Pokyny pre prevádzkovateľov a zamestnancov školských jedální

Aktualizované 15. júna 2020

Ak ste tak ešte neurobili, zámer poskytovať stravu (pre deti alebo externých stravníkov) musíte oznámiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len “RúVZ”). 

Školská jedáleň musí vypracovať dodatok prevádzkového poriadku o organizácii režimu stravovania v čase mimoriadnej situácie, jeho súčasťou aj krízový plán.

Čo musí obsahovať dodatok prevádzkového poriadku?
 • ako bude prebiehať kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov,
 • povinnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi kontakt s osobou chorou, alebo podozrivou na COVID-19 (v domácnosti alebo mimo inej),
 • záväzok preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19,
 • úprava spôsobu sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke,
 • záväzok zabezpečiť podmienky pre dodržiavanie hygienckých opatrení zamestnancami (najmä pravidelné a dôkladné umývanie rúk, nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa či úst, zakrývanie si nosa a ústa pri kašľaní a kýchaní atď.)
Čo musí obsahovať krízový plán?
 • (novú) kapacitu stravovacieho zariadenia,
 • zodpovednú osobu za prevádzku a jej zástupcu, ako aj kontakt na tieto osoby (telefón, email); jedna z týchto osôb musí byť vždy zastihnuteľná, 
 • spôsob riešenia prípravy stravy pre prípad, že niekto zo zamestnancov ochorie alebo mu bude nariadená karanténa.

Ak ste zamestnancom školských stravovacích zariadení, je vašou povinnosťou:

 • dodržiavať aktualizovaný prevádzkový poriadok,
 • dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia (časté umývanie rúk, zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašlaní…),
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej 1,5 metra od svojich kolegov,
 • vyhýbať sa kontaktu s osobami s príznakmi ochorenia COVID-19 na pracovisku aj mimo neho,
 • dodržiavať zásady systému HACCP pre prípravu jedál,
 • neopúšťať priestory výroby jedál počas celej pracovnej doby (okrem mimoriadnych prípadov).

Mali by ste taktiež:

 • dezinfikovať povrchy stolov po každej skupiny,
 • príbor poskytovať len hygienickým spôsobom (napr. v zabalenej servítke).
Upozornenie

Zabezpečovanie stravy cudzím stravníkom (seniorom) v režime uvoľňovania opatrení by mal byť realizovaný z dôvodu minimalizovania kontaktov a ochrany ich zdravia (keďže ide o rizikovú populačnú skupinu) formou dovozu hygienicky balenej stravy priamo do ich domácností prostredníctvom obecných samospráv.

Špecifické pravidlá stravovania detí v materských školách

 • ak sa dá, zorganizujte stravovanie detí v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa,
 • pri stravovaní by sa mali stretávať deti, ktoré spolu trávia výučbu (t.j. aby sa nemiešali skupiny detí),
 • stravu a hygienicky balený príbor musí osobne vydávať buď personál jedálne, alebo pedagogický sprievod detí; deti sa nemôžu obsluhovať samé,
 • jedlo vydajte do 3 hodín od jeho prípravy,
 • dodržujte pri tom sprísnené hygienické pravidlá.

Špecifické pravidlá stravovania detí na 1. stupni základných škôl

 • pri stravovaní by sa mali stretávať deti, ktoré spolu trávia výučbu (t.j. aby sa nemiešali skupiny detí),
 • zabezpečte pri vstupe dezinfekciu rúk,
 • žiaci si môžu sami odoberať jedlo a nápoje z výdajného okienka,
 • pedagogický dozor môže zamestnancom školskej jedálne vypomáhať s dokladaním jedál, nápojov a príborov,
 • okrem času potrebného na konzumáciu jedla musia mať deti počas prítomnosti v jedálni celý čas prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúškom),

šalátové pulty je možné akceptovať za predpokladu, že ich bude obsluhovať poverený
zamestnanec ŠSZ; výber z viacerých druhov nápojov nie je nevyhnutný, keďže nápoj sa
podáva priamo k obedu; chlieb a ovocie takisto vydáva stravníkovi poverený
zamestnanec v jednorazových rukaviciach, preto nemusia byť balené.

Spôsoby zabezpečenia stravovania mimo objektu zariadenia pre deti a mládež

 • Príprava stravy v školskej kuchyni mimo objektu – dováža sa vo vozidle, ktoré je vyčlenené na tento účel, v prepravných termonádobách a termoportoch.
 • Ak sa školská kuchyňa nachádza v objekte, do výdajnej kuchynky sa strava dováža v gastronádobách a vydáva sa na taniere. 
 • Ak zariadenie nemá v objekte výdajnú kuchynku a na stravovanie detí sa využíva účelové zariadenie s vlastnou výdajnou kuchynkou (napr. priestory v kultúrnom dome), dováža sa strava vo vozidle, ktoré je vyčlenené na tento účel, v prepravných termonádobách a termoportoch. .

Kompletné informácie týkajúce sa Prevádzkového poriadku, preventívnych opatrení pre zamestnancov a Krízového plánu (PDF, 147 kB)

Celé znenie usmernenie zo dňa 11.6.2020 (PDF, 152 kB), ktoré nahrádza usmernenie zo dňa 22.5.2020 (PDF, 159kB), ktorým sa aktualizoval a dopĺňalo opatrenie č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 (PDF, 109kB) aktualizujúce opatrenie o podmienkach otvorenia školských stravovacích zariadení č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (PDF, 147 kB).