Postupné uvoľňovanie opatrení

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/themes/korona/inc/custom-shortcodes.php on line 211

Aktuálne sa nachádzame v 5. fáze

Opatrenia sa uvoľňujú v niekoľkých fázach. Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladal odstup minimálne 2 týždne. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť. Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov naopak umožňujú proces uvoľňovania zrýchliť.

Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených a od vývoja kĺzavého mediánu

Upozornenie

Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť. Dodržiavajte prosím všetky hygienické opatrenia. 

Účelom tejto stránky je sprostredkovať Vám informácie k najaktuálnejšej fáze uvolňovania vrátane jej aktualizácie.

Upozornenie

Núdzový stav sa skončí uplynutím 13. júna 2020. K tomuto dátumu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Ako sa opatrenia uvolňovali doteraz?

Prvá fáza uvolňovania opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 vstúpila do platnosti 22. apríla 2020, 42. deň po aktivovaní prvých protipandemických opatrení.

Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov urýchlil ďalšie uvolňovanie. Pozrite si graf zachytávajúci číslami prítomnosť koronavírusu na Slovensku v kontexte uvolňovania.

Graf si prepnite do nastavenia „Celkový stav“ a „Celé obdobie“.

Viac informácií o predošlých fázach uvolňovania

5. fáza uvolňovania opatrení

Platnosť nariadenia od: od 03. júna 2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 30. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Za účelom lepšej informovanosti uvádzame všetky záväzné informácie o uvoľňovaní v 5. fáze vrátane jej aktualizácií.

POSLEDNÉ VÝZNAMNÉ ZMENY

 • Zoznam menej rizikových krajín sa rozšíril.  Chcem vedieť viac o cestovaní 
 • Nedeľný zákaz predaja bol zrušený. Predajne však musia naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu predajní.
 • Od 1. júla sa povoľujú podujatia nad 1000 ľudí. Na športových štadiónoch bude povolená účasť len do 50 percent kapacity.  Chcem vedieť viac

Zariadenia pre deti a mládež a nočné kluby

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Zlepšenie epidemiologickej situácie umožňuje otvorenie ďalších zariadení pre deti a mládež, konkrétne od 1. júna 2020 prevádzky nočných klubov.

Od 20. júna 2020 môžu byť otvorené všetky zariadenia pre deti a mládež (jasle, materské školy, základné a stredné školy). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.

Chcem vedieť viac o zariadeniach pre deti a mládež

5. fáza uvolňovania umožňuje otvoriť aj:

 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately, vrátane špeciálnych výchovných zariadení,
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
 • zariadenia školského stravovania,
 • jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 • zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Maloobchodné prevádzky a služby

Platnosť nariadenia od: 1. júla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 30. júna 2020

Všetkým maloobchodných prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, alebo
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.
Upozornenie

Tieto odporúčania sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestneniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia
  Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
Viac o aktuálne platných hygienických opatreniach

Verejné stravovanie a catering

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Všetkým prevádzkam verejného stravovania sa odporúča zabezpečiť aspoň jedno z nasledovných hygienických pravidiel:

 • zabezpečiť maximálne 1 osobu na 10 metrov štvorcových (táto povinnosť sa nevzťahuje na deti) plochy určenej pre zákazníkov, alebo
 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi zákazníkmi, alebo
 • zabezpečiť 2 metre vzdialenosť medzi stolmi (od okraja stola po okraj).

Okrem toho musia prevádzky verejného stravovania aj naďalej dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 

Chcem vedieť viac o platných hygienických opatreniach

Prísne hygienické pravidlá musia dodržiavať aj poskytovatelia cateringových služieb. Cateringové akcie je možné organizovať:

 • v priestoroch nadväzujúcich na zariadenia spoločného stravovania (stany, novovybudované altánky, prístrešky určené pre akcie,..), alebo aj
 • mimo prevádzky zariadení spoločného stravovania.

Musia však byť zabezpečené základné podmienky, medzi ktoré patria:

 • vyhovujúce výrobné a výdajné priestory s pomocným zázemím,
 • vyhovujúce technologické zariadenie a vybavenie, vrátane vozidla s chladením, zdravotne bezpečné suroviny, a
 •  odborne a zdravotne spôsobilí zamestnanci.

