Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

Aktualizované 21. apríla 2022

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

Na základe zákona sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí všetkým osobám:

 • u ktorých lekár posúdi karanténu zo zreteľahodných dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku, ako potrebnú, a zároveň
 • ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas:
  • obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu, alebo
  • obdobia dvoch dní predo dňom objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia.

Karanténa sa začína od momentu, kedy lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

Karanténa končí uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť.

Upozornenie

Ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, osoba je povinná kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Práva a povinnosti osoby v karanténe

Aké mám povinnosti ako osoba v karanténe?
 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch uvedených nižšie,  musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Kedy môžem opustiť karanténu?

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Požiadať o PCR vyšetrenie
Upozornenie

Kontakt s osobu, ktorá opustila miesto karantény v rámci vyššie uvedených výnimiek, nie je považovaný za úzky kontakt.

Osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sú oprávnené opustiť miesto karantény na čas nevyhnutný s opustením územia Slovenskej republiky.

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť.

Karanténa pri spolužití v spoločnej domácnosti

Ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia:

Moja izba
 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe,
Kúpeľňa
 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
Ďaľšie odporúčania
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,
 • stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou,
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.

Osoby v osobitnom režime

V prípade osoby v osobitnom režime, ktorá by mala podstúpiť karanténu, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný.

Ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

 • nemá klinické príznaky ochorenia,
 • denne si meria telesnú teplotu,
 • pracuje s respirátorom triedy minimálne FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,
 • obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby.

Osoby v osobitnom režime sú:

 • zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19
 • študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu1) počas krízovej situácie,
 • pracovníci štátnych orgánov a samosprávy,
 • prezident Slovenskej republiky,
 • členovia vlády Slovenskej republiky,
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
 • generálny prokurátor,
 • predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • verejný ochranca práv,
 • predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb,
 • pracovníci sociálnych zariadení,
 • pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike,
 • osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov,
 • pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách a
 • prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty
 • zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek,
 • zamestnanci pohrebných služieb,
 • pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska,
 • osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami,
 • ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Zdroj obsahu: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.