Čo mám robiť, ak som COVID-19 pozitívny?

Aktualizované 21. apríla 2022

Základné informácie o domácej liečbe pre všetkých, ktorým bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, spracované na základe pokynov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na jednom mieste.

6 zásad pri COVID-19 – príručka pre pacienta a jeho blízkych (PDF, 199 kB)

Užívanie podpornej liečby voľnopredajnými liekmi

 • Pri pocite plného nosa
  • voľnopredajné spreje a kvapky do nosa, maximálne počas 7 – 10 dní
 • Pri bolesti hrdla
  • voľnopredajné kloktadlá, spreje, pastilky na cmúľanie
  • spreje a pastilky sú aj s lokálnym anestetikom
 • Pri kašli
  • voľnopredajné lieky podľa typu kašľa po porade s lekárnikom
  • antitusiká pri suchom, dráždivom kašli; mukolytiká – pri vlhkom, produktívnom kašli
 • Podpora imunity
  • Vitamín C
  • 2g /deň, rozdelený do 2 – 4 dávok
  • Vitamín D
  • 1000IU/deň – pri užívaní viac ako 2000 IU vhodné stanoviť hodnotu vitamínu D v krvi
  • Zinok
  • 10 -15 mg/deň – užívať večer 2 hodiny pred alebo po užití vitamínu C
  • Oxymeter
  • na meranie saturácie je možné zakúpiť si v lekárni
 • Pri zvýšenej teplote/horúčke
  • Voľnopredajné lieky typu paracetamol, ibuprofén a kyselina acetylsalicylová. Možno použiť aj lieky s obsahom naproxenu a diklofenaku. Paracetamol sa môže kombinovať s uvedenými liečivami.
 • Dávkovanie pre dospelých:
 • Paracetamol
  • 10 – 15 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálne 4 x 1000 mg/24 hod.
 • Ibuprofén
  • 400 mg v minimálne štvorhodinových intervaloch, maximálna dávka 1200 mg/24 hod.
 • Kyselina acetylsalicylová
  • 500-1000 mg v 4 – 8-hodinových intervaloch, maximálne 4 g/24 hod.
 • Naproxen
  • 275 mg sa užíva 2 – 3x/24 hod.
 • Diklofenak
  • 25 – 50 mg sa užíva 3 – 4 x denne, maximálna dávka je 150 mg/24 hod.
Upozornenie

Pozor: pri užívaní liekov na riedenie krvi, u pacientov s ochorením žalúdka (napr. vredmi) a ochorením čreva (napr. zápal) odporúčame uprednostniť paracetamol!

Domáca liečba

 • Pitný režim
  • Počas dňa je dôležitý príjem vyššieho množstva tekutín, aspoň 2 – 2,5 l a viac, najmä pri teplote.
 • Strava
  • Odporúča sa ľahká, vyvážená strava. Je potrebné zvýšiť príjem ovocia a zeleniny.
 • Dostatok odpočinku
  • Dlhodobé ležanie v posteli bez pohybu nie je vhodné. Je dobré primerane sa pohybovať. Pacient má meniť polohy, ležať na boku, chrbát má mať čo najmenší kontakt s podložkou. Vhodná je tiež poloha na bruchu. V pravidelných intervaloch je vhodné presúvať sa do kresla, ešte vhodnejšia je poloha v predklone, napríklad opieranie sa o stôl. Sú vhodné opakované jednoduché dychové cvičenia – maximálny nádych, akého je pacient schopný, a výdych proti prekážke – cez zošpúlené pery alebo pískanie do balónika.

Dôležité všeobecné zásady

 • dodržiavajte karanténu
 • píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave aj o užívaných liekoch pre eventuálnu potrebu lekára a RZP
 • merajte si teplotu 2x denne
 • merajte si saturáciu (koncentrácia kyslíka v krvi) prostredníctvom oxymetra 2-3x denne
 • merajte si tlak a pulz 2x denne
 • hovorte o svojom stave s rodinou
 • pravidelne vetrajte v domácnosti

Kedy opätovne kontaktovať svojho lekára?