Ak organizátor resp. poskytovateľ cateringových služieb nemá schválené priestory pre poskytovanie stravovacích služieb (príprava / alebo podávanie pokrmov a nápojov), je povinná požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Aj keď schválenými priestormi organizátor/poskytovateľ disponuje, je povinný ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť príslušnému RÚVZ v SR. 

Chcem vedieť viac o pravidlách pre catering

Cestovanie a karanténa

Platnosť nariadenia od: 20. júla 2020, 07:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 20. júla 2020

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne bezpečných krajín. Od 20.júla (pondelok) sú zdravotne bezpečnými krajinami:

 • Austrália
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Faerské ostrovy
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Holandsko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Taliansko
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Do týchto zdravotne bezpečných krajín sa obnoví okrem autobusovej aj letecká doprava. Na väčšine letísk sú však vyžadované negatívne testy na COVID-19. Odporúča sa však sledovať obmedzenia v uvedených krajinách.

Zo zoznamu boli vyradené Bulharsko a Čierna Hora, ktoré opäť nie sú považované za zdravotne bezpečné.

Upozornenie

Osoby prichádzajúce na Slovensko, ktoré niekedy počas 14-dní pred príchodom navštívili krajínu nenachádzajúcich sa na zozname menej rizikových krajín, sa musia okamžite presunúť do domácej izolácie, nahlásiť svoj návrat na Slovensko regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a najskôr v 5 deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19.

Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.

Chcem vedieť viac o cestovaní
Upozornenie

Od 7:00 hod. 10. júna 2020 sa ruší povinná štátna karanténa aj inteligentná karanténa. Povinná ostáva už len okamžitá domáca karanténa po príchode z iných ako menej rizikových krajín,

CHORVÁTSKO

Pred príchodom na Chorvátske hranice vyplňte vstupný formulár. Bez neho Vás do Chorvátska nevpustia a jeho vypĺňanie až na hranici Vás bude stáť niekoľko hodín času.

SLOVINSKO – PRECHOD SMEROM Z CHORVÁTSKA

Slovinsko vyradilo Chorvátsko zo zoznamu bezpečných krajín. Pri vstupe do Slovinska z Chorvátska je pre občanov SR povolený tranzit v priebehu 12 hod. Ak by ste cestou naspäť z Chorvátska plánovali v Slovinsku stráviť napríklad časť dovolenky, museli by ste v Slovinsku najprv absolvovať 14 dňovú karanténu.

Pokiaľ cestujete do Slovinska zo Slovenska, povinnú karanténu nemusíte absolvovať. Podrobnejšie informácie a zoznam otvorených hraničných prechodov uvádza Ministerstvo zahraničných vecí.

Školstvo

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Centrá voľného času a základné umelecké školy môžu byť od 15. júna 2020 opäť otvorené.

Od 20. júna 2020 sa umožňuje činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež. Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška. Školy budú môcť byť otvorené 10 hodín a školy už nemusia zbierať čestné prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Aj naďalej sa odporúča zabraňovať miešaniu tried a merať telesnú teplotu, opatrenia však nie je záväzné. Škôlky a školy môžu navyše opäť organizovať besiedky, posedenia a podobné akcie.

Upozornenie

Od 22. júna 2020 budú môcť ísť do školy aj ostatní žiaci základných a stredných škôl. Návrat do škôl bude dobrovoľný, t.z.: ak sa rodič rozhodne zostať s dieťaťom doma, počas mesiaca jún bude môcť stále vyučiť OČR

Taxi služby (prepravujúce osoby)

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • sedenie cestujúcich na zadných sedadlách už nie je povinné ale odporúčané,
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi.

Starostlivosť o ľudské telo

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na vykonanie úkonov  (napr. ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady) zložiť rúško. Služby starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • aby sa medzi jednotlivými zákazníkmi upratalo a po každom zákazníkovi dezinfikovalo pracovné miesto dezinfekciou s virucídnym účinkom (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),    
 • aby ich prevádzky boli vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.        
Chcem vedieť viac o pravidlách pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Wellness

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Wellnes služby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • pravidelnú dezinfeciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, športové náradie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky) protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu pri vstupe do zariadenia.
Chcem vedieť viac o pravidlách pre wellness

Fitness centrá

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Fitness centrá sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania a zabezpečiť pravidelnú dezinfeciu dotykových plôch protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom,

Odporúčanie pre kvalitu ovzdušia v budovách

Platnosť nariadenia od: 10. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 10. júna 2020

Pre zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách sa odporúča zabezpečiť zvýšenú výmenu vzduchu, často a pravidelne vetrať, ako aj vykonávať pravidelnú výmenu a údržbu filtrov.

