Kúpacia sezóna 2020 na Slovensku

Tohtoročnú kúpaciu sezónu na umelých a prírodných kúpaliskách ovplyvňujú protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa pre verejnosť a taktiež hygienické podmienky pre prevádzky kúpalísk.

Upozornenie

Kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku, pretože tá, ak je poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie!

Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách:

 • nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody,
 • nepreceňujte svoje schopnosti a sily, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo,
 • nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo,
 • nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom,  
 • nedovoľte deťom hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu,
 • nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky a zvieratá,
 • rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej plochy, dodržiavajte pokyny prevádzkovateľov kúpalísk,
 • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách:

 • pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte a prejdite brodiskom, môže to znížiť riziko znečistenia vody až desaťnásobne (každý návštevník kúpaliska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody i pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov a podobne,
 • pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine,
 • nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité povlaky a steny a dno bazéna sú poškodené,
 • rešpektujte výstražné označenia pri bazéne,  
 • neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom,
 • po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky,
 • používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.

Zásady kúpania sa pre deti:

 • pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru,
 • deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien,
 • deti veku primeraným spôsobom upozornite na zákaz pitia vody z bazéna.
Upozornenie

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru!

Prečítajte si aktuálne platné hygienické opatrenia pre prevádzky umelých a prírodných kúpalísk.

Aktualizované 19. júna 2020

Prevádzky kúpalísk sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením,
 • aplikáciu dezinfekcie na ruky návštevníkom pri vstupe na kúpalisko,
 • zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok na kúpaliskách.

Dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre na voľných oddychových plochách je odporúčané.

Okrem toho musia prevádzkovatelia tohto typu zariadení zabezpečiť:

 • vypustenie, mechanické vyčistitenie, vydezinfikovanie prostriedkami s virucídnymi účinkami a opätovné napustenie novou vodou bazénov bez recirkulácie a to ešte pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska,
 • prečistenie celého objem vody na recirkulačnom zariadení v bazénoch s recirkuláciou,
 • vyčistenie a vydezinfikovanie technického príslušenstva bazénov, vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení a to prostriedkami s virucídnymi účinkami. Použitá dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
 • vyššiu frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk; zintenzívniť najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • dostatočný časový interval pre dezinfekciu priestorov pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá; dezinfekcie sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
 • vybavenie hygienických zariadení prevádzky tekutým mydlom a pierovými utierkami,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie.
Prečítajte si odporúčania ako sa v súčasnej situácii správať na kúpalisku.
 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.
 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.
 • Dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.
 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.
 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.
 • Na kúpalisku nemusia nosiť rúška návštevníci ani zamestnanci.
Upozornenie

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečujú prevádzkovatelia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Prečítajte si aktuálny zoznam všetkých prírodných a umelých kúpalísk otvorených v letnej sezóne 2020 (stav ku dňu 12.6.2020) na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho aktualizáciu zo dňa 10.7.2020.