Pomoc pre firmy a SZČO

Dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom. Pred podaním žiadosti odporúčame aktívne komunikovať, naštudovať si všetky informácie a podmienky pre poskytnutie dotácie, ako aj postup podania žiadosti.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020. Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie odporúča dodržať harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje, ktorý sa bude opakovať.

Dátum Kraj
23.6.2020 Prešovský kraj
24.6.2020 Banskobystrický kraj
25.6.2020 Košický kraj
26.6.2020 Žilinský kraj
29.6.2020 Nitriansky kraj
30.6.2020 Trenčiansky kraj
1.7.2020 Trnavský kraj
2.7.2020 Bratislavský kraj
Žiadosť o dotáciu na tejto stránke

Príspevky od štátu

Prvá pomoc podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre zamestnávateľov s SZČO sú aktuálne dostupné tieto kategórie pomoci:

1) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

2) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci).

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

3) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

4) SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Žiadosť o pomoc podáte na tejto stránke

Dane, clo a lehoty

Dočasná ochrana podnikateľov

Pandémia COVID-19 a spolu s ňou prijaté opatrenia, akými boli zatvorenie podnikov, obchodov a služieb, výrazne až existenčne zasiahli podnikateľov. V záujme minimalizácie negatívnych dôsledkov pandémie parlament schválil novelu (Zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19) o dočasnej ochrane podnikateľov. 

Tí, ktorí splnia podmienky a požiadajú o pomoc sa vyhnú konkurzu, exekúciám, výkonu záložného práva a novela tiež priniesla zákaz vypovedať nájom pre neplatenie nájomného z dôvodu koronavírusu.

Kto môže žiadať o poskytnutie ochrany?

Podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý spĺňa všetky tieto tri podmienky:

 1. sídlo na území Slovenska,
 2. oprávnenie na podnikanie (spravidla živnostenské osvedčenie) vzniklo podnikateľovi pred 12.3.2020,
 3. aby nebol ku dňu 12.3.2020 v úpadku (t.j. nie je platobne neschopný alebo predĺžený).

Kto nemá nárok žiadať o poskytnutie ochrany?

Podnikatelia, ktorí boli v úpadku už pred vypuknutím pandémie (pred  12.3.2020). Títo podnikatelia sa dostali do úpadku v dôsledku iných okolností ako je koronavírus.

Vybrané inštitúcie, ktoré sú výslovne vymenované v novele – napr. banky, poisťovne, poskytovatelia spotrebiteľských úverov, dôchodkové správcovské spoločnosti.

Aké úľavy prináša poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi?

Účelom tohto opatrenia je snaha zabrániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov. Dočasná ochrana bude mať tieto účinky:

 1. Prerušujú sa konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa.
 2. Podnikateľ, nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
 3. Prerušujú sa exekučné konania voči podnikateľovi pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti.
 4. Voči podnikateľovi nemožno začať s výkonom záložného práva na podnik, vec alebo právo patriace k podniku.
 5. Upravuje sa aj možnosť vypovedania zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s podnikateľom. Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu, ani od nej odstúpiť pre omeškanie, na ktoré vznikol nárok ešte pred poskytnutím dočasnej ochrany. Podnikatelia totiž môžu mať problém uhrádzať pohľadávky, pri ktorých pôvodne očakávali, že ich budú môcť uhradiť.
 6. Prerušujú sa lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod ochranou.

Aké sú povinnosti podnikateľa pod ochranou?

Podnikateľ je:

 1. povinný vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najväčšej miere,
 2. povinný uprednostniť záujmy veriteľov pred jeho vlastnými (do skončenia dočasnej ochrany sa nepripúšťa rozdeliť zisk),
 3. nové dlhy“, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je povinný uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami, tzv. „starými dlhmi“.

Dokedy bude ochrana podnikateľa trvať?

Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020. Vláda SR ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

Kde a ako môžem o poskytnutie ochrany požiadať?

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú dostupné na webe Ministerstva spravodlivosti SR​.

Právnická osoba musí podať žiadosť elektronicky do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná, inak sa na ňu neprihliadne.

Fyzické osoby môžu podať žiadosť aj osobne alebo poštou. Nie je pritom potrebné úradne overiť podpis podnikateľa. Žiadateľ však musí pripojiť aj kópiu občianskeho preukazu, inak sa na žiadosť neprihliadne.

Upozornenie

Žiadosť treba podávať na formulároch, ktoré sú na to určené. O žiadosť treba podať na príslušný súd.

Viac informácií, zoznam súdov a formuláre pre elektronické podania nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Odvody

Odpustenie odvodov za apríl

Kto a ako môže požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020

Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. apríla 2020.

Koho sa odpustenie odvodov týka?

 • zamestnávateľov – v časti ich odvodov za zamestnávateľa, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu svoju prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca,
 • povinne poistených SZČO, ktoré mali v apríli 2020 uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku.

Ako požiadať o odpustenie?

Uzatvorenie prevádzky, ktorú zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020

Formuláre a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.  


Odklad platieb a odvodov za marec

Bol schválený odklad splatnosti povinného sociálneho poistenia a preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020. Podmienkou pre odklad splatnosti odvodov je pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac. Nový termín splatnosti je 31.7.

Formuláre a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.  

Úverové programy a záruky

Poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

SZRB a Eximbanka upozorňujú, že v prvých fázach budú schvaľovať žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Podnikatelia budú svoju situáciu deklarovať v čestnom vyhlásení. Banky plánujú poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur.