Chcem vedieť viac o kvalite ovzdušia v budovách

Kúpaliská

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Prevádzky kúpalísk sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením,
 • dezinfikovanie rúk návštevníkom pri vstupe na kúpalisko,
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami na voľných oddychových plochách najmenej 2 metre,
 • zákaz používania pitných fontánok na kúpaliskách.
Chcem vedieť viac o pravidlách pre kúpaliská

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

Platnosť nariadenia od: 10. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 10. júna 2020

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči a inštruktori mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • vykonávať praktický výcvik maximálne s jedným účastníkom a jedným inštruktorom v aute,
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov vozidla a výcviku na trenažéri po každom účastníkovi,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek zabezpečiť, aby každý z frekventantov tohto kurzu mal vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.

Divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Divadlá, hudobné, filmové a iné predstavenia musia okrem podmienok maloobchodných prevádzok a služieb dodržiavať aj tieto podmienky.

Čo musí byť dodržané?

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov).

Obchodné centrá

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Obchodné centrá musia okrem podmienok maloobchodných prevádzok a služieb dodržiavať aj tieto podmienky.

Čo musí byť dodržané?

 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Otvorené a zatvorené prevádzky v nedeľu

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Poskytovanie sociálnych služieb

Platnosť nariadenia od: 16. júna 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 3. júna 2020

Poskytovanie sociálnych služieb je umožnené za podmienok (PDF, 361 kB) určených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

Chcem vedieť viac o poskytovaní sociálnych služieb

Hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 1. júla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 6. júla 2020

Od 7. júla sa upravujú podmienky pre hromadné podujatia s výlučne sediacim obecenstvom tak, že sedenie obecenstva bude možné iba v každom druhom rade. Zároveň pribudla možnosť pre hromadné podujatia v počte nad 1000 ľudí v prípade pokiaľ je organizátor schopný rozdeliť priestor na sektory pri splnení daných podmienok. Presné znenie v Opatrení (PDF, 125 kB), pričom stále platí že je podmienkou dodržiavať hygienické pravidlá.  

Od 1. júla je v platnosti Opatrenie (PDF, 140 kB) na základe ktorého je umožnené organizovať hromadné, kultúrne a športové podujatia v počte do 1000 ľudí za predpokladu, že organizátori dodržia hygienické pravidlá. Výnimku pre usporiadanie podujatí nad 1000 ľudí majú podujatia s výlučne sediacim obecenstvom.

Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

Chcem vedieť viac o pravidlách pre hromadné podujatia

Informácie týkajúce sa aktualizácií opatrení sú uvedené v dokumentoch:

Opatrenie OLP/5274/2020 (PDF, 140 kB) zo dňa 25. júna 2020 o uvoľnení opatrení týkajúcich sa prevádzok, obchodov, služieb, hromadných podujatí a hygienických opatrení, ktoré nahrádza Opatrenie OLP/5091/2020 (PDF, 134 kB) zo dňa 19.júna 2020.

Opatrenie OLP/5089/2020 (PDF, 107 kB) zo dňa 19. júna 2020 týkajúce sa zoznamu zdravotne bezpečných krajín a cestovaniu.

Opatrenie OLP/5090/2020 (PDF, 111 kB) zo dňa 19. júna 2020 týkajúce sa rúšok.

Pôvodne platné Opatrenia ohľadne 5. fázy uvoľňovania zo dňa 3.6.2020 (PDF,110 kB), ktoré nahradilo opatrenia zo dňa 10. júna 2020.

Upozornenie

Za nerešpektovanie opatrenia môžete dostať pokutu do výšky 20.000 € !

Vývoj kĺzavého mediánu na Slovensku

Čo ovplyvňuje rýchlosť uvoľňovania opatrení?

Jedným z rozhodujúcich kritérií pre uvoľňovanie opatrení je tzv. kĺzavý medián počtu nakazených za posledných 7 dní, ktorý sa sleduje a denne vyhodnocuje. Približne po 2 týždňoch v jednej fáze sa rozhodne či prechádzame na ďalšiu fázu.

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách.

Príklad: Ako vypočítať medián? 

Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2
a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81

potom medián je číslo 13.

Aktualizované 14. 5. 2024

-

Aktuálny 7-dňový kĺzavý medián