Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

Aktualizované 25. januára 2022

Najdôležitejšie zmeny platné od 25. januára 2022

Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu.

 • V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:
  • Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.
  • Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
  • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
  • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
 • V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred menej ako 180 dňami:
  • Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško).
  • Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19 alebo ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú – to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku.

Horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa skracuje z jedného roka na 9 mesiacov.

Mení sa definícia úzkeho kontaktu.

 • Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a súčasne:
  • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
  • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
  • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
  • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.
 • Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

Kto sa po novom považuje za pozitívnu osobu:

 • Za pozitívnu sa považuje osoba po doručení výsledkov RT-PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár.
 • Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste už nie je potrebná konfirmácia PCR testom.
Upozornenie

Izolácia osoby pozitívnej na COVID-19 alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19.

 • táto výnimka neplatí pre osoby, u ktorých zo zreteľahodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku, všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

Obdobie trvania karantény

Kedy sa začína karanténa?
 • od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie
 • od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie alebo od momentu, kedy lekár posúdi karanténu ako potrebnú.
Kedy sa karanténa končí?
 • uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť.

Práva a povinnosti osoby v karanténe

Aké mám povinnosti ako osoba v karanténe?
 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch uvedených nižšie,  musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Kedy môžem opustiť karanténu?

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Požiadať o PCR vyšetrenie
Upozornenie

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť.

Kontakt s osobu, ktorá opustila miesto karantény v rámci vyššie uvedených výnimiek, nie je považovaný za úzky kontakt.

Karanténa pri spolužití v spoločnej domácnosti

Ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia:

Moja izba
 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe,
Kúpeľňa
 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
Ďaľšie odporúčania
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,
 • stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou,
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.

Osoby v osobitnom režime

Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Kedy môže osoba v osobitnom režime vykonávať prácu?

V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný.

Osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

 • nemá klinické príznaky ochorenia,
 • denne si meria telesnú teplotu,
 • pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,
 • obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby.
Kedy môže zdravotnícky pracovník, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, pracovať?

Iba v prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, alebo pracovníkov
zariadeniach sociálnych služieb, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka ani z okolitých zdravotníckych zariadení a ak nemá klinické príznaky ochorenia.

A za nasledujúcich podmienok:

 • prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie respirátoru FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • používanie ochranných okuliarov alebo štítu,
 • používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového ochranného obleku.
Kedy môže pracovník v energetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, pracovať?

Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovník určený poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych prevádzkových, klimatických alebo kalamitných stavov a udalostí, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia alebo ktorý mal úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia, môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Osoby v osobitnom režime sú:

 • zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19
 • študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu1) počas krízovej situácie,
 • pracovníci štátnych orgánov a samosprávy,
 • prezident Slovenskej republiky,
 • členovia vlády Slovenskej republiky,
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
 • generálny prokurátor,
 • predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejný ochranca práv,
 • predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb,
 • pracovníci sociálnych zariadení,
 • pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike,
 • osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov,
 • pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách a
 • prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty
 • zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek,
 • zamestnanci pohrebných služieb,
 • pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska
 • ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 7/2022 V. v. SR zo dňa 24.1.2022 (PDF, 274 kB), ktorá ruší Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 V. v. SR (PDF, 362 kB) zo dňa 7.10.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.