 • ak telesná teplota stúpne nad 38 °C a trvá viac ako tri dni
 • pri bolesti na hrudníku pri kašli, zhoršujúcom sa dýchaní
 • pri zhoršení stavu napriek domácej liečbe
 • pri zhoršenom príjme tekutín a stravy
 • pri znížení množstva moču

Kedy volať 112 (155)?

 • pri pocite nedostatku vzduchu a zadýchaní sa pri bežných aktivitách (napr. pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie)
 • pri pocite tlaku na hrudi
 • pri vykašliavaní krvi
 • ak je pleť bledšia ako zvyčajne, pri modrých perách
 • ak oxymeter opakovane ukazuje hodnotu okysličenia krvi pod 92%; pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) pod 88% (pozor na správne meranie)
 • pri pocite na odpadnutie, zmätenosti
 • pri strate vedomia pacienta (volá blízka, prítomná osoba…)

Osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie.

Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie

Upozornenie

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.

Po ukončení doby izolácie je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Upozornenie

Pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie vyskytli klinické príznaky ochorenia COVID-19, izoláciu ukončuje ošetrujúci lekár.

Aké mám povinnosti od absolvovania testu do oznámenia o pozitívnom/negatívnom výsledku?

V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia pozitívneho výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

Aké mám povinnosti, po oznámení pozitívneho výsledku testu?

Po oznámení pozitívneho výsledku testu sa danej osobe nariaďuje:

 • dodržiavať izoláciu,
 • zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.
 • pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Kedy a za akých podmienok môžem opustiť domácu izoláciu?

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
Upozornenie

Kontakt s pozitívnou osobou, ktorá opustila miesto izolácie v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami, nie je považovaný za úzky kontakt.

Osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sú oprávnené opustiť miesto izolácie na čas nevyhnutný s opustením územia Slovenskej republiky.

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť.

Osoby v osobitnom režime

V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach alebo pracovníkov zariadeniach sociálnych služieb, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo zabezpečiť neodkladnú starostlivosť oklienta vzariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka alebo pracovníka zariadenia sociálnych služieb ani z okolitých zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, môže zdravotnícky pracovník alebo pracovník vzariadení sociálnych služieb, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia, poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie za týchto podmienok:

 • prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom,
 • používanie respirátoru FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • používanie ochranných okuliarov alebo štítu,
 • používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového ochranného obleku.

Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovník určený poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych prevádzkových, klimatických alebo kalamitných stavov a udalostí, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia alebo ktorý mal úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia, môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu, kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok:

 • používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,
 • dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom,
 • používanie rukavíc,
 • obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,
 • možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

Čo by ste mali robiť doma?

Na ochranu ostatných doma sa chorý človek:

 • pokiaľ je to možné, drží ďalej od ostatných osôb v domácnosti,
 • ak musí byť v blízkosti iných ľudí, nosí rúško,
 • pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používa jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití zahodí do bezkontaktného odpadkového kaša a umyje si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd) a použije alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • pokiaľ je to možné, je v samostatnej izbe a používa kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti,
 • v prípade, že to nie je možné zariadiť – nesmie izbu zdieľať s rizikovými osobami (pre vek, pre závažnú základnú diagnózu) a kúpeľňu používa ako posledný, následne ju umyje a dezinfikuje,
 • používa vyčlenený samostatný riad, poháre, príbory, ktoré nezdieľa s ostatnými členmi domácnosti,
 • po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom,
 • používa samostatnú posteľnú bielizeň a uteráky a nezdieľa ich s ostatnými členmi domácnosti,
 • ak chorá osoba nemôže nosiť rúško na tvári, v tom prípade to musia nosiť jeho opatrovatelia, keď sú v tej istej miestnosti.

Čo treba dodržiavať v priestoroch domácnosti / inej lokality, kde sa vykonáva domáca izolácia chorého?

