne a termín bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v niektorom z označených okresov,
 • následne je možné vybrať dátum a čas očkovania.

Čo sa deje po registrácii

Dôležité informácie po zadaní registrácie na očkovanie:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • v prípade, že je voľný termín na očkovanie, informácia o termíne a mieste očkovania vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním na vaše kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami,
 • v prípade zaradenia do Čakárne je dostupná možnosť zmeniť svoje údaje alebo registráciu v Čakárni úplne zrušiť:
  • systém potvrdí požiadavku a žiadateľovi zašle potvrdzujúcu notifikáciu SMS a e-mailom najneskôr 2 dni pred očkovaním na zadané kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami.
–>

Čo je možné po registrácii zmeniť:

 • máte možnosť zmeniť svoje údaje alebo registráciu zrušiť,
 • aj v prípade, že je už termín pridelený je možnosť zmeniť ho alebo ako aj samotné miesto očkovania (možnosť zmeny priradeného termínu je dostupná pre termíny na prvé a posilňujúce/tretie dávky, ktoré boli priradené čakárňou alebo manuálnym výberom).

Postup v deň očkovania:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Všetky dokumenty potrebné k očkovaniu nájdete na stránke Ministerstva zdravotnícva.

Osoby so závažnými chorobami

Medzi osoby so závažnými chorobami patria:

 • osoba s s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Osoby so stredne závažnými chorobami

Medzi osoby so stredne závažnými chorobami patria:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Prečítajte si plné znenie vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.