Základné podmienky SZRB a EXIM:

 • výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019,
 • MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno resp. dve účtovné obdobia,
 • SZRB bude poskytovať úvery od 10.000 € do 350.000 € a Eximbanka od 100.000 € do 500.000 €,
 • doba splatnosti úveru 3 roky,
 • odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
 • výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru,
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok),
 • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP:
  1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,
  2. po uplynutí ročného odkladu nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch,

Viac informácií o úvere nájdete na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. a na stránke Exim banky.


Slovak Investment Holding – SIH antikorona záruka

SIH zverejnil dňa 30. 3.2020 výzvu pre finančné inštitúcie, aby sa zapojili do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. Táto záruka má umožniť poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou udržať pracovné miesta napriek krízovej situácii.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť použiť úverové zdroje na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. 

Viac informácií vrátane zoznamu bánk zapojených programu nájdete na stránke Slovak Investment Holding v časti aktuality.

Banková oblasť

Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov

O odklad splátok úveru môže dlžník požiadať svoju banku alebo nebankovú spoločnosť elektronicky, poštou alebo osobne na pobočke. Dlžník môže banku požiadať o odklad splátok na 1 až 9 mesiacov.

O odklad splátok môže dlžník požiadať iba počas trvania pandémie a to aj na úverové zmluvy uzavreté po jej vyhlásení. Samotný odklad splátok potom platí až do jeho uplynutia, a to aj v prípade, ak obdobie pandémie skončí skôr.

 • Takúto žiadosť môžete počas trvania pandémie podať na jeden úver iba raz.
 • Úver sa počas odkladu splátok aj naďalej úročí. Takže úroky za mesiace, kedy máte odložené splátky bude treba neskôr doplatiť. Na spôsobe doplatenia úrokov sa s bankou môžete dohodnúť.
 • Ak je súčasťou splátky úveru aj platba za poistenie dojednané k úveru, poistné budete musieť platiť aj počas odkladu splátok v prípade, ak vám povinnosť platiť za poistenie trvá aj počas tohto odkladu. Veriteľ Vás bude informovať o ďalšom postupe.
 • V prípade, že máte úver od „nebankovky“, spoločnosti splátkového predaja alebo máte ako spotrebiteľ finančný lízing, odklad splátok je najviac 3 mesiace. Pred skončení tejto lehoty môžete požiadať o ďalšie predĺženie (maximálne o ďalšie tri mesiace).
 •  Odklad splátok  nebude mať negatívny dopad na váš záznam v registri úverov.
 • Ak máte k hypotéke alebo úveru na bývanie poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie Vám z dôvodu odkladu splátok nezaniká, a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splátok.
 • Banka, „nebankovka“, spoločnosť splátkového predaja ani „lízingovka“ nesmie za odklad splátok od Vás pýtať žiadny poplatok. Odklad je zadarmo.
 • Ak ste už požiadali o odklad splátok pred účinnosťou týchto opatrení a banka Vám povolí odklad splátok na základe žiadosti podľa týchto nových opatrení, starý odklad splátok banka zruší a Váš nový odklad sa riadi pravidlami podľa nových opatrení.

Banky musia klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok

Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.


Zvýšenie limitov pri bezkontaktných platbách z 20 € na 50 €

Cieľom je znížiť potrebu fyzického zadávania osobného identifikačného čísla (PIN) pri platbách platobnými prostriedkami a tak znižovať riziko nákazy a zrýchliť vybavovanie platieb za tovary a služby.

Toto zvýšenie sa netýka samoobslužných terminálov ako sú napr. samoobslužné čerpacie stanice alebo výdajné automaty na tovar, prípadne parkovacie automaty. Pri samoobslužných pokladniach, ktoré sú súčasťou obchodných prevádzok však bude možné zaplatiť bezkontaktne až do výšky 50,- EUR bez potreby zadania PIN-u.

Rozpočtové pravidlá

 • Posunutie zákonných lehôt pri miestnych daniach a poplatku a poplatku za rozvoj a použitie príjmu z miestneho poplatku. 

  V oblasti miestnych daní sa posúva lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností pri dražbe a dedení nehnuteľnosti a tiež pri dani za psa o obdobie trvania pandémie. Rovnako sa posúva lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. Termín vzniku alebo zániku daňovej, resp. poplatkovej povinnosti sa neposúva.

  Zavádza sa možnosť pre obce do konca roka 2020 použiť príjmy z miestneho poplatku za rozvoj rozhodnutím zastupiteľstva na krytie bežných výdavkov obce.
 • V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie.
 • V súvislosti s pandémiou sa v roku 2020 na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia vytvára legislatívny priestor pre vládu na prevzatie úveru aj nad rámec splnomocnenia ustanoveného v zákone o štátnom rozpočte.
 • Umožňuje sa z dôvodu pandémie posunúť lehotu na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3. 2020 do dvoch mesiacov po skončení obdobia pandémie.
 • Počas obdobia pandémie sa umožňuje uvoľniť reguláciu poskytovania preddavkov z verejných prostriedkov.
 • Umožňuje sa v období pandémie prerušiť všetky správne konania vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny.
 • V období pandémie sa umožňuje  pre obce, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu (prekročiť mesačný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s cieľom umožniť financovanie mimoriadnych výdavkov; poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podľa vlastných VZN).
 • V období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä príjmy z DPFO.
 • Počas trvania pandémie sa umožňuje obciam, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe použiť na úhradu výdavkov vyvolaných pandémiou prostriedky aj nad rámec výdavkov ozdravného, resp. krízového rozpočtu.
 • V roku 2020 sa umožňuje obciam a vyšším územným celkom vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok aj po 31. auguste.
 • Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného režimu alebo nútenej správy).