 • Zaistiť, aby mali spoločné priestory v domácnosti dobrú a pravidelnú výmenu vzduchu najmä otvoreným oknom,
 • počas domácej izolácie sa nesmú prijímať návštevy,
 • vstup do domu/bytu, kde ste v domácej izolácii, majú len:
  • osoby, ktoré tam bývajú,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,
  • ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
  • ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
  • v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere,
 • všetci členovia domácnosti by mali dodržiavať osobnú a respiračnú hygienu, dôkladne a často si umývať ruky a podľa potreby dezinfikovať alkoholovým dezinfekčným prostriedkom na ruky,
 • posteľnú bielizeň a uteráky chorej osoby je potrebné prať na čo najvyššej teplote (podľa charakteru tkaniny), a pri praní použiť prací prostriedok,
 • ak je to možné, noste pri manipulácii s bielizňou rukavice a po manipulácii s bielizňou si dobre umyte ruky (aj keď ste mali rukavice),
 • každý deň je potrebné očistiť a dezinfikovať všetky rizikové predmety a miesta, napr. kľučky na dverách, spínače svetiel, hračky, diaľkové ovládače, držadlá drezu, pulty a telefóny,
 • ak je to možné, hračky chorého dieťaťa uchovávajte oddelene od ostatných hračiek.

Ako chrániť ostatných vo svojej komunite?

 • chorá osoba zostáva doma, pokiaľ nepotrebuje lekársku starostlivosť,
 • ostatní členovia domácnosti zostávajú v domácej karanténe, postupujú podľa pokynov príslušného všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo miestne príslušného RÚVZ, o tom, kto a ako dlho má zostať doma,
 • ak musia členovia domácnosti odísť z domu (len v nevyhnutných prípadoch), nosia na tvári rúško a udržiavajú medzi sebou a ostatnými ľuďmi dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre, dôsledne si dezinfikujú ruky po odchode z miesta izolácie chorého,
 • keď ste COVID-19 pozitívny, nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény, okrem:
  • prípadu núdze,
  • pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,
  • nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,
  • nesmiete nikoho navštevovať,
  • nesmiete prijímať návštevy,

Ak sa staráte o niekoho s koronavírusom alebo kto má príznaky koronavírusu, pokračujte v týchto opatreniach, kým váš lekár alebo miestne zdravotné oddelenie nepovie, že je bezpečné prestať s tým.

Čo iné by ste mali vedieť?

Základné ustanovenia (definície):

 • antigénový test je diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 vykonaný v mobilnom odberovom mieste alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
 • bežný kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, iný ako úzky kontakt,
 • klinické príznaky ochorenia u osoby sú zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa,
 • osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie; pozitívny výsledok domáceho antigénového testu musí byť oznámený a posúdený jej všeobecným lekárom,
 • osoby v osobitnom režime sú zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19, študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu vštudijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu počas krízovej situácie, pracovníci štátnych orgánov a samosprávy, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb, pracovníci sociálnych zariadení, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb velektroenergetike, osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov, pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách, prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty, zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska, osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo iný vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva,
 • RT-PCR test je test založený na vyšetrení klinickej vzorky metódou Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19,
 • oznámením je poskytnutie informácie testovanej osobe o výsledku testu prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), e-mailom, písomne alebo iným spôsobom,
 • úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a
  • osoby boli v priamom fyzickom kontakte,
  • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre a dlhšie ako 15 minút,
  • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, alebo
  • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút.
 • všeobecný lekár je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,
 • výsledok testu je výsledok RT-PCR testu, antigénového testu, testu vykonaného s využitím rýchlych metód molekulárnej biológie (LAMP-test, PoCT-test), alebo domáceho antigénového testu; pozitívny výsledok domáceho antigénového testu musí byť oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby,
 • osoba očkovaná alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 je osoba:
  • kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo
  • kompletne očkovaná, alebo
  • ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • kompletne očkovaná osoba je osoba:
  • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

Zdroj obsahu: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.