Pomoc tretiemu sektoru

S cieľom pomôcť tretiemu sektoru vláda Slovenskej republiky schválila niekoľko opatrení na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Na tejto stránke k nim nájdete bližšie informácie.

2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Systém darovania 2%, resp. 3% z dane z príjmu zostáva zachovaný. Daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz.

Neziskovým organizáciám budú tieto prostriedky poukázané správcom dane po overení splnenia podmienok na ich poukázanie nasledovne:

  • do 31. júla 2020 – ak daňovník, ktorý chce 2% zo svojej dane poukázať tretiemu sektoru, podal daňové priznanie a daň zaplatil ku 31. marcu 2020,
  • do 31. augusta 2020 – ak ide o fyzickú osobu, ktorá chce 2% zo svojej dane poukázať tretiemu sektoru a ktorá podala vyhlásenie (na osobitnom tlačive) do 30. apríla 2020,
  • do 3 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca (po 31. marci 2020), v ktorom právnicka osoba podala a zaplatila daňového priznanie spolu s príslušným ohlásením.

V ostatných prípadoch neziskové organizácie dostanú tieto prostriedky do 3 mesiacov po uplynutí lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

V nadväznosti na posunutie lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane  sa na druhej strane  neziskovým organizáciám dáva priestor na použitie prostriedkov asignovanej dane, ktoré im boli poskytnuté v roku 2019  až do konca roka 2021. V nadväznosti na uvedené došlo k posunu lehoty zverejnenia špecifikácie použitia týchto prostriedkov do konca mája 2022.
Každej neziskovej organizácii, ktorá je prijímateľom asignovanej dane sa zaviedla možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to až do konca roka 2021.